Co je to replika v literatuře?

Co to je replika

V Technickém slovníku naučném (2004) najdeme kromě replikace i heslo replika (‚otisk povrchu vzorku' či ‚obměna uměleckého díla'). Hesla replikace a replika zachycuje i Nový akademický slovník cizích slov (pro zajímavost: kromě nich uvádí ještě příbuzné heslo replikant – ‚umělá nápodoba člověka, robot').

Co je replika v dialogu

To, co při dialogu vysloví jeden mluvčí, než je vystřídán mluvčím jiným, nazveme replikou. Replika je tedy ta část dialogu, kterou vysloví najednou, bez přerušení týž (a ne jiný) mluvčí. Lze říci, že replika má jednotu mluvčího a času[7] (obě tyto jednoty musí být vždy přítomny zároveň).
ArchivPodobné

Jak říkáme textu divadelní hry

Dvojím textem míním na jedné straně text dramatický, výchozí text divadelní tvorby, a na druhé straně text divadelní, konečnou podobu divadelního díla (inscenaci textu dramatického, audiovizuální strukturu v pohybu).

Co jsou to dialogy

Dialog (z řeckého dialogos – rozhovor, rozmluva) je základní formou mezilidské komunikace. Většinou se jedná o rozhovor dvou nebo více osob, který vede k výměně informací. Jeho literární forma je používána v divadle nebo románech. Jeho protikladem je monolog.

Co je to drama

Drama je vedle prózy a poezie jedním ze základních literárních druhů. Většinou je drama založeno čistě na ději, který je však vyprávěn výhradně pomocí přímé řeči. Děj se tedy posouvá kupředu jen prostřednictvím dialogu mezi jednotlivými postavami (osobami) případně monologu postavy jedné.

Co je to scénické poznámky

V divadelní hře jsou napsané repliky a scénické poznámky. Replika je to, co má herec na divadle říct. Scénické poznámky říkají, co má herec na divadle udělat. Píše se do závorek anebo kurzívou.

Co to je monolog

Monolog nebo samomluva je v literatuře a komunikaci takový hovor jedné postavy, který se nestává součástí dialogu nebo polylogu. Pro monolog je charakteristická souvislá, nepřetržitá řečová aktivita jednoho z účastníků komunikace.

Co je to Dislog

Dialog (z řeckého dialogos – rozhovor, rozmluva) je základní formou mezilidské komunikace. Většinou se jedná o rozhovor dvou nebo více osob, který vede k výměně informací. Jeho literární forma je používána v divadle nebo románech. Jeho protikladem je monolog.

Co je to tragédie

Tragédie (z řec. tragóidiá – zpěv kozlů, tragos – kozel, óidé – zpěv) neboli truchlohra je forma dramatu s vážným obsahem. Hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě.

Co je to próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.

Kdo je v dramatu vypravěč

Napsané drama obsahuje REPLIKY postav a tzv. SCÉNICKÉ poznámky. Drama NEMÁ vypravěče (vypravěč může být ale jednou postavou).

Jak vypada monolog

Pro monolog je charakteristická souvislá, nepřetržitá řečová aktivita jednoho z účastníků komunikace. Účastníci se nestřídají v rolích hovořícího a posluchače, jejich rozdělení na aktivního (hovořící) a pasívního (posluchač) je v celém příběhu jejich dorozumívání stabilní a neměnící se.

Jak se píše vnitřní monolog

(Vnitřní monolog psaný přímou řečí bývá dnes většinou neznačený: Karel se nadechl a rychle se rozhodoval: Ano, miluji Elišku a už jí to prostě jednou musím říct.) Většinou jde tedy o zápis hlasitého monologu a hlasitého dialogu, zřídka i vnitřního monologu.

Co je to Polylog

Polylog je typ komunikace, který se vyznačuje tzv. tematickou polyfonií, tedy mnohostí hlasů. Jde o případy, kdy každý z účastníků komunikační situace mluví o vlastním tématu, když se mluvčí vyjadřuje k více tématům najednou, nebo když komunikuje s větším počtem osob.

Kdo vymyslel dialog

Dialog jako střídavá řeč několika postav je charakteristická forma divadelních her už od antické tragédie. Zakladatelem západní tradice filosofického dialogu je nepochybně Sókratés, jak jej známe z Platónových dialogů.

Co je to drama v literatuře

Drama (z řeckého δραν – dělání, čin) patří spolu s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry. Drama se tvoří tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů a monologů.

Co to je epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh. Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.

Co je to poezie

Poezie je vedle prózy druhou formou literatury. Autor tohoto druhu umění je označován za básníka, resp. básnířku. Jedná se o jazykové dílo, které se od běžné mluvy odlišuje používáním uměleckých prostředků (rým, rytmus, metrum, obraznost nebo symbolika).

Jaké jsou formy vyprávění

Podle počtu mluvčích rozlišujeme: monolog (samomluva) – promlouvá jen jedna postava, buď nahlas nebo pro sebe v duchu (pak je to "vnitřní monolog") dialog (rozhovor) – postupně promlouvá několik různých postav a vzájemně na sebe reagují

Co je to monolog a dialog

Odlišnost dialogu a monologu je v míře připravenosti. Ve sféře monologů převládají dopředu připravené projevy, s výjimkou improvizovaných monologů. Dialogy jsou naopak spontánní a nepředvídatelné. Rozhovor více než dvou osob se někdy označuje termínem polylog.

Jak označit přímou řeč

Uvozovky používáme k vyznačení přímé řeči i doslovných citátů, přesných názvů (např.

Co to je nepřímá řeč

Nepřímá řeč vzniká, když chceme někomu říci něco, co jsme slyšeli nebo někdo jiný řekl nám. K uvedení nepřímé řeči často používáme slovesa jako například: tell (říci), say (říci), mention (zmínit), remark (poznamenat) apod.

Co je to vnitřní monolog

Vnitřní monolog je oblíbenou formou moderní literatury, která umožňuje přímou prezentaci nevyslovených myšlenek postavy – často myšlenek ještě ve stavu zrodu, bouřlivého, chaotického psychického dění, dramatických myšlenkových svárů.

Jaký je rozdíl mezi monologem a dialogem

Odlišnost dialogu a monologu je v míře připravenosti. Ve sféře monologů převládají dopředu připravené projevy, s výjimkou improvizovaných monologů. Dialogy jsou naopak spontánní a nepředvídatelné. Rozhovor více než dvou osob se někdy označuje termínem polylog.

Jaké jsou literární žánry

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.EPIKA – obsahuje a popisuje určitý děj.LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity.DRAMA – je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav.