Co je to komunální volby?

Kdy končí komunalni volby

Volby do zastupitelstev obcí se v Česku uskutečnily v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022. Termín těchto voleb byl spojen s prvním kolem voleb do třetiny Senátu.

Jak probíhá volby

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na základě poměrného systému s kandidátkami politických stran či jejich koalic. Kandidátní listiny jsou vázané s možností preferenčních hlasů. V letech 1990–1998 bylo možné dát 4 preferenční hlasy, v letech 2002–2006 pak pouze 2 preferenční hlasy.

Jaké jsou typy voleb

Současné druhy volebpřímé – občané volí přímo, nikoliv přes prostředníky.nepřímé – volba je zprostředkována přes zvolené reprezentanty, nebo tzv.jednokolové – volby proběhnou naráz, nejsou členěny do kol.

Kdy jsou volby v roce 2023

Pro hlasování ve druhém kole volby byl stanoven termín na pátek 27. a sobotu 28. ledna 2023, opět ve stejný čas jako v kole prvním, tedy od 14 do 22 hodin první den a od 8 do 14 hodin den druhý. V tomto kole voliči nedostali hlasovací lístky do poštovních schránek, ale obdrží je přímo ve volební místnosti.

Kdo může volit v komunálních volbách

Se vstupem České republiky do Evropské unie mohou být voleni i občané členských států EU a od roku 2018 mohou v komunálních volbách občané členských zemí EU s přechodným bydlištěm v České republice také volit. Voleb se mohou zúčastnit registrované politické strany a jejich koalice.

Kdy je možné volit

Aktivní volební právo mají všichni občané od 18 let, pasivní se liší podle orgánu (viz tabulka níže).

Co se stane když nepůjdu k volbám

Obvykle je považováno za žádoucí, aby volební systém počet možných propadlých hlasů minimalizoval. Volič, jehož hlas se neprojeví, může ztrácet důvěru v daný volební systém, potažmo ztrácet zájem o účast na politickém dění a ztrácet důvěru v demokracii jako takovou.

Kdo připravuje volby

Volby vyhlašuje prezident republiky (zákon stanoví, že tak učiní nejpozději 90 dnů před konáním těchto voleb). Podrobněji pak volby do Poslanecké sněmovny upravuje zákon o volbách do Parlamentu ČR (č. 247/1995 Sb.).

Co jsou všeobecně volby

všeobecné – každý svéprávný občan od určitého věku smí volit, bez ohledu na původ, pohlaví, náboženské přesvědčení, rasu a podobně; rovné – každý hlas váží stejně, neexistují privilegovaní voliči s větším vlivem na výsledek voleb; tajné – volič nemusí zveřejnit, komu odevzdal hlas.

Jaké jsou základní znaky voleb

všeobecné – právo volit mají všechny osoby, které dosáhly potřebného věku a jejich způsobilost k výkonu volebního práva nebyla omezena. rovné – každý hlas má stejnou váhu. přímé – přímá volba bez zprostředkovatelů tajné – nemožnost spojit voliče s jím odevzdaným hlasem a zajištění osobní volby.

Jaké budou volby v roce 2024

Příští volby do Evropského parlamentu se mají konat od 6. do 9. června 2024 v souladu s Lisabonskou smlouvou. V důsledku brexitu bylo v lednu 2020 rozděleno 27 křesel britské delegace ostatním zemím.

Jak často se volí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení.

Jak se počítají volby

V prvním kole je kolový součet strany roven počtu hlasů a první mandát získává strana s nejvyšším počtem hlasů. V dalších kolech se kolový počet hlasů každé strany určí jako podíl získaných hlasů strany ku počtu mandátů, které získala v předchozích kolech, zvýšenému o jedničku.

Kdo může jít k volbám

Aktivní volební právo mají všichni občané od 18 let, pasivní se liší podle orgánu (viz tabulka níže).

Jak se počítají hlasy ve volbách

V prvním kole je kolový součet strany roven počtu hlasů a první mandát získává strana s nejvyšším počtem hlasů. V dalších kolech se kolový počet hlasů každé strany určí jako podíl získaných hlasů strany ku počtu mandátů, které získala v předchozích kolech, zvýšenému o jedničku.

Co je to prima volba

Přímá volba polarizuje společnost, protože v prvním kole kandidátům pomáhá silná vyhraněnost voličů (jednoho milují, druhého nenávidí). Silná vyhraněnost je pak na překážku v druhém kole, které často vede k tomu, že by měl vyhrát konsensuálnější kandidát.

Kdo organizuje volby

Volby organizují státní volební komise, Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad, krajský úřad daného kraje či Magistrát hlavního města Prahy, obecní úřad či pověřený obecní úřad, starostové a okrskové volební komise.

Co znamená rovne volby

Rovnost – princip, podle kterého má každý volič jeden hlas a váha všech hlasů je stejná. Toto pravidlo se promítá do praktické konstrukce volebního systému, kdy je vyžadováno, aby jednoho poslance volil stejný nebo téměř stejný počet voličů.

Kdy končí funkční období prezidenta

Mezi lety 1993 a 2012 byl prezident ČR volen nepřímo Parlamentem. Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. V České republice je funkční období prezidenta 5 let.

Kdy byly poslední volby

Seznam

Pořadí Datum Článek
6. 25. – 26. října 2013 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013
7. 20. – 21. října 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017
8. 8. – 9. října 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Jaký je volební systém

Vlastností volebního systému se rozumí účinek systému, technologií systému se rozumí jeho konstrukce. Na tomto základě můžeme rozlišit tři základní typy volebních systémů, a to většinový, proporční a smíšený.

Jak se počítají komunální volby

Hlasy, které obdrží každá strana jako celek, se sčítají s těmi, které byly dány jednotlivým kandidátům v rámci každé strany. Poté se vyřadí politické strany a uskupení, které mají méně než 5 % podílu přidělených hlasů. Stejná hranice platí i pro koalice.

Co je Potus

Prezident Spojených států amerických (anglicky President of the United States of America, POTUS) je hlavou Spojených států amerických. Podle Ústavy je vedoucí osobou výkonné moci federální vlády a vrchním velitelem ozbrojených sil.

Jak je volen prezident ČR

Prezident České republiky (dle Ústavy prezident republiky) je hlava České republiky, která je volena přímo českými občany, resp. oprávněnými voliči. V letech 1993–2012 byl volen oběma komorami Parlamentu, tedy poslanci a senátory, na společné schůzi obou komor.

Co to je prima volba

Přímá volba polarizuje společnost, protože v prvním kole kandidátům pomáhá silná vyhraněnost voličů (jednoho milují, druhého nenávidí). Silná vyhraněnost je pak na překážku v druhém kole, které často vede k tomu, že by měl vyhrát konsensuálnější kandidát.