Co je slepý rozpočet?

Co je to položkový rozpočet

Položkový rozpočet nám poskytuje dokonalý přehled o tom, co bude na stavbě třeba provést, v jakém množství a za jakou cenu. Dokument slouží ke kontrole spotřebovaného materiálu, ale i stavebních prací. V praxi můžeme s tímto přehledem uhlídat i desítky až stovky tisíc korun.
Archiv

Co to je výkaz výměr

Výkaz výměr představuje konečný soupis stavebních dílů, materiálů a veškerých stavebních a montážních prací potřebných pro realizaci zamýšlené stavby. Tento soupis je vyhotovován na základě předložené projektové dokumentace stavby.
Archiv

Kdo dělá výkaz výměr

Projektant vám tedy může dodat takzvaný výkaz výměr, tu nejzákladnější část celé stavby. „Tento dokument obsahuje veškeré soupisy materiálů a montážních prací, které budete v každé části stavby potřebovat.

Jak na položkový rozpočet

Co obsahuje položkový rozpočet

Výpočet se provádí ve výkazu výměr a každá položka se ocení jednotkovou cenou z ceníků stavebních prací. Její výše je dána kvalitou použitých materiálů, náročností práce a podmínkami v místě výstavby. Přepočtem množství a jednotkové ceny se získá celková cena za danou práci nebo materiál.

Co obsahuje položkový rozpočet

Položkový rozpočet obsahuje veškeré úkony a práce, které bude na stavbě potřeba realizovat. Součástí položkového rozpočtu jsou nejen práce a materiál, ale zejména i doprovodné náklady, na které se ve fázi plánování často zapomíná.

Co obsahuje rozpočet

Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace (financující), včetně tvorby a použití fondů, Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se cizích prostředků, sdružených prostředků a podnikatelská činnost ÚSC.

Co je to zrn

ZRN – základní rozpočtové náklady – jsou součtem stavebních a montážních prací.

Co je to Vrn

VRN – vedlejší rozpočtové náklady – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby.

Co je to JKSO

Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen „JKSO“) je jednou ze základních částí soustavy ekonomických číselníků, které slouží především k analytickým a statistickým procesům.

Jak udělat výkaz výměr

Výkaz výměr je většinou odečítán z jednoduché dokumentace, nebo vychází z předpokladů. Obestavěný prostor pozemního stavebního objektu se počítá jako součet základního obestavěného prostoru, dílčích obestavěných prostorů doplňujících stavebních částí a samostatně vypočítaného objemu základových konstrukcí.

Jaký může být rozpočet

Rozdělení rozpočtů

Státní rozpočet, Veřejný rozpočet, Rozpočet obce, Rodinný rozpočet.

Co je to veřejný rozpočet

Státní rozpočet je plán finančního hospodaření státu, obvykle na jeden rok, který zajišťuje ekonomické, sociální a politické funkce státu. Má formu zákona, který navrhuje vláda a schvaluje poslanecká sněmovna. Státní rozpočet obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol.

Co patří do HSV

HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství. MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech oceňované ceníky řady M.

Co patří do Vrn

VRN – vedlejší rozpočtové náklady – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby. Výkaz výměr – je soubor rozměrů konstrukčních prvků odečtených z výkresové dokumentace, nebo podle skutečnosti.

Co je to HSV a PSV

Rozpočet je dále členěn na práce HSV (hlavní stavební výroba) a práce PSV (přidružená stavební výroba).

Co to je osobní rozpočet

Osobní rozpočet je v praxi například excelová tabulka, ve které jsou všechny vaše výdaje a případně i příjmy. Většina lidí začíná rozpočtem, který obsahuje především jejich výdaje. Stáhnou si výpis z účtu a následně rozdělí všechny své výdaje do jednotlivých kategorií podle toho, čeho se týkají.

Co to je přebytkový rozpočet

Vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. U vyrovnaného rozpočtu se příjmy rovnají výdajům. Přebytkový rozpočet má vyšší příjmy než výdaje. Schodkový je pak deficitní, tedy výdaje převyšují příjmy.

Co patří do veřejných financí

Veřejné rozpočty

Soustava veřejných rozpočtů obsahuje vedle státního rozpočtu také rozpočty územních samospráv (kraje, obce), zdravotních pojišťoven, veřejných vysokých škol, mimorozpočtových fondů, příspěvkových organizací, a dalších veřejných institucí, které nepůsobí na konkurenčním trhu.

Co je PSV v rozpočtu

Rozpočet je dále členěn na práce HSV (hlavní stavební výroba) a práce PSV (přidružená stavební výroba).

Co je HSV v rozpočtu

HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství.

Co je to GZS

Zařízení staveniště Náklady na zařízení staveniště (globál zařízení staveniště – GZS ) kryjí obvykle náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací.

Jak si rozdělit rozpočet

Každá rodina by měla mít na paměti univerzální pravidlo 50:30:20, které je zárukou dlouhodobě udržitelných rozpočtů. Náklady na život by měly tvořit maximálně 50 procent celkových příjmů rodiny. Zábava a cestování 30 procent, zbývajících 20 procent je vhodné odkládat stranou a rozdělit je mezi rezervy a spoření.

Co je to rodinný rozpočet

Rodinný rozpočet je plán finančního hospodaření domácnosti. Jeho vytvoření vede k získání kontroly nad finanční situací rodiny a ke snížení rizika jejích zbytečných výdajů a případného zadlužování. Lze tím najít zdroje pro rezervy a úspory v rodinném rozpočtu a připravit se tak na nečekané výdaje.

Co je to veřejný dluh

Veřejný dluh je součtem dluhů, které udělal stát jako celek. Jak to lze řešit Je to jednoduché, upravit své výdaje a příjmy nebo si půjčit.

Co je to HSV

Herpes simplex virus (HSV) je první zjištěný lidský herpes virus. Jde o virus způsobující většinou bolestivé a často se opakující infkeční onemocnění organismu. Tento druh viru se objevuje ve dvou formách, a to HSV-1 a HSV-2, které mají obdobnou strukturu, ale manifestují se na rozdílných částech těla.