Co je PA psychologie?

Co patří do osobnosti

Osobnost je celkem duševního života člověka.

Rozumíme jí kvalitativně nejvyšší úroveň interakční aktivity se zobrazující a řídící funkcí psychiky, psychických vlastností a zvláštností subjektu činnosti, které jej odlišují od ostatních.

Co je to teorie osobnosti

Teorie osobnosti = názory, které se snaží objasnit pojem, podstatu osobnosti: interogenní a exogenní marxistická (dříve)

Co je to osobnost

Osobnost je soustava vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti. Tvoří ji individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince.

Co je struktura osobnosti

Tvoří ji individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Utváří se ve vztazích k sobě, ke druhým, vůči prostředí a společnosti a projevuje se vždy jako celek.

Jaké jsou typy osobnosti

dle temperamentu:sangvinik – optimistický, společenský, aktivnícholerik – vznětlivý, netrpělivý, dominantníflegmatik – klidný, pomalý, konzervativnímelancholik – přecitlivělý, tendující ke smutku, tichý

Jak se tvoří charakter

Charakter se utváří v dlouhodobém procesu učení. Přední role při vývoji charakteru hrají procesy sociálního učení, a to identifikace se vzorem či imitace dalších osob relevantních při vývoji jedince, dále také kognitivního učení, instrumentálního učení nebo také klasického podmiňování.

Kdo to je cholerik

Cholerik je jeden ze čtyř druhů temperamentu podle Hippokratovy typologie temperamentu, labilní extrovert. Tělní tekutina, která ho ovlivňuje, je (žlutá) žluč (řecky cholé). Je nedůtklivý, neklidný, útočný, vznětlivý, vrtkavý, impulzivní, spolehlivý a stálý ve svých názorech a životních hodnotách.

Co je to superego

Superego je vnitřní morálka a pravidla, která jsou jedinci vštěpována od raného dětství, zejména rodiči. Superego proto funguje jako sebekritický pozorovatel dění, který egu rozkazuje tak, aby konečné chování odpovídalo jedincově zažité morálce.

Co je to ENTP

ENTP (Extraversion, Intuition, Thinking, Perceiving) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI. Je označován jako Extrovertní intuitivní typ vnímající s introvertním myšlením.

Jak popsat povahu člověka

Navenek můžeme popsat povahu pomocí lidských vlastností, kladných nebo záporných povahových rysů, jako jsou přítelský/nepřátelský, poctivý/nepoctivý, aktivní/líný, spolehlivý/nespolehlivý, pravdomluvný/lhář a tak podobně. Povaha člověka tedy do značné míry ovlivňuje vztah člověka k práci.

Co je to být flegmatik

Flegmatik je jeden ze čtyř druhů temperamentu, stabilní introvert. Tělní tekutina, která ho podle starověkých názorů ovlivňuje, je hlen (řec. flegma, odtud název). Je obezřetný, rozvážný, spolehlivý, smířlivý, mírumilovný, vyrovnaný, klidný, umí se ovládat.

Jak poznám že jsem cholerik

Je nedůtklivý, neklidný, útočný, vznětlivý, vrtkavý, impulzivní, spolehlivý a stálý ve svých názorech a životních hodnotách. V podstatě nemění své postoje a životní hodnoty, je stálý a spolehlivý. Prožívá hluboce a rychle. K věcem, které jednou vyřeší, se již více nevrací.

Co je vlastně ego

Pojem ego může být definován dvojím způsobem. Na jedné straně je to jeden aspekt naší psyché či duše, jak ho popsal zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, na druhé straně je ego synonymem pro naši osobnost.

Jak poznat své ego

Ego jsou strachy, zvyky, představy, očekávání. Ego je, když děláme něco, abychom se zalíbili ostatním, aby nás měli rádi, abychom je nenaštvali. Pocitem přijetí od ostatních si sytíme vlastní nedostatek sebelásky. Ego je, když žijeme v plánu.

Co je to INTP

INTP (Introversion, iNtuition, Thinking, Perceiving, tj. Introverze, Intuice, Myšlení a Vnímání) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI.

Co je to Infj

INFJ (Introversion, iNtuition, Feeling, Judgment, tj. převažující introverze, intuice, cítění a usuzování) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI, který je česky popisován jako introvertní intuitivní typ usuzující s převahou cítění (Typická povolání: důvěrník, psychiatr, poradce, advokát, umělec).

Co ovlivňuje charakter

Největší podíl na jeho formování má samozřejmě rodina, její klima a to, jaké charakterové vlastnosti a projevy jsme mohli jako děti pozorovat u svých nejbližších. Ovlivňuje nás ale také působení učitelů, vychovatelů, vedoucích různých kroužků a vůbec všech, kdo jsou pro nás v dětství významní.

Kdy se Utvari charakter

Charakter se utváří v dlouhodobém procesu učení. Přední role při vývoji charakteru hrají procesy sociálního učení, a to identifikace se vzorem či imitace dalších osob relevantních při vývoji jedince, dále také kognitivního učení, instrumentálního učení nebo také klasického podmiňování.

Co to je sangvinik

sanguis). Je společenský, přístupný, činorodý, veselý, bezstarostný, živě reagující, nenucený, čilý, hovorný, optimistický s rizikem být neformální tam, kde to není vhodné. Názorově však bývá nestálý, prožívá povětšinou povrchně a dosti krátce. Bývá schopným podřízeným.

Jak se chová cholerik

Cholerik je jeden ze čtyř druhů temperamentu podle Hippokratovy typologie temperamentu, labilní extrovert. Tělní tekutina, která ho ovlivňuje, je (žlutá) žluč (řecky cholé). Je nedůtklivý, neklidný, útočný, vznětlivý, vrtkavý, impulzivní, spolehlivý a stálý ve svých názorech a životních hodnotách.

Jak se chová flegmatik

Je obezřetný, rozvážný, spolehlivý, smířlivý, mírumilovný, vyrovnaný, klidný, umí se ovládat. Bývá dobrým nadřízeným. Prožívá povrchně a pomalu, což znamená, že nepříjemné věci ho příliš nezasáhnou a příjemné ho nijak zvlášť nepotěší.

Kdy vzniká ego

Vzniká působením výchovy, neboli okolí, které na nás má vliv a snaží se nás civilizovat do standardů společnosti, ve které vyrůstáme. Prahne po ideálech a nutí osobnost snažit se jich dosáhnout. Je ze své podstaty iracionální a nevědomé. Je naší zažitou vnitřní morálkou, neboli svědomím.

Kde sidli ego

EGO je součástí globální výrobní společnosti CHERVON, založené v roce 1993, která zaměstnává více než 7 000 lidí a vyrábí ročně přes 10 milionů jednotek, které jsou prodávány ve více než 30 000 prodejních místech v 65 státech po celém světě. Sídlo společnosti je v prefektuře Nanjing v Číně.

Co je lidské ego

Ego je tedy charakterizováno racionalitou, principem reality (odlišuje fantasii a realitu) a je prostoupeno mnoha obrannými mechanismy (projekce, identifikace). Ego je uloženo ve vědomí i nevědomí. Je organizováno tzv. sekundárním procesem, kdy jsou okamžité reakce odkládány a člověk si může věc promyslet.

Co je to INFP t

INFP (Introversion, Intuition, Feeling, Perceiving) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI. Je označován jako Introvertní intuitivní typ vnímající s převahou cítění.