Co je to hospodářská politika?

Co je to hospodářská politika státu

Hospodářská politika popisuje počínání vlády (státu), která se snaží působit na ekonomiku tak, aby to ovlivňovalo kromě výkonu také inflaci a zaměstnanost. Hospodářská politika může být: Expanzivní, Restriktivní.
Archiv

Kdo je nositelem hospodarske politiky

K hlavním nositelům této skupiny patří vláda, parlament a centrální banka (tvůrci hospodářské politiky).
Archiv

Co je to důchodová politika

Důchodová politika je působení státu na ceny výrobních faktorů, tedy na mzdy, zisky a ceny. Může tak činit za pomoci přímých a nepřímých nástrojů. Mezi přímé nástroje důchodové politiky patří: administrativní kontrola mezd (netržní opatření)
Archiv

Co to je fiskální

Slovo fiskální pochází z lat. fiscus, původně košík, později státní pokladna, a vyjadřuje spojitost s daněmi. Daně původně sloužily k pokrytí potřeb panovnického dvora a armády, později i pro financování veřejně prospěšných staveb (silnice, průplavy, železnice, školy atd.)

Co je to měnová politika

Měnovou politiku představují rozhodnutí centrální banky, která ovlivňují cenu a dostupnost peněz v ekonomice. V eurozóně se nejvýznamnější rozhodnutí Evropské centrální banky v této oblasti obvykle týkají základních úrokových sazeb.

Co je to monetární politika

Monetární politika je nástrojem hospodářské politiky. Monetární politiku tvoří souhrn opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů. Monetární politika je nástroj centrální banky a jejím základním cílem je hlídání a aktivní ovlivňování míry znehodnocení peněz – inflace.

Co je to ekonomický růst

Hospodářským (ekonomickým) růstem se rozumí vzestup hospodářského potenciálu země, ke kterému dochází v souvislosti s kvantitativním zvyšováním (růstem) potenciálního hrubého domácího produktu.

Co znamená že stát intervenuje do hospodářské oblasti

Intervence je tomto směru opatření vlády nebo mezinárodní instituce v tržním hospodářství usilující ovlivnit ekonomiku nad rámec základní možné regulace.

Co je důchodová reforma 2023

Důchodová reforma 2023 – předčasné důchody

Zvýšení krácení předčasného důchodu na 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní. Dosud byla krácení 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní v prvních 360 dnech a 1,2 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní v období 360 až 720 dnů.

Jak funguje důchodový systém

V České republice funguje tzv. plně průběžný důchodový systém. To zjednodušeně znamená, že pracující lidé, kteří do důchodového systému přispívají, ať už jako zaměstnanci nebo OSVČ, financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Průměrná doba dožití obyvatel však stále stoupá.

Co je Vytesnovaci efekt

Vytěsňovací efekt znamená, že vládní výdaje prostřednictvím zvýšení úrokové míry vytlačují soukromé investice. Časové zpoždění je dobou od rozpoznání potřeby přijmout určité fiskální opatření až do doby, kdy toto opatření začne v ekonomice působit.

Jak ČNB reguluje inflaci

Česká národní banka dohlíží na to, aby inflace byla nízká, stabilní, a tím i předvídatelná. Svého inflačního cíle ve výši 2 % ČNB dosahuje pomocí nastavení úrokových sazeb a dalších měnověpolitických nástrojů. Bankovní rada přitom rozhoduje na základě makroekonomické prognózy a vyhodnocení jejích rizik a nejistot.

Jak ČNB bojuje s inflaci

Při dosahování cenové stability používá ČNB režim cílování inflace, který se opírá o veřejně vyhlášený inflační cíl ve výši 2 % a otevřenou komunikaci centrální banky. Hlavním nástrojem měnové politiky jsou úrokové sazby, jejichž nastavení se promítá do tržních sazeb a následně ovlivňuje vývoj ekonomiky a inflace.

Co to je stagflace

Stagflace znamená stagnaci ekonomiky, vysokou inflaci a vysokou nezaměstnanost. Tak jak je makroekonomicky předepsáno, pro řešení problému vysoké inflace se zavádí snížení vládních výdajů, zvýšení daní, zvýšení úrokových sazeb a zvýšení požadavků na bankovní rezervy.

Co je to Slumpflace

Situace, kdy klesá reálný produkt (slump) a zároveò roste cenová hladina (inflace).

Jak funguje intervence

Devizové intervence jsou obchody na devizovém trhu, kterými centrální banka ovlivňuje měnový kurz domácí měny. Pokud domácí měnu prodává a nakupuje například eura, tak intervenuje za slabou domácí měnu. Pokud naopak domácí měnu nakupuje a prodává své devizové rezervy, tak domácí měnu posiluje.

Co to je intervence

Intervence znamená „zákrok“ či „zásah“. Například kardiovaskulární intervence znamená zásah (nejčastěji chirurgický) do kardiovaskulárního systému apod. Odvozené přídavné jméno je intervenční (viz např. intervenční radiologie).

Kdy je možné jít do předčasného důchodu

V případě, že je váš důchodový věk nižší než 63 let, můžete odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před jeho dosažením. Pokud je váš důchodový věk 63 let a více může vám být předčasný důchod přiznán až o pět let dříve, ale ne dříve než v šedesáti letech.

Co je důchodový věk

U ročníků narozených po roce 1971 činí důchodový věk 65 let. Beze změny zůstává stanovení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu pojištěnců, kteří odpracovali stanovenou dobu v zaměstnání zařazeném do I. pracovní kategorie a účastníků odboje.

Kdo platí důchody

ČSSZ vyplácí důchody dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách – buď bezhotovostním převodem na účet klienta (případně na účet manžela/manželky) u bankovních domů, nebo hotovostně prostřednictvím České pošty.

Co to je multiplikační efekt

Zjednodušeně řečeno, multiplikační efekt vyjadřuje provázanost jednoho odvětví s dalšími odvětvími celé ekonomiky. Když však půjdeme dál, zjistíme, že tato provázanost není lehce měřitelná a že ji navíc můžeme pozorovat z různých úhlů.

Kdo může za inflaci v ČR

Kdo za to může Z pohledu makroekonoma je jasné, že za ni mohou oba. Jak fiskální, tak měnová politika totiž inflaci ovlivňují. Deficit státního rozpočtu za první čtyři měsíce roku ve výši 200 mld.

Kdo řídí inflaci v ČR

V ČR inflaci měří ČSÚ, na jehož internetových stránkách lze nalézt podrobnosti o měření inflace v ČR. Součástí cílování inflace je také její predikce, kterou ČNB publikuje ve Zprávách o měnové politice. ČNB také zjišťuje inflační očekávání domácností, nefinančních korporací a firem a finančních trhů.

Co dělá ČNB proti inflaci

Česká národní banka dohlíží na to, aby inflace byla nízká, stabilní, a tím i předvídatelná. Svého inflačního cíle ve výši 2 % ČNB dosahuje pomocí nastavení úrokových sazeb a dalších měnověpolitických nástrojů. Bankovní rada přitom rozhoduje na základě makroekonomické prognózy a vyhodnocení jejích rizik a nejistot.

Kdo určuje inflaci

V ČR inflaci měří ČSÚ, na jehož internetových stránkách lze nalézt podrobnosti o měření inflace v ČR. Součástí cílování inflace je také její predikce, kterou ČNB publikuje ve Zprávách o měnové politice. ČNB také zjišťuje inflační očekávání domácností, nefinančních korporací a firem a finančních trhů.