Co je to ekonomie a ekonomika?

Co to je ekonomie

Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu, například státu, organizace nebo jednotlivce. Věda, která zkoumá finanční chování subjektů, jež se ekonomicky projevují, se nazývá ekonomie.

Co je předmětem ekonomie

Ekonomie zkoumá, jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných zdrojů, které mají alternativní užití, za účelem výroby různých statků a služeb a jak jsou tyto komodity rozdělovány pro současnou i budoucí spotřebu mezi jednotlivé osoby a skupiny ve společnosti.

Co dělá ekonomie

Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití. Existují různé ekonomické směry (školy), které mohou používat odlišné definice ekonomie.

Jak se dělí ekonomika

Ekonomie jako vědní disciplína (ekonomická teorie) se dělí na dvě části – makroekonomii a mikroekonomii.

Jaké jsou ekonomické subjekty

Ekonomický subjekt vykonává hospodářské činnosti. Ekonomickými subjekty jsou spotřebitelé, firmy a stát.

Kdy vyrábí ekonomika efektivně

Jestliže ekonomika operuje na hranici produkčních možností, pak vyrábí efektivně. Ekonomika vyrábí efektivně, když nemůže vyrábět více jednoho statku, aniž by vyráběla méně jiného statku.

Co je to trh

Trh – prostor, kde se střetává poptávka a nabídka a kde dochází ke koupi a prodeji zboží. určili cenu zboží a množství, které se nakoupí a prodá. vlastní vůle vyrábějí a spotřebovávají mraky zboží.

Co to je statek

Statek (cizím slovem farma) je základní hospodářskou jednotkou v zemědělství. Je v něm umístěn chov hospodářských zvířat a v okolí statku se rozprostírají ohraničené pozemky, které slouží k výběhu dobytka a pěstování plodin.

Co můžu dělat po ekonomce

Po studiu ekonomie můžeš ale pracovat třeba jako analytik komerčních bank. Díky oboru financí se můžeš stát auditorem nebo obchodníkem s cennými papíry či kryptoměnami, které dneska hýbou světem. Jako absolvent hospodářské politiky můžeš jednou pracovat jako vedoucí výrobní společnosti.

Jak je na tom česká ekonomika

V roce 2021 rostla česká ekonomika o 3,3 %, následující rok však odhad růstu klesl z 3,1 % na 1,2 %. V roce 2022 se očekává rekordní růst inflace přes 12 %, reálná změna průměrné mzdy by měla být okolo 6,9 procenta, počítá se tedy s největším pádem životní úrovně od vzniku České republiky.

Jaká je ekonomie věda

Ekonomie: – Věda, která zkoumá souvislosti v hospodářském /ekonomickém/ životě společnosti. cení stát vypracovává hospodářskou politiku. váží a nedováží a tak. – Je to věda o penězích, bankovnictví, bohatství a kapitálu.

Jak se dělí trh

Z hlediska členění podle předmětu koupě a prodeje dělíme trh na: trh produktů (trh výrobků a služeb), • trh výrobních faktorů (trh práce, půdy a kapitálu) • a trh peněz. Posledním členěním trhu je rozlišení trhu podle množství a druhu sledovaného zbo- ží, kdy trhy dělíme na dílčí a agregátní.

Co je to monopol

monopol – (z fr. monopole, to z řec. monos = jediný, poleo = prodávám) – tržní struktura, v níž je určité zboží (nebo služba) nabízeno jediným výrobcem. Monopolista má výsadní postavení, je bez konkurence a libovolně stanoví množství nabízeného zboží (služeb) a cenu.

Co je to recese

Rozšířená definice recese říká, že recese je období, kdy dochází k poklesu výstupu (outputu) ekonomiky a zaměstnanosti (tedy za jinak stejných okolností k růstu nezaměstnanosti).

Co je to farma

Statek (cizím slovem farma) je základní hospodářskou jednotkou v zemědělství. Je v něm umístěn chov hospodářských zvířat a v okolí statku se rozprostírají ohraničené pozemky, které slouží k výběhu dobytka a pěstování plodin.

Co dělá ekonomka školy

Tvorba, zpracování provozního rozpočtu pro jednotlivé součásti i za celek, kontrola a koordinace čerpání rozpočtů jednotlivých středisek, stanovení objemu prostředků na platy a ostatní přímé náklady na vzdělávání za celou organizaci i jednotlivé složky, návrhy, příp. opatření.

Jaké vzdělání musí mít ekonom

Bankovní ekonom

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Nadřazené povolání: Samostatný bankovní pracovník
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)
Platové rozmezí: 37 000 Kč – 66 000 Kč

14. 9. 2012

Kdy se zlepsi ekonomika

Pro rok 2023 se předpokládá pokles HDP v roce 2023 o 1,1 %. Hlavní příčinou poklesu bude pokračující snižování spotřeby domácností (-3,0 %) zejména vlivem vysoké inflace snižující reálné příjmy domácností.

Co je to zkratka HDP

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky. Může být definován, resp.

Co tvoří trh

Trh – prostor, kde se střetává poptávka a nabídka a kde dochází ke koupi a prodeji zboží. určili cenu zboží a množství, které se nakoupí a prodá. vlastní vůle vyrábějí a spotřebovávají mraky zboží. samy regulují a vyvažují.

Co je to oligopol

Oligopol je taková struktura trhu na straně nabídky, kdy v oboru existuje jen velmi málo výrobních firem, respektive těchto pár subjektů dohromady zabírá většinový podíl nabídky. V takovéto situaci může explicitně docházet k utajeným jednáním (koluzím) na společné cenové politice a udávání směru vývoje celého odvětví.

Co je to konkurence

concurrentia, to z concurrere = sbíhat se, shlukovat) – obecně soutěživost nebo soupeření (viz též kompetice), resp. existence soutěžícího subjektu; v nejužívanějším ekon. smyslu proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů trhu.

Co to je stagflace

Stagflace znamená stagnaci ekonomiky, vysokou inflaci a vysokou nezaměstnanost. Tak jak je makroekonomicky předepsáno, pro řešení problému vysoké inflace se zavádí snížení vládních výdajů, zvýšení daní, zvýšení úrokových sazeb a zvýšení požadavků na bankovní rezervy.

Co je to Slumpflace

Situace, kdy klesá reálný produkt (slump) a zároveò roste cenová hladina (inflace).

Jak založit ekofarmu

Jak se přihlásit do systému ekologického zemědělstvíUzavřít smlouvu s pověřenou kontrolní organizací (v současné době ABCERT – www.abcert.cz, BIOKONT – www.biokont.cz, KEZ – www.kez.cz)Absolvovat vstupní kontrolu ekologického zemědělství