Co je to služba?

Co to jsou osobní služby

V jiném dokumentu definovala Komise (2011) „osobní služby“ jako: „přeskupení všech služeb, které přispívají k větší domácí pohodě občana: služby péče (péče o děti, pomoc v domácnosti, péče o starší občany atd.), úklid, doučování, opravy v domácnosti (elektřina, zahradnické práce atd.)

Jak Členíme služby

Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny z veřejných zdrojů (stát, obce), zatímco služby uspokojující individuální potřeby jsou hrazeny ze soukromých zdrojů. Dělí se na základní a doplňkové.

Co patří pod služby

Definice služeb není jednoznačná, zahrnuje například obchod, dopravu a komunikace, ale i zdravotnictví, vzdělávání, služby informační, správní a vládní, finanční, pojišťovací, právní a další služby. Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu.

Kdo poskytuje sociální služby

Sociální služby poskytují organizace nebo jednotlivci, kteří mají k této činnosti oprávnění (oprávnění k poskytování sociálních služeb), vydané místně příslušným krajským úřadem, a také osoby blízké nebo asistenti sociální péče. Maximální ceny za služby jsou stanoveny prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Co jsou výrobní služby

Výrobní služby (producer services, služby pro podniky) – jde o služby určené především firmám či úřadům, než přímo individuálním spotřebitelům. Výrobní služby jsou vázány na ostatní aktivity, výrobní či nevýrobní (banky, reklamní a marketingové agentury, právnické kanceláře, apod).

Co je to služba ekonomika

Služby jsou obecně definovány jako aktivity relativně oddělené od materielní produkce, jako aktivity, které nejsou zapojeny do zpracování fyzických materiálů. Služby se tudíž představují jako nehmotné, neviditelné, vyžadující současnou výrobu a spotřebu.

Co jsou výkony ve výkazu zisku a ztrát

Do výkonů patří:

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. změna stavu zásob vlastní činnosti – polotovary a podobně aktivaci – aktivované náklady jako zásoby, nehmotný a hmotný majetek.

Jaké jsou formy sociálních služeb

Služby sociální péčeOsobní asistence.Pečovatelská služba.Tísňová péče.Průvodcovské a předčitatelské služby.Podpora samostatného bydleníOdlehčovací služby.Centra denních služeb.Denní a týdenní stacionáře.

Jaké jsou sociální služby

osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální …

Jaké jsou typy výroby

Hlavní výroba – její výrobky tvoří hlavní náplň výroby podniku (např. montáž finálního výrobku). Vedlejší výroba – zabezpečuje výrobu součástí, prvků a polotovarů pro finální výrobek. Doplňková výroba – využití a zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby, využití volné kapacity pro jinou výrobu.

Jaké typy výroby rozlišujeme

7.2.2 Typy výroby podle stupně opakovanosti

Podle stupně opakovanosti rozlišujeme tři základní typy výroby: kusová (job shop), jejímž zvláštním případem je výroba projektového typu, sériová (batch manufacturing), hromadná výroba (repetitive manufacturing).

Jaký je rozdíl mezi statky a službami

Lidé uspokojují své potřeby určitými předměty nebo určitou činností. Užitečné předměty, které mají určité vlastnosti (upotřebitelnost), se nazývá statky. Užitečné činnosti, při jejichž průběhu lidé uspokojují své potřeby, se nazývají služby.

Co jsou statky a jak je Delime

veřejný – statek, který se se spotřebou dalších jednotek nezmenšuje a z jehož spotřeby je obtížné vyloučit spotřebitele (např. národní obrana) soukromý – statek, který nemá ani jednu vlastnost veřejného statku. smíšený – statek, který má pouze jednu vlastnost veřejného statku.

Co patří do tržeb

Zahrnuje tržby z prodeje výrobků, tržby z prodeje zboží a náklady na prodané zboží u obchodní společnosti a podobně. Do provozního výsledku se dále zahrnují tvorba/rozpuštění rezerv, tvorba/rozpuštění opravných položek k aktivům, odpisy pohledávek a majetku, osobní náklady.

Co to jsou tržby

Tržbami označujeme finanční částku, kterou firma získala prodejem svých produktů či poskytováním služeb. Uvádí se vždy tržby za konkrétní účetní období (většinou rok). V USA se většinou účetní rok firmy liší od roku kalendářního. Tržby jsou hlavní finanční zdroj podniku.

Co je to sociální služba

Sociální služba je soustava vybraných základních činností: např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; poradenství; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů a další.

Kdo je uživatelem sociálních služeb

Uživatelé sociálních služeb

Uživateli rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají, kterým jsou určeny.

Co to je sociální pomoc

Sociální pomoc je chápána jako poslední stupeň sociální ochrany – „záchranná sociální síť“. Sociální péče je v ČR pojem legislativní tzn. daný zákonem. Pomáhá uspokojit objektivně uznané potřeby hmotné, psychické a sociální.

Co vkládáme do výroby

K výrobě potřebujeme výrobní faktory (zdroje): práce (cenou je mzda), přírodní zdroje (cenou je pozemková renta), kapitál (cenou je zisk nebo úrok). Všechny uvedené zdroje jsou vzácné – musíme s nimi nakládat efektivně.

Co je to výrobní proces

1) Výrobní proces je možné definovat jako proces transformace vstupních prvků na prvky výstupní. Z hlediska lgistiky můžeme výrobní procec definovat jako plynulý tok, ve kterém dochází k transformaci surovin na finální výrobky řadou operací.

Co to jsou statky a služby

Lidé uspokojují své potřeby určitými předměty nebo určitou činností. Užitečné předměty, které mají určité vlastnosti (upotřebitelnost), se nazývá statky. Užitečné činnosti, při jejichž průběhu lidé uspokojují své potřeby, se nazývají služby.

Co je služba ekonomie

Pojem služba v ekonomii představuje činnost vedoucí k uspokojování lidských potřeb. Služby dělíme na osobní služby, které vylepšují nebo obohacují život člověka, a na služby věcné, které vylepšují či obnovují hmotné nebo nehmotné statky. Výrobní faktory se používají při výrobě ekonomických statků jako vstupy.

Jak se ekonomie deli

Z hlediska zkoumání ekonomického chování a rozhodování jednotlivců, domácností, firem (podniků) či státu se ekonomie dělí na mikroekonomii a makroekonomii.

Kde se zobrazuje zisk v rozvaze

Ve finančním výkazu zisků a ztrát se objeví vše, co daný subjekt za sledované období zaplatil (náklady) nebo inkasoval (výnosy). Nejen z pohledu (soukromého) investora je patrné, že výsledovka je zásadním výkazem pro posouzení ziskovosti sledované společnosti.

Jaký je rozdíl mezi výnosy a tržbami

Tržba náleží do výnosů, ale je vymezena úžeji jako specifická podoba výnosů právě za prodané výkony. Tržba ovšem představuje pro většinu výdělkových hospodářství hlavní (často jedinou) složku výnosů.