Thanh toán trước kiểm soát sau là gì?

Kiểm soát chỉ là gì

Kiểm soát chi ngân sách nhà nước được hiểu là việc cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định, kiểm tra, rà soát, xem xét và đánh giá tính pháp,hợp lý của các khoản chi ngân sách nhà nước do các chủ thể thực hiện, dựa trên sự đối chiếu với các chính sách, chế độ định mức chi tiêu do nhà nước quy định và trên cơ sở những …

Ai là người kiểm soát ngân sách nhà nước

Sáng ngày 22/12, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội thảo trực tuyến “Công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước” tại điểm cầu trung ương và 63 điểm cầu Kho bạc Nhà nước (KBNN) các tỉnh, thành phố.

Chị thanh toán cá nhân là gì

Các khoản chi thanh toán cá nhân, bao gồm: tiền lương; tiền công; phụ cấp lương; học bổng học sinh, sinh viên; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức; chi về công tác người có công với cách mạng và xã hội; chi lương hưu và trợ cấp xã hội; chi tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non, học sinh; …
Bản lưu

Tài khoản 3.751 tại kho bạc là gì

– Tài khoản 3750 – “Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân” thành “Tiền gửi của các tổ chức”; Tài khoản 3751 – “Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân” thành “Tiền gửi của các tổ chức”. – Tài khoản 7910 – “Thu kết dư ngân sách” thành “Thu kết dư ngân sách và nguồn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi các khoản vay NSNN.

Kiểm soát ngân sách là gì

Kiểm soát ngân sách (budgetary control) là quá trình giám sát và điều khiển việc sử dụng ngân sách của một tổ chức để đảm bảo rằng các khoản thu và chi tiêu được thực hiện theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

Kiểm soát chi phí như thế nào

Kiểm soát chi phí là một hoạt động xác định và quản trị chi phí. Điều này bắt đầu với việc lập ngân sách vào đầu năm, nơi chi phí và doanh thu được ước tính cho năm tới. Trong năm, những điều này sẽ được ghi nhận và kết quả sẽ được so sánh vào cuối năm.

Chi ngân sách là gì

Chi ngân sách nhà nước là việc phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện chức năng của nhà nước theo những nguyên tắc nhất định. Chi ngân sách nhà nước là quá trình phân phối lại các nguồn tài chính đã được tập trung vào ngân sách nhà nước và đưa chúng đến mục đích sử dụng.

Khoản chi ngân sách nhà nước là gì

Khoản chi ngân sách nhà nước là khoản tiền dùng để chỉ tiêu cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được ghỉ tron9 dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Gói tài khoản thanh toán là gì

Tài khoản thanh toán là tài khoản sử dụng cho việc thanh toán mở tại trung gian thanh toán. Tài khoản này được dùng với mục đích thanh toán là chủ yếu. Số tiền có trong tài khoản khách hàng có thể thanh toán cho bất kỳ nhu cầu dịch vụ nào, chúng vô cùng tiện lợi và nhanh chóng.

Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng là gì

Dịch vụ thanh toán là việc ngân hàng cung ứng phương tiện thanh toán và thực hiện các giao dịch thanh toán cho khách hàng. Dịch vụ thanh toán trong tiếng Anh là “Payment services”.

Tên tài khoản 3717 là gì

3717- Tiền gửi khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước Tài khoản này phản ánh các khoản tiền gửi khác có nguồn gốc NSNN của đơn vị hành chính, sự nghiệp như tiền gửi của đơn vị hạch toán phụ thuộc nhận kinh phí của NSNN từ đơn vị cấp trên; Khoản thu từ NSNN hỗ trợ (hỗ trợ của ngân sách địa phương cho cơ quan, đơn vị …

Tài khoản 3741 là gì

Tài khoản 3741 – “Tiền gửi có mục đích” thành “Tiền gửi có mục đích từ kinh phí đầu tư”.

Dự toán thu chi ngân sách là gì

Dự toán ngân sách là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi bởi các nhà quản lý trong việc hoạch định và kiểm soát các tổ chức. Nó là một kế hoạch chi tiết nêu ra những khoản thu chi của doanh nghiệp trong một thời kỳ nào đó. Nó phản ánh một kế hoạch cho tương lai, được biểu hiện dưới dạng số lượng và giá trị.

Dự thảo ngân sách là gì

Dự toán ngân sách là những tính toán, dự kiến một cách toàn diện về mục tiêu kinh tế, tài chính mà doanh nghiệp cần đạt được trong kỳ hoạt động, đồng thời chỉ rõ cách thức, biện pháp huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ đó.

Chi phí thời kỳ là gì

Chi phí thời kỳ: Là loại chi phí sẽ làm giảm lợi nhuận kinh doanh trong một số thời điểm của doanh nghiệp, bao gồm: chi phí bán hàng và chi phí sản xuất doanh nghiệp.

Chi phí đầu tư ban đầu là gì

Chi phí ban đầu là tất cả cá chi phí trước khi công ty được thành lập. Đó là những chi phí không đem lại tài sản thực nhưng là các khoản chi phí đã được chi trả, do đó các chi phí này sẽ được khấu hao dần vào lợi nhuận qua các năm.

Tín dụng của Nhà nước là gì

Tín dụng Nhà nước là tín dụng do Nhà nước thực hiện với tư cách là người đi vay. Mục đích thực hiện tín dụng Nhà nước của Nhà nước là huy động vốn để bù đắp thiếu hụt ngân sách Nhà nước hoặc mở rộng quy mô đầu tư của Nhà nước.

Kế toán ngân sách nhà nước là gì

Kế toán ngân sách nhà nước (NSNN) là người trực tiếp thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin tài chính một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống về: Tình hình phân bổ dự toán kinh phí NSNN; tình hình thu, chi NSNN; tình hình vay và trả nợ vay của NSNN; các …

Thu chi ngân sách là gì

– Thu ngân sách Nhà nước là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quĩ ngân sách Nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.

Loại tài khoản TGTT là gì

Luật Ngân hàng Nhà nước (NHNN) năm 2010 đã định nghĩa dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT) là hoạt động làm trung gian kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán (khoản 10 Điều 6).

Nguồn tài khoản thanh toán là gì

Tài khoản thanh toán là tài khoản sử dụng cho việc thanh toán mở tại trung gian thanh toán. Tài khoản này được dùng với mục đích thanh toán là chủ yếu. Số tiền có trong tài khoản khách hàng có thể thanh toán cho bất kỳ nhu cầu dịch vụ nào, chúng vô cùng tiện lợi và nhanh chóng.

Giao dịch chi tiêu trực tuyến là gì

Thanh toán trực tuyến là dịch vụ thanh toán được thực hiện trên các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet. Khi đó, với một số tiền có sẵn trong tài khoản, bạn có thể dễ dàng gửi tới người nhận trên các ứng dụng/nền tảng kỹ thuật số, mà không cần sử dụng tiền mặt.

Dịch vụ Payment là gì

Dịch vụ thanh toán trong tiếng Anh là Payment services. Dịch vụ thanh toán là việc ngân hàng cung ứng phương tiện thanh toán và thực hiện các giao dịch thanh toán cho khách hàng. Dịch vụ thanh toán trong tiếng Anh là “Payment services”.

Tài khoản 814 là gì

– Tài khoản 814- Chi ngân sách xã hạch toán vào NSNN: phản ánh các khoản chi NSX hạch toán vào NSNN trong năm theo dự toán được duyệt từ ngày 01/01 đến ngày 31/12, Thông tư số 70/2019/TT-BTC không quy định theo dõi theo năm trước/năm nay đối với TK 814 như Thông tư số 146/2011/TT-BTC.

Tài khoản thu ngân sách nhà nước 7111 là gì

Tên Kho bạc nhà nước: Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội, Tài khoản thu là NSNN: 7111, của KBNN TP Hà Nội mở tại Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa.