Co je předmětem psychologie osobnosti?

Co je předmětem psychologie

Obecná psychologie se zabývá základními psychickými procesy (jevy) u duševně zdravého člověka – emoce (city), motivace (pohnutky), kognice (poznávání), vůle (konace). Jejím předmětem je duše. Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí.

Čím se zabývá psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti

Zkoumá osobnost jedince, její vývoj v průběhu života, její strukturu /vnitřní uspořádání/ i dynamiku psychických procesů jedince.
Archiv

Co patří do osobnosti

Osobnost je celkem duševního života člověka.

Rozumíme jí kvalitativně nejvyšší úroveň interakční aktivity se zobrazující a řídící funkcí psychiky, psychických vlastností a zvláštností subjektu činnosti, které jej odlišují od ostatních.

Jaké jsou typy osobnosti

dle temperamentu:sangvinik – optimistický, společenský, aktivnícholerik – vznětlivý, netrpělivý, dominantníflegmatik – klidný, pomalý, konzervativnímelancholik – přecitlivělý, tendující ke smutku, tichý

Co je předmětem pedagogické psychologie

Předmětem pedagogické psychologie je samostatná oblast poznávání prožívání a chování lidí v pedagogickém procesu. Pátá skupina autorů považuje pedagogickou psychologii za samostatnou vědní disciplínu, která zkoumá problematiku, kterou nezkoumá ani psychologie ani pedagogika.

Jaké může být chování

Druhy chování Chování může být vrozené nebo naučené (získané), nevědomé či vědomé. Podle vztahu k vůli lze rozlišovat jednání (volní a úmyslné chování) a mimovolní (bezděčné) chování. Dle vztahu k řeči se chování dělí na verbální (mluvený projev) a neverbální (bez mluvené komponenty).

Co tvoří psychiku

K psychickým obsahům patří například sny, vzpomínky, vědomosti, myšlenky, přání, pocity atd. V psychologii se tradičně dělí procesy následovně: kognitivní procesy (někdy též poznávací) – Lze je chápat jako analogii k lidskému rozumu. Slouží k získávání a zpracování informací z vnějšího světa.

Co patří do psychologie

Mezi hlavní zájmy obecné psychologie patří celá řada příbuzných témat, klíčovými pojmy jsou psychika, chování, prožívání, psychické jevy (stavy, procesy a vlastnosti, kterou jsou již spíše záležitostí psychologie osobnosti), vědomí, pozornost, spánek a sny, senzorické procesy a vlastnosti vnímání.

Co je to struktura osobnosti

Struktura osobnosti: Je tvořena celkem psychických vlastností a rysů osobnosti, jak se projevují v jejím jednání.

Jaké jsou typy povahy

Povahové typySangvinik – veselý, otevřený a bezstarostný.Cholerik – nesnáší, když nemá pravdu, potřebuje vyhrávat.Je tvrdohlavý a cílevědomý.Flegmatik – klidný až lhostejný, mírumilovný, vyrovnaný a poměrně spolehlivý.Melancholik – uzavřený, tichý, přecitlivělý a vážný.

Jak se tvoří charakter

Charakter se utváří v dlouhodobém procesu učení. Přední role při vývoji charakteru hrají procesy sociálního učení, a to identifikace se vzorem či imitace dalších osob relevantních při vývoji jedince, dále také kognitivního učení, instrumentálního učení nebo také klasického podmiňování.

Co je to charakter člověka

CHARAKTER považujeme za složku, součást, morální jádro psychiky a osobnosti, jehož podstatou je svědomí (internalizované morální řízení individuálního chování). Vlastnosti charakteru se navenek projevují relativně stálým chováním k vnějšímu světu, zvláště sociálnímu, k hodnotám, k práci i k sobě samému.

Co řeší pedagogická psychologie

Pedagogickou psychologii zajímá především samotný proces učení (jeho mechanismy, zákonitosti, druhy, průběh a podmínky, za nichž probíhá); učení přitom studuje v kontextu širších edukačních procesů, totiž výchovy a vyučování (či vzdělávání v užším smyslu).

Co je Logotrop

Logotrop je učitel, který je zaměřený na svůj obor, potažmo na vědu. Snaží se vyvolat zájem o svůj obor a předat z něj žákům, co nejvíce poznatků.

Co ovlivňuje psychiku člověka

Naše psychika je regulována neurotransmitery, které se tvoří v mozku. Tyto neurotransmitery ovlivňují emoce, kognitivní funkce, spánek, chuť i paměť. Mezi nejdůležitější neurotransmitery ovlivňující naší psychiku patří serotonin, dopamin a acetylcholin.

Jak se projevuje psychika

Psychika se projevuje chováním a prožíváním. Chování je jakákoliv tělesná aktivita, kterou lze pozorovat, zaznamenat nebo měřit (např. prostřednictvím EEG). Prožívání je vnitřní a ryze subjektivní dění zahrnující poznávání, cítění a snažení člověka.

Co je struktura osobnosti

Psychická struktura osobnosti

Je tvořena celkem psychických vlastností a rysů osobnosti, jak se projevují v jejím jednání.

Co je to superego

Superego je vnitřní morálka a pravidla, která jsou jedinci vštěpována od raného dětství, zejména rodiči. Superego proto funguje jako sebekritický pozorovatel dění, který egu rozkazuje tak, aby konečné chování odpovídalo jedincově zažité morálce.

Jak se pozná cholerik

Je nedůtklivý, neklidný, útočný, vznětlivý, vrtkavý, impulzivní, spolehlivý a stálý ve svých názorech a životních hodnotách. V podstatě nemění své postoje a životní hodnoty, je stálý a spolehlivý. Prožívá hluboce a rychle. K věcem, které jednou vyřeší, se již více nevrací.

Jaké jsou vlastnosti osobnosti

Mezi psychické vlastnosti řadíme například temperament, schopnosti, charakter, motivy, postoje a volní vlastnosti. Jako takové jsou studiem psychologie osobnosti či psychologie interindividuálních rozdílů.

Co je to poradenská psychologie

Poradenská psychologie je jednou z aplikovaných disciplín psychologie. Za cíl má poskytování konzultací např. v oblasti školního, výchovného, profesionálního, předmanželského a manželského poradenství.

Co je to Paidotrop

Paidotrop je typ učitele zaměřeného na žáka a na vztahy mezi učitelem a žákem. Individuálně psychologicky orientovaný paidotrop mívá k žákům rodičovský vztah, jeho pedagogické působení spočívá ve výchově a v utváření osobnosti žáka.

Co je Paidotrop

Paidotrop je naopak učitel zaměřený na žáka. To znamená, že se snaží studentům přiblížit, porozumět jim a pokud je potřeba, tak i pomoci. To může vést až k tomu, že snižuje požadavky na žáky, zasahuje do jejich osobního života a je k nim shovívavý, čehož můžou jeho žáci zneužívat.

Jak působí jidlo na psychiku člověka

Vyvážený a pestrý jídelníček je tedy vhodný nejen jako prevence civilizačních chorob, ale také podporuje dobré fungování psychiky. Naopak nevhodná a nedostatečná výživa může podporovat a zvyšovat depresivní a úzkostné stavy, podrážděnost, výkyvy nálad, zhoršenou koncentraci, paměť a únavu.

Jak se projevují psychické problémy

Může jít o stále smutnou náladu, pokles sebevědomí, nepřiměřené výčitky, neschopnost prožívat radost, nesoustředěnost, nerozhodnost, celkové zpomalení či naopak napětí a neklid, extrémní únavu, potíže se spánkem (nedostatek či přemíra), sníženou nebo zvýšenou chuť k jídlu a objevit se mohou i sebevražedné myšlenky.