Co je to repo?

Co je to repo obchod

Jedná se o nákup/prodej a zpětný prodej/nákup cenných papírů. Oba obchody jsou sjednány v jeden okamžik. Slouží k uložení, nebo vypůjčení peněžních prostředků. Úrok je vyjádřen rozdílem mezi cenou cenného papíru při začátku a na konci B/S a S/B operace.
ArchivPodobné

Jak funguje repo operace

Repo operace jsou jednou z forem operací ČNB na volném trhu, prostřednictvím kterých ČNB dodává, či naopak stahuje korunovou likviditu od komerčních bank (a jiných finančních institucí). Rozlišujeme tedy dodávací a stahovací repo operace.

Co je to repo tendr

repo sazby. Na repo operace se dá pohlížet jako na úvěr zajištěný cenným papírem, přičemž repo sazba představuje úrok, který ČNB bankám za tento úvěr platí. Výše této sazby pak přirozeně ovlivňuje i úroky, za nějž si jsou banky ochotny půjčovat peníze navzájem na mezibankovním trhu.
Archiv

Jak funguje úroková sazba ČNB

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %. Bankovní rada současně rozhodla, že ČNB bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.

Jak funguje 2t repo sazba

Repo sazba se využívá jako maximální sazba úroku v situaci, kdy komerční (obchodní) banky vrací půjčené peníze zpět ČNB. Tímto instrumentem (repo operací) ČNB stahuje část peněz, obvykle přebytečných, z oběhu. Repo sazba funguje v dvoutýdenních cyklech.

Jaká je výše repo sazby

Bankovní rada ČNB dne 21.6.2023 potvrdila výši úrokových sazeb, které předtím s účinností od 23.6.2022 zvýšila takto: dvoutýdenní repo sazba byla zvýšena na 7,00 % (od 6.5.2022 do 22.6.2022 platila sazba 5,75 %) lombardní sazba byla zvýšena na 8,00 % (od 6.5.2022 do 22.6.2022 platila sazba 6,75 %)

Jaká je repo sazba

Bankovní rada ČNB dne 21.6.2023 potvrdila výši úrokových sazeb, které předtím s účinností od 23.6.2022 zvýšila takto: dvoutýdenní repo sazba byla zvýšena na 7,00 % (od 6.5.2022 do 22.6.2022 platila sazba 5,75 %) lombardní sazba byla zvýšena na 8,00 % (od 6.5.2022 do 22.6.2022 platila sazba 6,75 %)

Jak ČNB ovlivňuje inflaci

Při dosahování cenové stability používá ČNB režim cílování inflace, který se opírá o veřejně vyhlášený inflační cíl ve výši 2 % a otevřenou komunikaci centrální banky. Hlavním nástrojem měnové politiky jsou úrokové sazby, jejichž nastavení se promítá do tržních sazeb a následně ovlivňuje vývoj ekonomiky a inflace.

Jak funguje 2T repo sazba

Repo sazba se využívá jako maximální sazba úroku v situaci, kdy komerční (obchodní) banky vrací půjčené peníze zpět ČNB. Tímto instrumentem (repo operací) ČNB stahuje část peněz, obvykle přebytečných, z oběhu. Repo sazba funguje v dvoutýdenních cyklech.

Co to je příbor

PRIBOR je zkratka pro anglický termín „Prague Inter Bank Offered Rate“. Jedná se o stanovení pražské mezibankovní nabídky úrokových sazeb. Vlastně si tedy banky navzájem mezi sebou poskytují úvěry na českém trhu, přičemž PRIBOR označuje výši úrokové depozitní sazby takových úvěrů.

Jak často se mění repo sazba

Repo sazba ČNB se mění podle rozhodnutí Bankovní rady ČNB, která k tomuto tématu zasedá obvykle v předem stanoveném harmonogramu osmkrát ročně.

Jak se počítá repo sazba

Zákonná výše úroků z prodlení je od 1.1.2014 stanovena nařízením vlády podle § 1968: „Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. “ Neboli: 8 % + aktuální REPO sazba ČNB.

Jak se počítá repo sazby

„Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. “ Neboli: 8 % + aktuální REPO sazba ČNB.

Kdo může za inflaci v ČR

Kdo za to může Z pohledu makroekonoma je jasné, že za ni mohou oba. Jak fiskální, tak měnová politika totiž inflaci ovlivňují. Deficit státního rozpočtu za první čtyři měsíce roku ve výši 200 mld.

Co má vliv na inflaci

Základními příčinami na straně poptávky je růst množství peněz při stejné velikosti trhu a růst trhu tzn. poptávajících, při neměnném množství peněz. Na množství peněz mají v novodobých dějinách vliv pouze centrální banky. Množství oběživa je zvyšováno emisí nových peněz, snižováno stahováním peněz z oběhu.

Jak často se mění PRIBOR

PRIBOR se často používá jako referenční úroková sazba (floating rate) u některých úvěrů, které jsou buď úplně, a nebo z části na sazbu PRIBOR vázané a odvíjí se od ní (úroková sazba se například každý měsíc/tři měsíce/rok mění podle vývoje sazby PRIBOR).

Co je to 3M PRIBOR

Touto zkratkou se označuje průměrná úroková sazba, za kterou si banky v České republice navzájem půjčují peníze na mezibankovním trhu. Aktuální výši sazby PRIBOR zveřejňuje Česká národní banka každý pracovní den po 13 hodině na svých internetových stránkách.

Jak se vyvíjela repo sazba ČNB

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 1,25 procentního bodu na 7,00 %. Současně rozhodla o zvýšení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 6,00 % a lombardní sazby na 8,00 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 23. června 2022.

Kdy je splatný úrok z prodlení

3) Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky pro jeho vznik, a na osobním daňovém účtu se předepisuje nejpozději do desátého dne po skončení měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uplynul den jeho splatnosti.

Co je roční úroková sazba

Roční úroková sazba (míra) je podíl úroku získaného za rok ze zapůjčené částky. Vyjadřuje se v procentech, nebo ve tvaru desetinného čísla. Roční úrokovou sazbu značíme i. Roční úroková sazba (míra) se označuje také jako úroková míra p. a.

Co způsobuje inflaci v ČR

Po letech, kdy byla inflace velmi nízká, dosáhla v srpnu, září a říjnu 2021 nejvyšší úrovně za posledních 13 let. Dochází k tomu ze tří hlavních důvodů: naše ekonomika se rychle znovu otvírá, inflaci tlačí nahoru vysoké ceny energií a také to, co statistici nazývají „vliv srovnávací základny“.

Kdo zpusobil inflaci

Post-keynesovská politická ekonomie (Minsky Lavoie, Davidson) shrnují sedm příčin inflace:(1) zisk nebo monopolní tvorba cen (marže); (2) Zvyšování mezd nad produktivitu práce; (3) Snížení výnosů z rozsahu; (4) Externí faktory (inflace/deflace na globálním trhů); (5) Šoky dodávek; (6) zvýšení/snížení daní (směrem k …

Co roztáčí inflaci

Nízká až mírná inflace může být vedle růstu peněžní zásoby vysvětlována i kolísáním reálné poptávky po zboží nebo výkyvy v nabídce a dodávkách zboží.

Proč roste inflace v ČR

Obecně se za hlavní příčiny vysoké inflace považuje narušení dodavatelských řetězců během pandemie, zvýšení poptávky domácností po pandemii a v neposlední řadě probíhající válka na Ukrajině. Česko nyní patří mezi země s nejvyšší inflací v Evropě.

Kdo vydává PRIBOR

PRIBOR – Česká národní banka.