Co řeší kupní smlouva?

Na co si dát pozor při podpisu kupní smlouvy

Kupní smlouva

Je třeba dát si pozor na případné smluvní pokuty, lhůty k tomu či onomu, vedlejší ujednání a podmínky splacení nebo výplaty samotné kupní ceny. Pomoc odborníka v komplikovaných případech může mít zásadní význam a může pomoci odhalit na první pohled neškodná, avšak záludná smluvní ujednání.

Na jaké věci se vztahuje kupní smlouva

Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu. Úprava kupní smlouvy v občanském zákoníku je členěna na koupi věci movité, koupi věci nemovité, prodej zboží v obchodě a koupi závodu. Jako koupě movité věci se posoudí každá koupě, jejímž předmětem není nemovitá věc.

Kdo platí za sepsání kupní smlouvy

Za sepsání kupní smlouvy na nemovitost platí advokátovi ten, kdo si tuto smlouvu objedná, většinou to bývá tedy prodávající, nicméně prodávající a kupující se mohou domluvit i např. na tom, že se na nákladech za smlouvu budou podílet oba rovným dílem, popř. jinak.
Archiv

Co musí obsahovat kupní smlouva zákon

Měla by vždy obsahovat, kdo je prodávající a kdo kupující, o jakou věc se jedná a za jakou cenu se prodává. U kupní ceny sice stačí sjednat, jakým způsobem bude určena, ale vhodné je platební podmínky řádně upravit. Připojte také datum a podpisy obou stran. Kupní smlouva může mít samozřejmě i další náležitosti.

Kdo připravuje kupní smlouvu

Smlouvy připravují zkušení advokáti či notáři. Jsou připravovány nestranně, tzn. ani ve prospěch kupujícího ani prodávajícího.

Kdy podepsat kupni smlouvu

V rezervační smlouvě najdeme nejčastěji termín, do kdy se obě strany zavazují podepsat následnou kupní smlouvu nebo případně smlouvu o smlouvě budoucí. Může se jednat o lhůtu 30 dní od podpisu rezervační smlouvy, ale úplnou výjimkou nejsou ani kratší termíny ve lhůtě do 14 dní od podpisu rezervační smlouvy.

Co je nebezpečí škody na věci

Pod pojmem nebezpečí škody na věci je třeba chápat rizika důsledků spojených se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením věci. Obecně platí, že nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci, případně nastane-li jiná skutečnost, která převzetí nahrazuje.

Jak odstoupit od kupní smlouvy

JAK SE POČÍTÁ LHŮTA PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Klíčový je okamžik uzavření smlouvy. Den co jste zboží převzali, je prvním dnem 14denní lhůty. Víkendy a svátky se do 14ti dnů počítají, jako běžný den a v případě odstoupení od smlouvy musí být zboží v kompletním balení nejpozději 14tý den u nás fyzicky na místě.

Kdy podepsat kupní smlouvu

V rezervační smlouvě najdeme nejčastěji termín, do kdy se obě strany zavazují podepsat následnou kupní smlouvu nebo případně smlouvu o smlouvě budoucí. Může se jednat o lhůtu 30 dní od podpisu rezervační smlouvy, ale úplnou výjimkou nejsou ani kratší termíny ve lhůtě do 14 dní od podpisu rezervační smlouvy.

Co musím udělat po koupi nemovitosti

6 věcí, které musím udělat po koupi nemovitosti.Přepis energií a služeb.Smlouva s SVJ (při koupi bytu)Doložení listu vlastnictví (při koupi nemovitosti s hypotékou)Daň z nabytí nemovitosti.Přihlášení k dani z nemovitosti.Pojištění nemovitosti a domácnosti.

Kdy je platná kupní smlouva

Smlouva je platná, pokud obsahuje všechny povinné náležitosti a po podpisu poslední smluvní stranou (provozovatelem). U podpisu Smlouvy musí být uvedeno datum podpisu, v opačném případě by mohla být uplatňována neplatnost smlouvy.

Jaké jsou nároky při rozporu s kupní smlouvou

Primárním způsobem jakým občanský zákoník umožňuje odstranit rozpor s kupní smlouvou je právo kupujícího požadovat po prodávajícím, aby věc vyměnil nebo ji opravil, a to bezplatně a bez zbytečného odkladu.

Kdy musí být kupní smlouva

Podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou projev vůle prodávající strany něco prodat a projev vůle strany kupující danou věc koupit. V občanském zákoníku není stanovena povinná forma smlouvy, vyjma prodeje nemovitosti, kdy je vyžadována písemná forma.

Kdy je smlouva účinná

Platnost smlouvy

Smlouva je platná, pokud obsahuje všechny povinné náležitosti a po podpisu poslední smluvní stranou (provozovatelem). U podpisu Smlouvy musí být uvedeno datum podpisu, v opačném případě by mohla být uplatňována neplatnost smlouvy.

Kdy přechází nebezpečí škody na věci

Obecně platí, že nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci, případně nastane-li jiná skutečnost, která převzetí nahrazuje. Dle ustanovení § 2087 občanského zákoníku má prodávající povinnost odevzdat zboží kupujícímu.

Kdy se stává kupující vlastníkem nemovitostí

V případě, že v žádosti nebude žádná chyba či nedostatek, vám úřad doručí rozhodnutí o povolení vkladu do katastru nemovitostí do 30 dní. Až po vkladu do katastru je převod nemovitosti úplný a novým majitelem se stává kupující. Do té doby drží vlastnická práva původní majitel.

Jak dlouho můžu odstoupit od smlouvy

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty).

Kdy mám narok na odstoupení od smlouvy

Je vaším právem od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Nesmí se však jednat o situaci, kdy je to zákonem vyloučeno. Odstoupení od smlouvy je možné i předtím, než si zboží převezmete. V žádném případě prodávající nesmí spojit toto právo s jakoukoli sankcí.

Na co se zeptat při koupi nemovitosti

8 věcí, na které si dát pozor při koupi bytuPrávní stav bytu.Technický stav bytu.Reálná velikost bytu.Poplatky, exekuce a dluhy.Rezervační smlouva.Rezervační poplatek.Kontrola smluvní dokumentace.Koupě družstevního bytu.

Co vše se platí při koupi nemovitosti 2023

Daň z nabytí nemovitosti je 4 % z ceny nemovitosti. Tato daň byla zrušena od 1.12.2020 a od 1.12.2021 platí Daň z převodu nemovitosti. Daň z prodeje nemovitosti se vztahuje na příjem z prodeje. Pokud vlastník prodá nemovitost, kterou vlastnil více než 5 let, neplatí daň z příjmu z prodeje.

Které smlouvy musí být písemně

Podle nového občanského zákoníku je nutné smlouvu uzavřít písemně, pokud si to alespoň jedna smluvní strana vymínila nebo pokud to vyžaduje zákon. Ten vyžaduje písemnou formu zejména pro smlouvy týkající se věcných práv k nemovité věci.

Jak dlouho trvá odpovědnost za vady

Lhůta k uplatnění vad – zákonná povinnost prodávajícího

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí věci . Toto odpovídá zákonné povinnosti prodávajícího z vadného plnění u zboží při jeho prodeji v obchodě.

Jak dlouho je platna kupní smlouva

ODPOVĚĎ: Kupní smlouva je platná do okamžiku, kdy jedna ze stran tuto smlouvu bude chtít vypovědět. Do té doby se považuje za platnou. Katastr nemovitostí ČR nezkoumá, co a kdy si kupující a prodávající, ujednali.

Kdy je smlouva neplatná

Absolutně neplatné je právní jednání: které se zjevně příčí dobrým mravům (§ 588 občanského zákoníku); které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek (§ 588 občanského zákoníku); které od počátku zavazuje k nemožnému plnění (§ 588 občanského zákoníku);

Kdy je kupni smlouva platna

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „NOZ“) v ustanovení § 1725 stanovuje, že „Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah.