Co je disperzní podíl?

Co je to disperzní prostředí

Disperznímu prostředí říkáme v případě roztoků rozpouštědlo a dispergované látce rozpouštěná látka. Rozpouštědlo a rozpuštěnou látku nelze ovšem většinou rozlišit, protože molekuly obou těchto složek jsou v roztoku rovnoměrně rozděleny. Každá ze složek může být, se stejným oprávněním, pokládána za rozpuštěnou v druhé.
ArchivPodobné

Co to je disperze

Disperze je závislost fázové rychlosti šíření vlny (vlnění) na její frekvenci. Nejznámějším příkladem je pravděpodobně duha, která vznikne, když disperze způsobí částečné rozdělení bílého světla na složky kvůli rozdílné vlnové délce jednotlivých barev.

Jak dělíme disperzní soustavy podle velikosti částic

Podle velikosti částic rozptýlených v disperzním prostředí rozlišujeme analytické disperzní systémy, koloidní disperzní systémy a hrubé disperzní systémy.
Archiv

Co to je disperzní barva

Co jsou to disperzní barvy Disperzní barvy jsou barvy propojené vodnou disperzí syntetického polymeru. Díky tomuto vylepšenému složení jsou barvy odolné proti blednutí, jsou částečně či plně omyvatelné a neomezeně tónovatelné. Svojí oblibu získali především pro svojí pevnost a mnohočetnost dalších nátěrů.

Co to je disperzní lepidlo

Disperzní lepidla jsou tekutá lepidla na bázi vody, která se zpevňují po jejím odpaření. K disperzním lepidlům patří například všechna bílá lepidla. Používají se k lepení měkkých i tvrdých dřev, k plošnému lepení HPL, spár na prknech, k lepení bloků, ale i korpusů a k montážnímu lepení.

Jaká barva se nejvíce láme

Nejvíce se láme paprsek fialového světla, nejméně pak paprsek světla červeného.

Co je to směs

Směs je látka, která se skládá ze dvou a více chemicky čistých látek, při jejich smísení nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb, a proto se nejedná o chemický děj. Jednotlivé složky směsi si zachovávají své původní vlastnosti. Z fyzikálního hlediska však dochází ke změnám vlastností.

Co to je koloidní

Jako koloid se označuje látka mikroskopicky rovnoměrně rozptýlená (dipergovaná) v látce druhé. Koloidní soustava sestává ze dvou fází (na rozdíl od pravého roztoku, jakým je např. kuchyňská sůl ve vodě, který tvoří jedinou kapalnou fázi) a to dispergované a dispersního media v níž je koloid dispergován.

Co je disperzní omítka

Disperzní omítky (3)

Jednosložková omítka pastovité konzistence s organickým pojivem, paropropustná, vodoodpudivá, použitelná v exteriéru.

Čím ředit disperzní lepidlo

Disperzní lepidla

Disperze většinou vůbec nepáchnou a jdou výborně ředit vodou. Patrně nejznámějším zástupcem je tuzemský Herkules. Toto lepidlo je možné s úspěchem použít na lepení čirých dílů modelu (kabinky a podobně).

Jak odstranit disperzní lepidlo

Existuje možnost nápravy Herkules je disperzní lepidlo, které je vodou ředitelné před zaschnutím. V domácích podmínkách tedy stačí znečištěné oblečení zčerstva dát do pračky a vče se velmi dobře vypere. Po zaschnutí lepidlo "zesíťuje" – při styku s vokou bobtná a rozpouští se velmi pomalu a postupně.

Kdy nastává totální odraz

Úplný odraz – jev, který nastává při průchodu světla z prostředí opticky hustšího (např. skla) do prostředí opticky řidšího (např. vzduchu). Světlo se láme od kolmice a s rostoucím úhlem dopadu se zvětšuje i úhel lomu.

Co to je disperze světla

Disperzí (světla) nazýváme jevy, které vznikají v důsledku závislosti indexu lomu na vlnové délce, tedy jevy při kterých dochází během průchodu světla látkou k rozložení bílého světla na jednotlivé barvy.

Jaké jsou druhy směsi

Podle velikosti částic můžeme směsi dělit na homogenní (částice menší než 10−9 m), heterogenní (větší než 10−7 m) a koloidní (10−9 až 10−7 m). Směs může být rozdělena na jednotlivé složky mechanicky využitím různých fyzikálně-chemických postupů.

Jak se rozdeluji směsi

Směs může být někdy rozdělena na jednotlivé komponenty mechanicky. Směsi rozdělujeme podle velikosti částeček jednotlivých složek. Dělíme je na směsi stejnorodé, které nazýváme roztoky, směsi koloidní a různorodé. Roztok je homogenní směs jedné nebo více látek rozpuštěná v jiné látce (rozpouštědle).

Co je Krystaloid

Krystaloidy jsou levné roztoky solí (např. solný roztok) s malými molekulami, které se mohou snadno distribuovat po jejich aplikaci do organizmu. Koloidy mohou být uměle vyrobené člověkem (např. škroby, dextrany nebo želatiny), nebo se mohou vyskytovat přirozeně (např.

Co je Lyosol

Lyofilní roztoky jsou homogenní koloidní systémy, ve kterém tvoří disperzní prostředí a disperzní podíl jednu fázi. Jsou to pravé roztoky makromolekul, které vznikají samovolným rozpouštěním a jsou termodynamicky stálé.

Jakou zvolit zrnitost omítky

Pokud jde o estetiku, větší zrnitost dekorativní fasádní omítky (2,0 mm) dodává fasádě drsnější a rustikálnější vzhled, zatímco jemnější zrnitost (1,0 mm) dosahuje efektu obzvláště hladkého povrchu. Co se týče barevné palety, fasádní omítky lze tónovat v široké škále odstínů.

Co lepí disperzní lepidlo

Disperzní lepidla jsou tekutá lepidla na bázi vody, která se zpevňují po jejím odpaření. K disperzním lepidlům patří například všechna bílá lepidla. Používají se k lepení měkkých i tvrdých dřev, k plošnému lepení HPL, spár na prknech, k lepení bloků, ale i korpusů a k montážnímu lepení.

Jak dlouho schne disperzní lepidlo

Doba fixace je od 15 do 60 minut – závisí na teplotě, vlhkosti a tlaku při stlačování.

Co je to lom ke kolmicí

Lom ke kolmici nastává v případě, že se paprsek šíří z opticky řidšího prostředí do prostředí opticky hustšího (α > β). Lom od kolmice nastává v případě, že se paprsek šíří z opticky hustšího prostředí do prostředí opticky řidšího (α < β). Lom a odraz světla se doprovázejí.

Co je to úplný odraz

Úplný odraz – jev, který nastává při průchodu světla z prostředí opticky hustšího (např. skla) do prostředí opticky řidšího (např. vzduchu).

Kdy dochází k disperzi světla

Při demonstraci lomu bílého světla pozorujeme jev, kdy se při lomu bílé světlo rozloží na barevné složky. Tento jev se nazývá disperze světla. Vzniká v důsledku závislosti rychlosti světla v látkách na frekvenci světla.

Co je krev za směs

Různorodé směsi jsou takové, jejichž složky od sebe odlišíme zrakem nebo mikroskopem. Příkladem různorodé směsi je např. žula nebo krev (krvinky nebo krevní destičky jsou pozorovatelné mikroskopem).

Jaká směs je dým

Aerosol – heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu o velikostech od 10 nm do 10 μm, například dým nebo mlha.