Co je to netto cena?

Jaký je rozdíl mezi netto a brutto

Brutto („hrubý“) označuje např. celkovou hmotnost zboží včetně obalu. V oblasti financí se jedná například o hrubou mzdu, tedy mzdu včetně daní, které z ní budou následně odvedeny. Netto („čistý“) označuje čistou hmotnost zboží, to znamená pouze obsah bez obalu.
Archiv

Co je hodnota netto

Netto = čistý. Netto váha je hmotnost zboží bez obalu nebo netto hodnota aktiv je hodnota aktiv po odečtení oprávek. Opakem netta je brutto.
Archiv

Jak spočítat netto

Co je to netto

Netto je výraz, který se mezinárodně používá pro vyjádření čisté hmotnosti, tedy hmotnosti bez obalu (tára). Netto = brutto – tára.
Archiv

Co je to BTTO

Brutto (ital. brutto, nečistý, ošklivý), zkráceně btto, může znamenat: brutto hmotnost – včetně obalu; rozdíl brutto – netto = tára. brutto mzda – včetně daní, hrubá mzda.

Jak vypočítat brutto cenu

Přecházíme k pokladně, abychom zaplatili. Na faktuře vidíme celkovou cenu, která však obsahuje různé složky: tržní hodnotu samotného zboží + spotřební daň + daň z přidané hodnoty (DPH). Takže opět rozlišujeme brutto (zdaněnou) a netto (nezdaněnou) cenu.

Jak se pocita brutto

Výši, ze které se odečítají daně a další odvody se označuje brutto. V případě platu je tedy brutto částka, kterou zaměstnanec jako fyzická osoba dostane před odečtením daní a odvodů.

Co znamená brutto korekce a netto

Brutto hodnota je historická cena, za kterou byl dlouhodobý majetek v minulosti pořízen. Ve sloupci korekce jsou uvedena veškerá snížení hodnoty majetku na tzv. čistou (netto) hodnotu. Hodnotu dlouhodobého majetku snižují nejčastěji odpisy, může se ale jednat například o opravné položky.

Co je zisk netto

Brutto a netto jsou dva pojmy, které spolu úzce souvisí. Setkat se s nimi můžeme v potravinářství i finančnictví. Právě oblast financí nás zajímá. Brutto představuje hrubou mzdu, u právnických osob neboli firem pak zisk, netto čistý příjem po odečtení výdajů.

Jak se daní plat

Výpočet čisté mzdy začínáme od hrubé mzdy, do které jsou započítány všechny složky, tedy základní mzda, příplatky, odměny a náhrady, které náleží zaměstnanci za příslušný měsíc. Z tohoto základu daně vypočítáme 15% daň z příjmu (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru).

Co to je brutto korekce netto

Brutto, korekce a netto

Brutto hodnota je historická cena, za kterou byl dlouhodobý majetek v minulosti pořízen. Ve sloupci korekce jsou uvedena veškerá snížení hodnoty majetku na tzv. čistou (netto) hodnotu. Hodnotu dlouhodobého majetku snižují nejčastěji odpisy, může se ale jednat například o opravné položky.

Jak vypočítat čistý příjem

Výpočet čisté mzdy

Čistá mzda se vypočítá pokud od hrubé mzdy odečteme sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem, daň z příjmu – uplatněné slevy a zvýhodnění.

Proč se odepisuje majetek

Smyslem odpisování je rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. Pořízení majetku tedy neovlivní výsledek hospodaření firmy hned, ale poměrně po celou dobu životnosti majetku.

Jak se počítá zisk

V účetnictví se za zisk považuje kladný výsledek hospodaření, záporný výsledek hospodaření je ztráta. Zjednodušeně lze říci, že tomu odpovídá rozdíl mezi náklady a výnosy. Je to rozdíl mezi celkovým příjmem TR a celkovými explicitními náklady TexC („tržby – náklady“).

Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem

V zásadě se dá říct, že pro zaměstnance zde žádný rozdíl nenajdeme. Pokud zaměstnanec pracuje v soukromé firmě, pobírá za svou práci mzdu. Plat je odměnou za práci zaměstnanců státu, krajů, obcí a organizací, které jsou jimi zřízeny.

Jaká je minimální mzda

Jaká je výše minimální a zaručené mzdy pro rok 2023

2023 je minimální mzda 17 300 Kč nebo 103,80 Kč za hodinu. Pro srovnání: V roce 2022 byla výše minimální mzdy 16 200 Kč, respektive 96,40 Kč. Minimální i zaručená mzda počítá s 40hodinovým pracovním týdnem.

Co znamená v rozvaze brutto

Aktiva počítají se vstupní hodnotou majetku (brutto), se součtem oprávek a opravných položek k danému druhu majetku (korekce) a rozdílem hodnot brutto a korekce (netto). Do rozvahy se neuvádějí položky, které mají nulový konečný zůstatek v běžném i v minulém účetním období.

Které odpisy jsou povinné

Účetní odpisování je povinnost vyplývající ze zákona o účetnictví a dalších daných postupů. Daňové odpisy nejsou povinností, ale možností. Daňové odpisování lze přerušit (výjimka je u mimořádných odpisů a u majetku používaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření/fotovoltaiky), účetní odpisování nikoliv.

Co to je Opravky

Oprávky v účetnictví vyjadřují úbytek hodnoty dlouhodobého majetku vyvolaný zaúčtovanými odpisy a v rozvaze se vykazují jako korekce k dlouhodobému majetku. Pořizovací cena majetku – účetní oprávky k majetku = účetní zůstatková cena.

Jaký je rozdíl mezi ziskem a marží

Marže v ekonomii vyjadřuje výnos z prodeje, jde o podíl mezi ziskem a prodejní cenou. Zisk je zde rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (tj. bez započítání provozních nákladů) na pořízení ekonomického statku (zboží, služby). Marže se vyjadřuje v procentech nebo absolutně (pak ji označujeme jako zisk).

Co je to hrubý zisk

Kromě toho hovoříme o hrubém a čistém zisku. Hrubý zisk je rozdíl mezi příjmy z tržeb (za výrobky nebo služby) a provozními náklady na jejich dosažení, žádné další náklady nebo daně se neodčítají. Čistý zisk je pak hrubý zisk snížený o další náklady a zdanění.

Co jsou to platy

Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli, který na odměňování těchto zaměstnanců využívá zcela nebo převážně veřejné zdroje (prostředky ze státního rozpočtu, z ostatních veřejných rozpočtů nebo z veřejného zdravotního pojištění).

Co je to základní plat

Základní mzda

Jedná se o základní měsíční mzdu. Tedy tu částku, která je uvedená v pracovní smlouvě nebo ve mzdovém výměru a o kterou vyjednáváte na pohovoru.

Jaká je hodinová mzda

Minimální hodinová mzda vzroste z 96,40 Kč na 103,80 Kč. Průměrná měsíční mzda se v roce 2023 zvýší z 38 911 Kč na 40 324 Kč.

Jak se počítá odpis

roční odpis = (vstupní cena / 100) * sazba

Sazba pro první rok je poloviční oproti sazbě pro další roky. Tím je zohledněno, že první rok jste majetek neužívali celý rok – odpis vyjde menší. Měsíce zařazení majetku se neřeší. V dalších letech odepisujeme pořád stejnou částku, proto rovnoměrné odepisování.

Kde jsou odpisy

Odpisy účtujeme do nákladů – účtová tř. 5, skupina 55, účet 551 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Souvztažným účtem jsou oprávky k dlouhodobému majetku.