Co je Second Conditional?

Jak se tvori 2 kondicionál

Tvoření druhého kondicionálu

Vedlejší podmínková věta v druhém kondicionálu bude začínat spojkou if/'ɪf/ . V tomto se tedy od reálných podmínek (prvního kondicionálu neliší). Dále ale následuje minulý čas slovesa. V žádném případě se zde nepoužívá would.

Co je to First Conditional

První kondicionál (First conditional)

Používá se pro reálné podmínky a vyjadřuje, co se stane, jestliže … . Ve vedlejší větě se většinou používá slovíčko „If“ = „jestliže“ a vedlejší podmínková věta je v přítomném čase prostém. Hlavní věta je v budoucím čase prostém.
Archiv

Co je to Conditional

Podmínkové věty používají mluvčí tehdy, když spekulují, co by se mohlo stát (případně co by se bývalo mohlo stát v minulosti), anebo když říkají, co by si přáli, aby se stalo. Většina z nich obsahuje spojku if a sloveso v minulém čase.

Kdy se používá IF

When he returns, tell him to call me. „If“ je podmínková spojka, která se nejčastěji používá ve významu „jestli, kdyby“. Věta: „If he returns, tell him to call me. “ tedy znamená: „Jestli se vrátí, řekni mu, aby mi zavolal.

Co je Zero Conditional

Nultý kondicionál = Zero Conditional

Nultý kondicionál použijeme tehdy, když chceme oznámit nějakou obecnou pravdu (něco, co vždy platí), případně chceme sdělit vědecká fakta. Obě dvě věty jsou v přítomném čase a jsou spojeny spojkou "IF", lze použít také spojku "WHEN". If I'm thirsty, I have something to drink.

Co to je Will

Nejčastějším způsobem vyjádření budoucnosti je vazba s pomocným slovesem will. Toto sloveso má pro všechny osoby stejný tvar a následuje za ním vždy základní tvar významového slovesa. Pomocné sloveso will obvykle v mluvené angličtině zkracujeme na 'll – ve výslovnosti zůstává pouze /l/.

Jaký je rozdíl mezi Will a going to

Will použijeme pro rozhodnutí, která činíme tady a teď, going to pro ta, která jsme již učinili. Ok, I'll bring it on Tuesday. – Dobrá, přinesu to v úterý.

Jak se ptáme na větu Podmínkovou

podmínkováVyjadřuje podmínky za kterých se děj uskuteční, nebo neuskuteční.Ptáme se na ni: za jakých podmínek + věta řídícíČasté spojovací výrazy: jestliže, -li, kdyby, jestli, když, pokud.Příklad: Nebude-li pršet, nezmokneme. (Za jakých podmínek nezmokneme Nebude-li pršet.) Kdyby ses přiznal, cítil by ses lépe.

Co je going to

Pro vyjádření budoucího času můžeme použít jak will, tak going to. V jejich použití je však rozdíl. Při použití going to pro vyjádření budoucnosti zdůrazňujeme náš záměr, již učiněné rozhodnutí, nebo pokud máme důkazy pro to, co tvrdíme.

Kdy Will a going to

Will použijeme pro rozhodnutí, která činíme tady a teď, going to pro ta, která jsme již učinili. Ok, I'll bring it on Tuesday. – Dobrá, přinesu to v úterý. – Nyní jsem se rozhodl.

Jak se tvoří going to

Budoucnost s GOING TO

Jde vlastně o přítomný průběhový čas slovesa go, za kterým následuje infinitiv významového slovesa: I'm going to be there.

Co znamená going to

Přídavné jméno. běžný, obvyklý, současný cena, úroveň ap.

Jaké jsou druhy vět

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovacíVěta oznamovací Funkce: oznamujeme novou informaci, popisujeme situaci, vypravujeme. Obvykle je zakončena tečkou.Věta tázací Funkce: ptáme se, zjišťujeme informace. Obvykle je zakončena otazníkem.Věta přací Funkce: vyjadřujeme svá přání a touhy. Obvykle je zakončena tečkou.

Co je to souvětí

Souvětí vznikne spojením dvou nebo více vět jednoduchých. Obsahuje proto dvě nebo více sloves ve tvaru určitém (dva nebo více přísudků). Maminka uklízí pokoj, protože nesnáší nepořádek. Venku si hrály děti, jelikož bylo krásné počasí.

Co je to going to

Pro vyjádření budoucího času můžeme použít jak will, tak going to. V jejich použití je však rozdíl. Při použití going to pro vyjádření budoucnosti zdůrazňujeme náš záměr, již učiněné rozhodnutí, nebo pokud máme důkazy pro to, co tvrdíme. I heard that she's going to ask her today.

Co to je aiN’T

AIN'T. Zvláštním výrazem je ain't/'eɪnt/ , které lze použít místo kteréhokoliv záporného tvaru slovesa be, pomocného have, a některých dalších pomocných sloves. I ain't gonna do it. = I'm not going to do it.

Co to je out

slovo out pochází z angličtiny, ve které v překladu znamená mimo, vně nebo venku. V totožném významu je slovo out používáno též v českém jazyce. Ve sportovní terminologii je jako out označováno území za hranicemi hrací plochy.

Jak se pozná hlavní věta

„Hlavní věta

Je věta v souvětí, která není závislá na jiné větě a může tedy stát i samostatně mimo souvětí jako věta jednoduchá. Každé souvětí musí obsahovat alespoň jednu hlavní větu. Značení ve větném rozboru: VH. Na hlavní větu se nelze zeptat!

Jak se určuje věta vedlejší

Vedlejší věta

Vedlejší věty jsou závislé na větě hlavní nebo jiné větě vedlejší. Poznáme ji podle toho, že nemůže stát samostatně bez své řídící věty. Značení ve větném rozboru: VV. Na vedlejší větu se můžeme zeptat!

Jak určit druh souvětí

Dělíme je na souvětí PODŘADNÉ a souvětí SOUŘADNÉ. SOUVĚTÍ PODŘADNÉ – spojení věty hlavní s jednou nebo více větami vedlejšími. SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ – spojení minimálně dvou vět hlavních a libovolného počtu vět vedlejších. Věty hlavní spolu obsahově souvisejí a je mezi nimi významový poměr.

Jak určit souvětí

Souvětí je spojení dvou a více vět do vyššího větného celku.

Nelze se na ni zeptat jinou větou. Jestliže na větě hlavní závisí věta vedlejší, je věta hlavní větou řídící. Je mluvnicky závislá na jiné větě.

Co znamená Will

Slovesopt would

navozuje budoucí časzkracuje se též na 'llI will come. Přijdu.It will rain. Bude pršet. zdvořilá nabídka či vyzvánív otázceWill you have a tea (Ne)dáte si čaj

Co to je in

Předložka. při, v, na čem účastnit se ap.

Jaký je rozdíl mezi větou hlavní a vedlejší

Věta hlavní je taková věta, která nezávisí na jiné větě. Na tuto větu se nelze zeptat. Oproti tomu věta vedlejší vždy závisí na jiné větě. Na tuto větu se ptáme.

Jaké jsou druhy vedlejších vět

Podle toho, jakou okolnost děje vyjadřují, je dělíme na různé druhy:místní → kdečasová → kdyzpůsobová → jakměrová → do jaké mírypříčinná → pročúčelová → za jakým účelempodmínková → za jakých podmínekpřípustková → i přes co