Co je to epika v literatuře?

Co je to lyrika a epika

Lyrika od počátků svého vzniku (ve starověkém Řecku) byla spojována s hudbou (verše byly doprovázeny hrou na lyru). Epika na rozdíl od lyriky vypráví vždy nějaký děj, událost. Může být psána v souvislém textu (próze) nebo ve verších.
Archiv

Na co se dělí epika

Dělení epiky

Jedním z možných pomocných dělení epických žánrů je rozlišování na takzvanou „velkou epiku“ (epos, román), „střední epiku“ (povídka, novela) a „malou či drobnou epiku“ (bajka, anekdota).

Jaké jsou znaky epiky

Epika je literární druh, který je založený na ději neboli na vyprávění určitého příběhu. V tomto příběhu vystupují postavy a je zakotven z hlediska času a prostoru. Obvykle jsou epická díla tvořena dvěma složkami, řečí vypravěče a promluvami jednotlivých postav.
Archiv

Jak je psana epika

A jak je to s epikou S ní je to přesně naopak, ta vychází z děje, vypráví příběh s postavami. Nositelem tohoto vyprávění je potom vypravěč, který může být buď v první osobě (ich-forma), nebo v osobě třetí (er-forma).
Archiv

Co to je epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh. Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.

Co je to lyrika

Lyrika je literární druh, který nemá děj, je to druh poezie vyslovující básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňující monologické vyjádření v první osobě. Lyrika nezachycuje časovou následnost událostí, své téma rozvíjí v časově souběžných obrazech.

Co je typické pro epiku

literární druh, který se vyznačuje dějovostí, obsahuje příběh. Základem je vyprávění, které směřuje ke střízlivosti a objektivitě. Důležitá je úloha vypravěče (ich-forma nebo er-forma). Ve středověku veršované útvary, v současnosti převážně próza.

Co je próza a epika

Do prózy řadíme všechny texty, které nejsou napsány ve verších ani v dramatické podobě. Není úplně pravda, že bychom do ní mohli automaticky zařadit všechny texty, které mají nějaký děj (jsou epické). Do prózy patří například také úvaha, ve které děj nehraje hlavní roli a převládá u ní spíše tok myšlenek autora.

Co je to próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.

Jaký je rozdíl mezi prózou a Epikou

Existují dvě možnosti dělení. Zaprvé můžeme rozlišovat poezii (veršované texty ve slokách), prózu (neveršované texty v odstavcích a kapitolách) a drama (napsané jako scénář divadelní hry). Běžnější je ale toto dělení: lyrika, epika a drama.

Co je epický text

literární druh, který se vyznačuje dějovostí, obsahuje příběh. Základem je vyprávění, které směřuje ke střízlivosti a objektivitě. Důležitá je úloha vypravěče (ich-forma nebo er-forma). Ve středověku veršované útvary, v současnosti převážně próza.

Co patří do prózy

Hlavními žánry umělecké prózy v moderní éře jsou román a povídka, vedlejšími žánry pak novela, fejeton a esej. V minulosti to byli spíše žánry legendy, mýtu či pohádky.

Co je to epické

Slovo epický tak nově funguje jako hodnoticí výraz, který vyjadřuje subjektivní, jak pozitivní (skvělý, úžasný, velkolepý, neuvěřitelný), tak leckde i negativní (masivní, krutý, zdrcující) hodnocení/stanovisko autora.

Co je to Anafora

Anafora je v literární teorii slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět. Je opakem epifory, u níž se slova opakují na konci verše nebo jiného celku.

Co je proza a epika

Do prózy řadíme všechny texty, které nejsou napsány ve verších ani v dramatické podobě. Není úplně pravda, že bychom do ní mohli automaticky zařadit všechny texty, které mají nějaký děj (jsou epické). Do prózy patří například také úvaha, ve které děj nehraje hlavní roli a převládá u ní spíše tok myšlenek autora.

Co je to figura

Figura (zdrobněle též figurka; z lat. fingere, utvářet, vymýšlet, předstírat) může být: postava, např. v umění se může jednat o postavu literární, dramatickou, filmovou, taneční, hudební či výtvarnou apod.

Jaký je rozdíl mezi Epikou a prózou

Epika je více zaměřena na děj, něco se v ní odehrává. Může být napsána jako souvislý text (pak se jedná o prózu), nebo může být zapsána i ve verších (pak se jedná o poezii, ale stále je to epika).

Co to jsou figury v literatuře

S figurami se setkáme především (ne ale výlučně) v umělecké literatuře, převážně pak v poezii. Jedná se o literární prostředek založený hře s jazykem po jeho formální stránce. Často jsou to různá opakování, vypouštění hlásek/slov či např. změna slovosledu.

Co je to anafora

Anafora je v literární teorii slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět. Je opakem epifory, u níž se slova opakují na konci verše nebo jiného celku.

Co je Epizeuxis příklad

epizeuxis – opakování slov za sebou v jednom verši ("Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon") aliterace – opakování hlásky nebo skupiny hlásek na začátku slov ve verši ("Pepa papá papriku")

Jak poznat Epizeuxis

epizeuxis – takzvané zdvojení, kdy se v jedné větě těsně po sobě opakuje určité slovo; naléhavost významu slova je zde dodáno rovněž rytmickou a zvukovou podobou; k této figuře má nejblíže anafora, epifora a epanastrofa, př. Erben: Okolo pole lesa lán, hoj, jede, jede z lesa pán.

Co je to Epizeuxis

Epizeuxis (z řeckého epizeuxis – připojení) je básnická figura, která je založena na opakování stejného slova nebo slovních spojení za sebou v jednom verši. Používá se rovněž v rétorice.