Co je to absolutni hodnota?

Co je to absolutně

(lat. ab-solvere, zprostit, osvobodit, dovršit); neomezený, naprostý, dokonalý, s ničím nesmíšený; vlastnost toho, co na ničem nezávisí a nepoměřuje se vůči ničemu jinému, opak relativního.

Jak derivovat absolutní hodnotu

Co se týče derivace, nedá se zapsat vzorcem, místo toho musíme rozlišit případy: Neexistuje derivace v nule, ale máme tam jednostranné derivace, |x|'-(0) = −1, |x|'+(0) = 1. Absolutní hodnota je pro studenty velmi populární zdroj potíží, často se snaží nějak vykouzlit derivaci a dostávají úžasné výsledky.
Archiv

Jak se zbavit absolutní hodnoty

Pokud je výraz pod absolutní hodnotou vždy kladný, pak můžeme absolutní hodnotu odstranit — je tam zbytečná. Pokud bereme x z intervalu (2, ∞), pak platí rovnost |x − 2| = x − 2 (tj. odstranili jsme absolutní hodnotu).

Jak zadat absolutní hodnotu v Excelu

Absolutní odkaz vytvoříte tak, že k odkazu na název sloupce i číslo řádku přidáte symbol $. Tento symbol můžete zadat buď připsáním, nebo pomocí klávesy F4 při editaci vzorce. Takto vytvořený vzorec následně zkopírujte pomocí výplňového úchytu. Při kopírování vzorce dojde k požadovanému efektu.

Kdo vymyslel absolutní hodnotu

mezi svislicemi představil Karl Weierstrass v roce 1841. Stejný zápis se užívá taktéž k označení mohutnosti.

Jak počítat funkce s absolutní hodnotou

Funkce absolutní hodnota je poměrně jednoduchá. Pro nezáporné argumenty je tato funkce totožná s funkcí f:y=x a pro záporné argumenty je tato funkce totožná s funkcí f:y=-x. f(x)=-x pro x\lt 0.

Co je to Soucinovy tvar

O rovnici v součinovém tvaru mluvíme tehdy, pokud se podaří na jedné straně rovnice vytvořit součin dvou a více výrazů a na straně druhé je nula. Např. rovnici 3×2−20x+12=6(2−3x)−x2 umíme převést do součinového tvaru.

Jak se dělá absolutni odkaz

Pokud chcete při kopírování zachovat odkaz na původní buňku, musíte ho „zamknout“ tak, že přidáte znaky dolaru ($) před odkazy na buňku a sloupec. Pokud třeba vzorec =$A$2+$B$2 zkopírujete z buňky C2 do buňky D2, vůbec se nezmění. Říká se tomu absolutní odkaz.

Co je to relativní odkaz

Ve výchozím nastavení je odkaz na buňku relativní odkaz, což znamená, že odkaz je vzhledem k umístění buňky. Pokud například odkazujete na buňku A2 z buňky C2, ve skutečnosti odkazujete na buňku, která je dva sloupce vlevo (C minus A)– ve stejném řádku (2).

Co je to prostá funkce

Jestliže funkce f nabývá pro každé dva různé argumenty různé funkční hodnoty, pak tuto funkci nazýváme prostou.

Jak poznat jestli je graf funkce

Sudost a lichost funkce je možné určit na základě grafu. Graf sudé funkce je souměrný podle osy y, graf liché funkce je souměrný podle počátku. Poznámka: Nutným předpokladem pro tuto vlastnost tedy je, aby definiční obor byl souměrný podle x = 0.

Jak se počítá nerovnice

Lineární nerovnice se řeší podobnými úpravami jako když počítáte běžnou lineární rovnici. Lineární nerovnice má zpravidla takovýto tvar: ax + b>0 (případně menší než, větší nebo rovno a menší nebo rovno). Nyní už stačí pouze upravit nerovnici do následující tvaru a výsledek je na světě: x>−b/a.

Jak poznat nerovnici

Znak větší nebo rovno, menší nebo rovno

Ke klasickému znaku větší než nebo menší než můžeme dodat znak rovnosti. U rovnic se značil dvěma čárkami „=“, u nerovnic ale se pod znak nerovnosti přidá pouze jedna čárka. V této nerovnici hledáme x „větší nebo rovna jak 6“. Této podmínce odpovídá interval K=<6;∞).

Co je to absolutní odkaz

Pokud chcete při kopírování zachovat odkaz na původní buňku, musíte ho „zamknout“ tak, že přidáte znaky dolaru ($) před odkazy na buňku a sloupec. Pokud třeba vzorec =$A$2+$B$2 zkopírujete z buňky C2 do buňky D2, vůbec se nezmění. Říká se tomu absolutní odkaz.

Jak se dělá odkaz

Vyberte text nebo obrázek, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz. Stiskněte Ctrl+K. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na text nebo obrázek a v místní nabídce kliknout na Odkaz . Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka.

Co to je obor hodnot

Obor hodnot je naopak množina všech reálných čísel y, která dostaneme jako výstupní hodnotu funkce f, jestliže za x dosadíme všechny přípustné hodnoty z D(f). Obor hodnot funkce f značíme H(f).

Co je to maximum

Maximum je matematická funkce, jejíž funkční hodnota představuje nejvyšší hodnotu ze všech vstupních parametrů. Funkce provádí porovnání jednotlivých parametrů a výsledkem je hodnota toho parametru, který se při porovnání se všemi ostatními jeví jako největší.

Jak se zapisuje hodnota funkce

Funkce je předpis, který každému číslu x z definičního oboru M přiřadí právě jedno y z oboru hodnot N. Funkci obvykle zapisujeme ve tvaru y = f(x), či ji můžeme vyjádřit explicitně f:y = x kde proměnná x je argument funkce.

Co je to hodnota funkce

Je číslo, které funkce přiřadí konkrétnímu argumentu. Jinak řečeno: výstupní hodnota funkce. Obvykle ji značíme y nebo f(x).

Jaký je rozdíl mezi rovnici a nerovnici

Rovnice je zápis rovnosti dvou výrazů (pravá strana = levá strana), v nichž se vyskytuje nějaké proměnná (x, y apod.) označující neznámou. Nerovnice je zápis nerovnosti dvou výrazů.

Co to je nulový bod

Nulový bod (N.B.), je takové x, ve kterém má výraz obsahující toto x nulovou hodnotu. Podle typu výrazu dostáváme různý počet nulových bodů. Výpočet provádíme tak, že daný výraz položíme roven nule a řešíme vzniklou rovnici.

Jak najít nulové body

Nulové body určíme tak, že položíme jednotlivé činitele (závorky) rovny nule a vypočítáme neznámou. Nulové body znázorníme na číselnou osu, kterou rozdělí na jednotlivé intervaly. POZOR na znaky nerovnosti. Podle znaku nerovnosti v zadání se budou měnit závorky v zápisu intervalů.

Jak přepsat odkaz

Pokud už ve zprávě máte hypertextový odkaz, který ale pro nikoho jiného než pro počítač nic neznamená, změňte ho tímto postupem:Klikněte pravým tlačítkem kamkoliv na odkaz a v místní nabídce klikněte na Upravit hypertextový odkaz.V dialogu Upravit hypertextový odkaz vyberte text v poli Zobrazený text.

Co to je za odkaz

Odkaz je stručnou informací o internetové stránce. Obsahuje název, popisek a adresu URL (např.: http://www.seznam.cz), na kterou můžete kliknout a zobrazit si tak danou stránku ve svém internetovém prohlížeči. Součástí odkazu je také velký náhled internetové stránky.

Jak poznat že je funkce omezená

Ekvivalentně, funkce f je omezená jestliže existuje číslo h takové, že pro všechna x z definičního oboru D( f ) platí -h ≤ f (x) ≤ h, jinými slovy | f (x)| ≤ h. Omezenost shora znamená, že existuje vodorovná čára tak, že celý graf funkce leží pod ní.