Co je státní zřízení ve kterém vládnou orgány volené občany?

Co je statni zrizeni ve kterem vladnou organy Volene obcany

Zastupitelská demokracie nebo též reprezentativní či nepřímá demokracie je forma vlády založená na principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách, čímž se liší od autokracie či přímé demokracii.

Jaké jsou státní zřízení

Může být aristokratická, oligarchická, demokratická nebo ochlokratická (to poslední ale žádná republika nepřizná). I republikánské zřízení může být zřízením stavovským, takovými byly např. republiky Benátská, Janovská, Rzecpospolita Polska atd.
Archiv

Co je to státní zřízení

Státní zřízení – rozumí se jím vztah centrální moci k územním jednotkám (unitární stát, federace, konfederace, říše, protektorát). 3. Státní režim – vztah státní moci a občanů (demokratický, autoritativní).

Kdo vládne v monarchii

monarchie – vládne monarcha, vládne doživotně, monarcha může být král, císař, car apod. Monarchova moc většinou dědičná. absolutní monarchie – veškeré fungování státu pod vlivem panovníka, vláda dědičně a doživotně, dnes např. Omán, Katar, Vatikán, Saudská Arábie…

Jaké má ČR státní zřízení

Česká republika je unitární stát, zastupitelská demokracie a parlamentní republika s vícestranickým systémem. Výkonná moc je delegována na prezidenta a vládu, v jejímž čele stojí premiér. Zákonodárnou moc tvoří dvoukomorový parlament a soudní moc realizuje čtyřčlánková soudní soustava a Ústavní soud.

Jak dělíme státy podle státního zřízení a formy vlády

Typy státu podle uspořádáníUnitární stát. Regionální stát. Federace. Konfederace.Říše.protektorát.

Jaké jsou typy státu

Typy státu podle uspořádáníUnitární stát. Regionální stát. Federace. Konfederace.Říše.protektorát.

Jaké jsou druhy státu

Typy státu podle uspořádáníUnitární stát. Regionální stát. Federace. Konfederace.Říše.protektorát.

Jaká forma vlády je v ČR

Česká republika je unitární stát, zastupitelská demokracie a parlamentní republika s vícestranickým systémem. Výkonná moc je delegována na prezidenta a vládu, v jejímž čele stojí premiér. Zákonodárnou moc tvoří dvoukomorový parlament a soudní moc realizuje čtyřčlánková soudní soustava a Ústavní soud.

Kde vládne Emir

Jako emirát (arabsky: إمارة, imára nebo imáratun, mn. číslo امارات imárát) se označuje oblast vlády emíra. Emirátem je provincie, která je spravována princem (region Saúdské Arábie, která podléhá emírovi, se také nazývá emirát).

Jak se volí vláda

Nejprve prezident republiky jmenuje premiéra a na jeho návrh pak zbytek členů vlády (předchozí případné pověření určité osoby jednáním o sestavení vlády je pouze neformální ústavní zvyklostí). Jmenovaná vláda pak musí do třiceti dnů požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry.

Jak funguje vláda

Vrcholovým orgánem exekutivy je vláda, kterou tvoří předseda vlády, místopředseda vlády a ministři. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, která jí vyslovuje důvěru. Vláda může v rámci zákonů a k jejich rozšíření vydávat nařízení. Sestavuje také státní rozpočet a státní závěrečný účet.

Jaké formy vlády rozlišujeme na základě principu oddělení moci

Gewaltenteilung) je princip politického uspořádání, který rozlišuje trojí typ moci ve státě: zákonodárná moc (legislativa) výkonná moc (exekutiva) soudní moc (judikativa či justice)

Co tvoří stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu). Stát je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občanstvím) a státním územím.

Kdo stojí v čele státu

Prezident je v současnosti nejrozšířenějším titulem hlav států.

Co vydává vláda

Pravomoc vlády vydávat nařízení vychází z čl. 78 Ústavy, který stanoví: „K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády“.

Kdo vládne v Kataru

Katar je tradiční arabská monarchie pod vládou emíra Tamíma bin Hamada Ál Tháního. Rodina Thání vládne od poloviny devatenáctého století. Dědice trůnu jmenuje vládnoucí emír (většinou ze svých synů), na výběr následníka má vliv celá rodina.

Co je to emirát

Emirátem je provincie, která je spravována princem (region Saúdské Arábie, která podléhá emírovi, se také nazývá emirát). V arabském jazyce označuje tento výraz všeobecně část území, která je pod kontrolou vládnoucí třídy.

Co je to vláda

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci, skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

Kdo odvolává vládu

Prezident je povinen odvolat člena vlády, jestliže mu to navrhne premiér. Lhůta pro tyto úkony prezidenta není v ústavě výslovně stanovena; ustálený právní výklad je však ten, že prezident je povinen konat "bez zbytečného odkladu".

Kdo kontroluje Vláďu

Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna má tedy významnou úlohu – podílí se na ustanovování nové vlády (společně s prezidentem) a následně kontroluje její činnost.

Kdo rozdělil státní moc

Klasický princip dělby moci navrhl až francouzský filosof Montesquieu jako rozdělení na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, aby se zajistila soudcovská nezávislost a výkonná moc byla omezena zákony, jež si nemůže dávat sama. Významné rozpracování tohoto principu pak provedl James Madison v Listech federalistů.

Co musí mít každý stát

Vymezení a definice státustálé obyvatelstvo,vymezené státní území,státní moc – vláda a státní aparát,schopnost vstupovat do vztahů s jinými státy (tzv. mezinárodněprávní subjektivita).

Jaké jsou vnější funkce státu

vnější: právní, bezpečnostní, ekonomická, sociální a kulturní.

Co schvaluje vláda

Schvaluje-li vláda legislativní návrh (návrh věcného záměru zákona, návrh zákona, návrh nařízení vlády, návrh stanoviska vlády k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda), vyjádří se to vždy slovem „schvaluje“.