Co je pojištěný?

Kdo je pojistník a kdo je pojištěný

Pojistník nemusí být totožný s pojištěným. V praxi to znamená, že pojistníkem může být zcela jiná osoba, která pojišťovně platí za ochranu před pojistnými riziky. V případě pojistné události pak peníze od pojišťovny dostane osoba, která je uvedená ve smlouvě jako pojištěný.
Archiv

Kdo muze být Pojistnikem

Pojištěným může být fyzická i právnická osoba, na jejíž majetek, zdraví, život, odpovědnost za škodu či jiné hodnoty bylo sjednáno pojištění, které potvrzuje oběma stranami podepsaná pojistná smlouva. Pojištěné osobě je v případě pojistné události vyplaceno pojistné plnění na základě podmínek v pojistné smlouvě.

Kdo pojišťuje pojišťovny

Pojišťovna je finanční instituce, která pojišťuje, tj. na základě smlouvy o pojištění (pojistné smlouvy) s pojišťujícím subjektem (pojistníkem) a placení pojistného finančně kryje pojištěná rizika pojištěného subjektu (pojištěnce), tj.

Kdo je pojistník vozidla

Pojistník je osoba, která sjednává (a podepisuje) pojistnou smlouvu. Pojistník je ve většině případů shodný s vlastníkem vozidla, ale může být rozdílný. Vlastník je vždy zapsaný ve velkém technickém průkazu. Stejně tak může být rozdílný i provozovatel vozidla, který může být jiný, než vlastník i pojistník.

Jaké jsou druhy pojištění

Setkat se zpravidla s těmito typy pojištění: pojištění osob, životní pojištění, cestovní pojištění, úrazové pojištění, nemocenské a sociální pojištění, zdravotní pojištění, pojištění majetku (zejména budov a nemovitého majetku), živelní pojištění, technická pojištění, pojištění přerušení provozu, pojištění proti …

Co to je životní pojištění

Co je to životní pojištění Životní pojištění – při včasném a správném sjednání – chrání vás i celou rodinu před dopady neočekávaných životních situací, kterými jsou např. úraz, nemoc, invalidita nebo ztráta soběstačnosti.

Kdo je Získatel pojištění

Získatel je osoba, která jménem pojišťovny navrhla uzavření pojistné smlouvy a vykonává zprostředkovací činnost pro pojišťovnu.

Kdo je vlastníkem České pojišťovny

Ve stejném roce PPF získala i 10% podíl od Komerční banky za 1,279 miliardy Kč. V roce 2005 PPF rozhodla jako vlastník více než 90% vlastník o provedení squeeze-outu (vytěsnění minoritních akcionářů) za 21 288 Kč za akcii a stala se tak jediným vlastníkem České pojišťovny.

S kým se spojila Česká pojišťovna

Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (2019)

Na koho pojistit auto

Česká legislativa povoluje, aby byl pojistníkem automobilu jiný subjekt než provozovatel či majitel vozidla. Může se jednat jakoukoliv osobu, ne nutně příbuznou, ale mladí řidiči takto většinou žádají o pomoc své příbuzné – tzn. rodiče, prarodiče. Tím pádem mladý řidič zůstává jako vlastník.

Jaký je rozdíl mezi vlastníkem a provozovatelem

Provozovatel je osoba, která vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu vozidla atd. Je-li provozovatel jinou osobou než vlastník, potom se i tento odlišný provozovatel zapisuje se do registru vozidel.

Proč se pojistit

Těžký úraz, závažné onemocnění, invalidita, nebo dokonce úmrtí staví každou rodinu do těžké situace. Peníze z pojistky zdraví ani život nevrátí, ale ochrání vaši rodinu před finančními problémy v případě ztráty příjmu.

Jak funguje pojištění

Pojištění jako takové funguje tak, že pojišťovna vybírá od svýchpojistníků, pojistné. Pojistník, ale nemusí být nutně ta samá osoba jakopojištěný. Pojistník uzavírá smlovu a pojištěný je osoba v jehož prospěch je smlouva uzavřena. Zpojistného pak pojišťovna vytváří takzvané pojistné rezervy.

Proč se nechat pojistit

Během života se nám mohou stát nečekané události, kterým zkrátka nepředejdeme. Ty závažnější s sebou mohou přinést nejen komplikace zdravotní, ale také finanční. A právě to je hlavní argument, proč se nechat pojistit.

Co je to první riziko

Pojištění na první riziko je pojištění, při kterém je pojistná částka po dohodě obou smluvních stran vědomě snížena pod pojistnou hodnotu dané věci. Pojistná částka je horní hranicí plnění pro jednu a všechny pojistné události, ke kterým došlo v pojistné roce.

Co to je pojistná smlouva

Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, kterou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

Jaká je nejlepší zdravotní pojišťovna

I letos se ZP MV ČR stala finančně nejzdravější zdravotní pojišťovnou a obhájila tak prvenství z loňského roku. Nově získala titul Zdravotní pojišťovna roku 2021 z pohledu největších zaměstnavatelů. Vyplývá to z výsledků celostátního průzkumu neziskové organizace Health Care Institute (HCI).

Kdo vlastní zdravotní pojišťovny

Zároveň neexistuje žádný vlastník zdravotní pojišťovny. „Neexistuje nikdo, kdo by udával zdravotní pojišťovně směr.

Jak zjistit jestli je auto pojištěné

Na stránkách www.bezpojisteni.cz je možné zadat registrační značku vašeho vozu a datum, ke kterému chcete zjistit, zda je váš vůz pojištěn. Obratem dostanete informaci, zda je vaše pojištění platné, a u které pojišťovny.

Jak často se platí pojistka na auto

Pojištění vozu je platné vždy na jeden rok. Automaticky se vám prodlužuje a vy si můžete zvolit, zda jej zaplatíte při každém prodloužení, to znamená ročně, nebo dále půlročně, čtvrtletně, či měsíčně. Čím více ovšem máte splátek, tím méně výhodné pak pojištění je, takže doporučujeme zvolit nejlépe roční platbu.

Kdo je provozovatel a kdo vlastník

Provozovatel je osoba, která vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu vozidla atd. Je-li provozovatel jinou osobou než vlastník, potom se i tento odlišný provozovatel zapisuje se do registru vozidel.

Kdo platí pokutu majitel nebo provozovatel

Jde o objektivní odpovědnost, tedy odpovědnost, u které se nevyžaduje zavinění. Nezáleží tudíž na tom, jestli vozidlo řídil provozovatel nebo někdo jiný. Pokud dojde k porušení pravidel provozu či povinností řidiče, je provozovatel odpovědný za přestupek, za který se mu uloží pokuta.

Na co se nechat pojistit

Pojistit si můžete jak rodinný dům, byt, chatu, nebytové prostory nebo spoluvlastnický podíl na společných částech domu, tak dočasné objekty na staveništi či stavební materiál. Pojištění kryje zejména rizika, jako je pád stromu, požár, povodeň, vichřice, zemětřesení nebo vandalismus.

Na co všechno je dobré mít pojistku

CO MÁ VÝZNAM

Je dobré pojistit se pro případy, kdy úraz zanechá takzvané trvalé následky. To totiž do budoucna může negativně ovlivnit vaše příjmy. Povinnost mít pojištěnou nemovitost mají ti, kdo si dům či byt koupili na hypotéku. Pro ostatní má význam jistota, že když vyhoří, vyplacené pojistné plnění jim pomůže.

Co delaji zdravotni pojistovny

Zdravotní pojišťovny jsou samostatnými právními subjekty, které mají za úkol provádět veřejné zdravotní pojištění. Tato velmi rozsáhlá činnost zahrnuje především na jedné straně výběr pojistného od plátců pojistného a na druhé straně úhrady zdravotních služeb poskytovatelům zdravotních služeb.