Take off trong tiếng Anh là gì?

The plane take off là gì

Chỉ sự cất cánh (máy bay, chim, …)

E.g.: The plane took off at 8.30 a.m. (Máy bay cất cánh lúc 8h30 sáng.)
Bản lưu

Take someone off là gì

Cụm động từ “Take off” Ý nghĩa: “Cởi” cái gì đó (thường là cởi giày, cởi quần áo)
Bản lưu

Take up có nghĩa là gì

1. Take up là gì Take up là một cụm động từ (phrasal verb) với take, được sử dụng nhiều trong tiếng Anh, thường mang nghĩa là chiếm (thời gian) hoặc bắt đầu điều gì đó mới.

Take off là gì Vietjack

Ý nghĩa của Take off là: Cởi ra.
Bản lưu

Get On là gì

Get on/along with someone:

“Get on/along” có nghĩa là bạn đang có mối quan hệ tốt với một ai đó. Nó đơn thuần chỉ là mối quan hệ khi bạn ở bên cạnh một ai đó, bạn cảm thấy không ghét họ. Khi đó bạn nói: “We get on” (Chúng tôi có mối quan hệ tốt).

Bring about là gì

to bring about: Làm xảy ra, dẫn đến, gây ra. to bring back: Đem trả lại, mang trả lại. Làm nhớ lại, gợi lại.

Took ổn là gì

Các nghĩa phổ thông nhất của take on là: đảm nhận, gánh vác, nhận lấy, nắm lấy. Ví dụ: I will take you on in a game. Ngoài ra, còn có một số từ cũng có ý nghĩa tương tự với Take on bao gồm: admit, undertake, adopt…

Put on trong tiếng Anh là gì

Put on: có nghĩa là hành động lấy thứ gì đó để mặc lên người, được giải thích trong tiếng Anh là ”to move something you ​wear onto ​your ​body”. Put on được sử dụng để nhấn mạnh vào quá trình ai đó mặc.

Khi nào dùng get in và get on

-> Get in = lên xe ( chỉ xe nhỏ, xe taxi,.. ) Get off = xuống xe ( tàu, máy bay, xe buýt,…) -> Get on = lên xe (tàu, máy bay, xe buýt,…) Hoge.

We Get On là gì

Get on/along with someone:

“Get on/along” có nghĩa là bạn đang có mối quan hệ tốt với một ai đó. Nó đơn thuần chỉ là mối quan hệ khi bạn ở bên cạnh một ai đó, bạn cảm thấy không ghét họ. Khi đó bạn nói: “We get on” (Chúng tôi có mối quan hệ tốt).

Bring đi với giới từ gì

Bring đi với giới từ gì

Phrasal verbs Nghĩa
Bring sb/sth together Tập hợp người hoặc vật gì đó lại cho một mục đích nào đó
Bring back Đem trả lại cái gì, mang về
Khiến ai đó nhớ lại điều gì đó trong quá khứ
Bring sth in Giới thiệu, đưa ra (một luật mới)

Taking on nghĩa là gì

Các nghĩa phổ thông nhất của take on là: đảm nhận, gánh vác, nhận lấy, nắm lấy. Ví dụ: I will take you on in a game. Ngoài ra, còn có một số từ cũng có ý nghĩa tương tự với Take on bao gồm: admit, undertake, adopt…

Sau Put là giới từ gì

Put đi với giới từ gì – 35 phrasal verb thông dụng với put

Từ Nghĩa
Put sb on (v) Đưa điện thoại cho ai nghe máy
Put sth on (v) Mặc quần áo
Bật thiết bị nào lên
Cho cái gì lên mặt, trang điểm

Put on và Wear khác nhau như thế nào

Put on và wear đều có nghĩa là mặc, đeo, mang thứ gì đó trên người nhưng hai từ này có chút khác biệt. Cùng Inspirdo Edu tìm hiểu nhé! Hành động lấy một thứ gì đó mặc lên người. Như vậy put on nhấn mạnh vào quá trình mặc còn wear nhấn mạnh vào trạng thái bạn mặc.

Get sử dụng khi nào

“Get” có thể hiểu là nhận được (receive, obtain). “Get” được sử dụng khi không có hành động gì từ chủ thể/ chủ ngữ. Ví dụ: Tom gets an English book.

GET đi với loại từ gì

Get + Đại từ/Danh từ

Khi có các tân ngữ trực tiếp (danh từ hoặc đại từ) phía sau, cấu trúc get thường mang nghĩa là “nhận, có được, nắm lấy”. Ví dụ: I got a gift voucher from Hoa yesterday. (Hôm qua tôi đã nhận được một phiếu mua hàng từ Hoa.)

Get thường đi với giới từ gì

Các giới từ đi với GET

Các giới từ đi với get Nghĩa
24. Get up (v) Đứng dậy
Thức dậy hoặc đánh thức ai dậy
Sắp xếp cái gì
Get up to: đạt đến mức độ nào/bận rộn với cái gì

Bring over nghĩa là gì

Bring over. Bring over – Phrasal verb trong tiếng Anh có nghĩa là làm cho ai thay đổi lối suy nghĩ, thuyết phục; đưa ai đến chơi. Ví dụ: Anna brings her friends over to her house while her parents are away.

Bring là gì

Cầm lại, đem lại, mang lại, xách lại, đưa lại. Đưa ra. Làm cho, gây cho.

Take Into là gì

Take into account được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp cũng như văn viết. Với cụm từ này thì được hiểu là “Để ý, suy xét đến, chú ý đến, lưu tâm đến,…” Bởi vậy cụm từ này được dùng khi bạn muốn nói đến việc suy xét, để ý đến việc gì đó.

Ơn nghĩa tiếng việt là gì

Trên, ở trên. Dựa trên, dựa vào. Vào, lúc khi. Vào, về phía, bên.

Phrasal verb Turn on nghĩa là gì

Vậy phrasal verb turn on là gì Turn on: Khởi động máy móc. Ví dụ: I TURNED the radio ON to get the weather forecast (Tôi bật đài radio để nghe dự báo thời tiết). Turn on: làm ai đó vui, hứng thú.

Dress thường đi với giới từ gì

Khi đi với giới từ "as", "dress up as something/something" sẽ được hiểu là hóa trang thành ai/cái gì đó. Ví dụ 1: He dressed up as a cowboy for the party.

Trước Of dùng loại từ gì

2.1 Trước giới từ là danh từ (noun + preposition)

DANH TỪ + OF Ý NGHĨA
knowledge of kiến thức về
memory of ký ức về
possibility of khả năng về
example of ví dụ của

Gọt và GET là gì

Got là dạng quá khứ đơn (V2 của get) cũng như là một trong hai dạng quá khứ phân từ (V3 của get) cùng với Gotten. Lưu ý, Got và Gotten đều là quá khứ phân từ của Get nhưng Gotten được sử dụng phổ biến ở Mỹ. Get có nhiều nghĩa nên tùy theo ngữ cảnh mà hiểu theo ý khác nhau.