Co je to Oftalmopedie?

Jak se nazývá základní členění zrakového pole

Do základních očních vyšetření patří zraková ostrost, barevné vidění a reakce zornic na světlo. Zraková ostrost Zraková ostrost vyplývá z rozdílnosti dvou bodů o úhlu vidění většího než 1 minuta.

Co je to Slabozrakost

Slabozrakost je stav, kdy dochází k poklesu zrakové ostrosti na lepším oku v pásmu 0,4 až 0,5 normálního vidění. Slabozraký člověk vidí pouze z poloviny nebo dvacetiny tak ostře jako zdravý jedinec.

Co to je periferní vidění

Pojem znamená vidění periférií, tedy toho, co zasahuje na samý okraj našeho zorného pole. Díky němu můžeme tak zahlédnout to, co není přímo před námi.

Jaké zorné pole má člověk

Zorné pole je část prostoru, kterou člověk vnímá při fixaci zraku na jeden bod. Temporálně má pole rozsah 95°, směrem k nosu 65°. Vertikálně je rozsah pole 130°, respektive 60° nahoru a zbylých 70° dolů.

Co je to dalekozrakost

Dalekozrakost je zraková vada, která se projevuje rozmazaným viděním blízkých předmětů. Nejčastěji je to způsobeno paprsky světla, které procházejí očním aparátem příliš daleko za sítnici.

Co je to nevidomý

„Nevidomý“ snad zní přece jen měkčeji, ohleduplněji. Slovo „slepota“ ale zůstává dosud a bez problémů zcela regulérním a nenahraditelným výrazem ve zdravotnictví, úplná ztráta zraku není nazývána „nevidomost“ ale „slepota“. Starší verze slovníku spisovného jazyka např. slovo nevidomost nezná.

Co je výpadek zorného pole

Projevy: Výpadek zorného pole má podobu ohraničené oblasti narušeného zraku. Může jít „jen“ o oblast rozmazaného vidění, nebo o oblast úplného výpadku zraku, který má podobu tmavé skvrny. Čím je toto narušení blíže středu zorného pole, tím je nápadnější a tím více postiženého obtěžuje.

Jaká je rozlišovací schopnost oka

Rozlišovací schopnost oka je minimální zorný úhel, pod kterým můžeme ze vzdálenosti rozlišit dva body vzdálené . Má hodnotu přibližně jedné úhlové minuty. To odpovídá rozlišení asi 100 km na povrchu Měsíce při pohledu ze Země.

Proč se dělá šedý zákal

Šedý zákal vzniká při zakalení čočky. To pak zhoršuje kvalitu a jasnost obrazu, který se promítá na sítnici. Zhoršení zraku pak způsobuje obtíže při čtení či řízení, a dokonce i při sledování výrazu obličeje jiných lidí. V časném stádiu není mnohdy šedý zákal zjevný a onemocnění se proto vyvíjí postupně.

Co to je zelený zákal

Zelený zákal je progresivní oční nemoc, která poškozuje optický nerv. Pokud se neléčí, může vyústit v trvalou ztrátu zraku. S jeho postupným zhoršováním se může zrak dostat až na úroveň takzvaného tunelového vidění, případně může člověk zcela oslepnout.

Co je to astigmatismus

Astigmatismus je oční vada refrakčního charakteru způsobená změněným zakřivením rohovky. Pacient s astigmatismem vnímá obraz zkresleně, a to na blízko i na dálku. U vyšších stupňů astigmatismu se objevuje rozostřené vidění, zhoršené vnímání detailů a kontrastů, pokřivený a deformovaný obraz.

Co je to Emetropie

Korekcí se snažíme o dosažení emetropie (stav, při němž oko má správný poměr mezi lomivou silou optického aparátu a svou předozadní délkou), přičemž se musí brát v úvahu konvergence očí, zrakové a zorné pole.

Jak jednat s nevidomým

Věci nevidomého by měly zůstat na svém místě. S věcmi nevidomého je dobré nemanipulovat bez jeho vědomí. Při komunikaci s nevidomým lze bez obav použít slov: vidět, kouknout se, mrknout, prohlédnout si. Tato slova používají nevidomí k vyjádření způsobu vnímání: cítit, hmatat, dotýkat se.

Jaké je to být slepý

Slepota je nejvážnější postižení zraku, neschopnost vnímat vizuální informaci. Úplná slepota je trvalá a úplná ztráta zraku, kdy nemocný nemůže vůbec vnímat světlo. Jako praktická slepota se označuje podstatné snížení zrakových funkcí.

Co to je perimetr

Perimetr je přístroj, kterým se vyšetřuje zorné pole. Výpadky zorného pole, tedy prostoru který oko vidí, mohou znamenat řadu onemocnění oka např. zelený zákal, onemocnění sítnice, ale také neurologických onemocnění např. roztroušenou sklerózu.

Jaké rozlišení vidí lidské oko

Celkově lidskou sítnici tvoří asi 130 milionů tyčinek a 7 milionů čípků – to odpovídá fotoaparátu s rozlišením asi 137 megapixelů. Nejmodernější přístroje mají sice rozlišení asi čtyřikrát větší, přesto v řadě hodnot na oko nestačí.

Co vidí lidské oko

Lidské oko dokáže rozlišit 500 stupňů šedi a 10 milionů barev. Text na monitoru počítače obvykle čteme 25× pomaleji než ten vytištěný na papíře. Pouze viditelné světlo o vlnové délce 380–760 nm vyvolává v lidských očích zrakový vjem. Oko se nejméně namáhá, pokud je od něj pozorovaný předmět vzdálený 25 centimetrů.

Jak vypadá zákal

Zakalení způsobí sníženou průhlednost oční čočky, brání průchodu světelných paprsků na sítnici, a tak je vidění zastřené, jakoby překryté šedým závojem. Zpočátku nemusí šedý zákal vidění nijak ovlivňovat, zakalení se však postupně zvětšuje, vidění se zhoršuje a postižený může dokonce přestat vidět.

Jak se pozná šedý zákal

Jak poznat šedý zákal

Šedý zákal se projevuje neostrým viděním, které připomíná pohled přes mléčné sklo. Objevuje se změna vnímání barev (barvy nejsou syté) nebo větší citlivost očí na světlo. Dalším příznakem může být narůstání krátkozrakosti či zkreslení sledovaného obrazu (různé stíny).

Který zákal se dá operovat

Šedý zákal je zkalení oční čočky, zelený zákal (glaukom) je zvýšený oční tlak, který poškozuje oční nerv. Zatímco šedý zákal lze léčit jen operací, zelený zákal se většinou léčí očními kapkami, antiglaukomatiky, či jejich kombinacemi.

Který zákal nejde operovat

Šedý zákal nelze odstranit nijak jinak než operací a neexistuje jiný způsob jeho léčby. „Šedý zákal skutečně nelze vyléčit vitamíny, žádnými léky ani nepomohou silnější brýle. Léčbu kapkami často pacienti zaměňují s jiným očním onemocněním – zeleným zákalem, kde se k léčbě používají kapky na snížení nitroočního tlaku.

Co to je presbyopie

Po překročení 45. roku života začne lidské oko ztrácet schopnost akomodovat (zaostřovat) do blízka. Nastupuje presbyopie neboli vetchozrakost. Nejčastěji se projeví tím, že malá písmenka v textu jsou rozmazaná, ale lze je přečíst, pokud text od očí oddálíte.

Jak poznat že mám astigmatismus

Projevem astigmatismu bývá kromě rozmazaného vidění také únava očí. Vaše rohovka je čirá vrstva na přední straně oka chránící duhovku a zornici. U zdravého člověka má téměř kulovitý tvar. Díky tomuto zakřivení se procházející paprsky světla lámou ze všech směrů stejně a scházejí se na sítnici v jednom bodě.

Co to je refrakce

Refrakce je optický jev, kdy dochází k ohybu světelného paprsku na dvou optických prostředí. Refrakce je tzv. lom vlnění. Refrakce je ideální u zdravého oka, kdy sítnice leží v ohnisku optického systému, tudíž se předměty a obrazy zobrazují přímo na sítnici.

Co je refrakční

Jedná se o dioptrické vady oka, které způsobují zhoršené vidění na blízko či na dálku. Mezi základní refrakční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a stařecká vetchozrakost neboli presbyopie. Všechny tyto refrakční vady se řeší dioprickou korekcí brýlemi, případně kontaktními čočkami.