Co by mělo být v pracovní smlouvě?

Co vše musí být v pracovní smlouvě

Pracovní smlouva je v podstatě jednoduchou smlouvou, která podle zákoníku práce musí obsahovat pouze tři podstatné náležitosti. Těmi jsou druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, a den nástupu do práce.
Archiv

Co je dobré mít v pracovní smlouvě

V pracovní smlouvě by neměly chybět identifikační a osobní údaje obou smluvních stran. Vždy také musí mít písemnou podobu, a to i kdyby se mělo jednat o práci na dohodu. Jedna podepsaná kopie s datem vyhotovení bude náležet zaměstnanci, druhá zaměstnavateli, který ji musí mít pro případ kontroly vždy na pracovišti.
Archiv

Co nesmí být v pracovní smlouvě

Obecně se nedoporučuje zahrnovat do pracovní smlouvy mzdový výměr nebo pracovní náplň zaměstnance. Rozhodně ani s odkazem na to, že mzdový výměr nebo pracovní náplň je „nedílnou součástí pracovní smlouvy“.
Archiv

Co by nemělo chybět v pracovní smlouvě

co musí být v každé smlouvě

Ať už uzavřete jakoukoliv pracovní smlouvu, neměly by v ní chybět tři základní věci – druh práce, místo a den nástupu.
Archiv

Co musí obsahovat smlouva aby byla plátna

Identifikace smluvních stran. Každá správně sestavená smlouva o dílo by v první řadě měla obsahovat údaje o jednotlivých smluvních stranách.Definice používaných pojmůPředmět smlouvy.Termín plněníCena.Místo plněníPovinnosti zhotovitele.Povinnosti objednatele.

Kdy může zaměstnavatel změnit místo výkonu práce

i místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, lze změnit pouze tehdy, dohodnou-li se na takové změně obě strany – tedy zaměstnavatel a zaměstnanec.

Na co si dát pozor při podpisu smlouvy

Na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvyÚstní dohoda.Platnost smlouvy.Nejdůležitější body pracovní smlouvy.Lhůty v pracovní smlouvěZkušební doba.Výše mzdy.Na čem se domluvit předem.

Co se píše do smlouvy

Každá smlouva by měla obsahovat následující náležitosti.Smluvní strany. Pokud smlouvu uzavírají právnické osoby, patří mezi základní údaje článku Smluvní strany:Předmět smlouvy.Základní podmínky spolupráce.Povinnosti smluvních stran.Cena zboží, služby či díla.Odstoupení od smlouvy.Další ustanoveníZávěrečná ustanovení

Co je obsahem smlouvy

Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda nebo konvence) je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují.

Co delat kdyz zaměstnavatel porusuje zakonik práce

Pokud máte podezření, že váš zaměstnavatel porušuje pracovněprávní předpisy, můžete podat podnět k provedení kontroly, a to buď přímo na příslušném oblastním inspektorátu práce, nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce. Podnět je možno podat písemně poštou, osobně, telefonicky nebo elektronicky.

Kdy můžu odmítnout práci

Kdy mám právo odmítnout vykonávat práci Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, která bezprostředně ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

Kdy je pracovní smlouva neplatná

Pracovní smlouva se stává neplatnou, pokud neobsahuje tyto základní náležitosti: Druh sjednané práce – je důležité si uvědomit, že zaměstnanec má povinnost vykonávat práci podle pracovní smlouvy. Sjednaný druh práce (pracovní pozice) ovlivňuje pracovní zařazení, rozsah pracovních úkolů, výkon jiné práce apod.

Jak podepsat pracovní smlouvu

Podepište ještě před začátkem pracovní doby

Seriózní firma s vámi smlouvu podepíše nejpozději v den nástupu do práce, a to ještě před začátkem pracovní doby. Pokud se zaměstnavatel vykrucuje a tvrdí, že smlouvu podepíšete až odpoledne nebo dokonce za pár dní, buďte opatrní.

Jaká mzda se uvádí v pracovní smlouvě

Výši výdělku je možné sjednat buď dvojstranně přímo ve smlouvě, anebo ji stanoví jednostranně zaměstnavatel vnitřním předpisem, mzdovým či platovým výměrem. Výše platu či mzdy tedy není povinnou součástí pracovní smlouvy. Platí však, že odměna musí být sjednána před začátkem výkonu práce.

Jak se píše smlouva

Každá smlouva by měla obsahovat následující náležitosti.Smluvní strany. Pokud smlouvu uzavírají právnické osoby, patří mezi základní údaje článku Smluvní strany:Předmět smlouvy.Základní podmínky spolupráce.Povinnosti smluvních stran.Cena zboží, služby či díla.Odstoupení od smlouvy.Další ustanoveníZávěrečná ustanovení

Co musí být ve smlouvě o dílo

Smlouva o dílo musí obsahovat především identifikaci smluvních stran a díla, ale i práva a povinnosti smluvních stran a řadu dalších náležitostí. Jestli nevíte, jak takovou smlouvu sepsat, využijte náš vzor ke stažení. Tento vzor smlouvy o díle má obecný charakter.

Co nesmí zaměstnavatel

zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem (§ 12 odst.

Na co má zaměstnanec právo

Práva zaměstnanců

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

Jak dlouho můžu být bez práce

Podporu v nezaměstnanosti budete brát maximálně 11 měsíců

V Česku vás můžou – a je to asi světová rarita – vyhodit i ze zaměstnání, které nemáte.

Na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy

Podle zákoníku práce jsou to tyto tři povinné údaje: druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání (den, kdy vznikl pracovní poměr). Patří tam ale také informace o zkušební a výpovědní době, o délce dovolené, o mzdových podmínkách a výplatním termínu.

Čím začíná pracovní poměr

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní poměr se také zakládá jmenováním. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě, popř. dnem, který byl uveden jako den jmenování.

Kdy může zaměstnavatel snížit plat

To přichází v úvahu zejména tehdy, kdy se změní kvalitativní podmínky rozhodující pro stanovení nebo určení mzdy. Jde např. o změnu složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, snížení obtížnosti pracovních podmínek a zejména – zhoršení pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků zaměstnance.

Kdy dostanu platový výměr

12 Platový výměr (§ 136) Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci nejpozději v den nástupu do práce písemný platový výměr.

Jak připravit smlouvu

Každá smlouva by měla obsahovat následující náležitosti.Smluvní strany. Pokud smlouvu uzavírají právnické osoby, patří mezi základní údaje článku Smluvní strany:Předmět smlouvy.Základní podmínky spolupráce.Povinnosti smluvních stran.Cena zboží, služby či díla.Odstoupení od smlouvy.Další ustanoveníZávěrečná ustanovení

Jaké jsou typy smluv

Mezi nejrozšířenější druhy smluv patří smlouva darovací, kupní, nájemní, smlouva o zápůjčce, smlouva o dílo, či smlouva zprostředkovatelská. Od smluv je třeba odlišit právní jednání jednostranné, jež má právní následky pouze za předpokladu, že je zákonem výslovně stanoveno.