Co je to virgule?

Jak držet virgule

Postavíme se rovně, s nohama mírně od sebe a uchopíme virguli do ruky (v případě dvou virgulí ve tvaru písmene L – držíme samozřejmě v každé ruce jednu – za její rukojeť) tak, aby její konce směřovaly k zemi (svislá poloha).
Archiv

Jak si vyrobit virgule

Klasická virgule měla podobu rozdvojené větve, obvykle z lísky, jasanu, jeřábu či vrby. Dnes lze virguli různých tvarů a z různých materiálů koupit ve specializovaných prodejnách, čajovnách nebo na internetu. Můžete si ji ovšem vyrobit i sami – stačí k tomu obyčejná drátěná ramínka z čistíren oděvů.

Jak najít vodu proutkem

Hydrogeologický průzkum je spolehlivou metodou, jak najít vodu pro studnu. Hydrogeolog využívá topografických a geologických map a zeměvrtných prací. Určí na vašem pozemku nejvhodnější místo pro studnu, způsob jejího hloubení (zda kopaná nebo vrtaná studna) a vytvoří odhad nákladů na vybudování.

Jak drzet proutek

Proutek držíme buď podhmatem, při kterém jsou ruce s virgulí otočeny dlaněmi vzhůru, nebo nadhmatem, při kterém jsou ruce držící proutek otočeny dlaněmi dolů. Citujeme odborníky: „Při sevření proutku nadhmatem či podhmatem dojde k mírnému vytočení obou paží.
Archiv

Co dělá Proutkar

Proutek, čili virgule, reaguje však jen v rukou zkušených a citlivých lidí a byl používán k hledání pramenů a rudných žil. Tvrdí se, že téměř všechna ložiska rud v Evropě byla objevena proutkaři. Dnes slouží virgule především k hledání vody a tzv. geoaktivních zón.

Kdo je Proutkař

Člověk, který se hledání vody dlouhodobě věnuje, je z vlastní zkušenosti dobře obeznámen s hydrologickými poměry v krajině, dokáže se orientovat podle terénu nebo druhu vegetace. Díky tomu odhadne, kde se má vrtat, aby se narazilo na zdroj vody. Reakce proutkařů jsou tedy zpravidla podvědomé.

Kdo najde vodu na pozemku

Hydrogeolog vs.

Při hledání místa pro studnu využívá teoretické znalosti, zkušenosti, ale také informace z návštěvy na pozemku. Za svou práci nese odpovědnost. Proutkař pomocí virgule hledá pod zemí geologické poruchy, pukliny, které bývají vyplněny vodou. Jeho služby často využívají hydrogeologové.

Jak funguje hledani vody

Zkušený hledač vody dokáže díky dlouhodobým zkušenostem rozeznat hydrologické poměry v krajině podle terénu nebo třeba druhu vegetace a díky domu odhadne místo, kde se může nacházet zdroj vody. Jeho tušení pak vyvolá nepatrný podvědomý pohyb ruky, který stačí k tomu, aby uvolnil energii napjatého proutku.

Jak zjistit v jaké hloubce je voda

Hladinu podzemní vody dokáže určit hydrogeolog, který na daném pozemku provede hydrogeologický průzkum. Ten sestává z analýzy terénu a okolních vodních toků. Občas hydrogeolog přizve ke spolupráci také proutkaře, byť to není oficiálně uznaná metoda.

Jak se kope studna

Princip kopání studny s betonovými skružemi spočívá v tom, že vykopete jámu na první skruž. Všechny další práce už konáte v této skruži, kdy postupně kopete do hloubky a podkopáváte stěny skruže. Včas nasadíte další. Na obou stranách si necháte pojistku proti tomu, aby se vám skruž zanořovala postupně.

Co dělat když dojde voda ve studni

V případě nižší vydatnosti z důvodu zaneseného vrtu nebo studny je pomoc jednoduchá: studnu či vrt vyčistěte. Pokud je však příčina v nízké hladině podzemní vody nebo malém množství srážek, máte na výběr ze dvou možností, jak postupovat: buď prohloubit stávající studnu či vrt, nebo vybudovat nový zdroj vody.

Jak hluboká může být studna

Vrtané studny jsou ve většině případů hluboké do 30m, ale pokud hydrogeolog navrhne studnu hlubší, nebo se při provádění průzkumného vrtu zastihne vydatný přítok hlouběji než výše zmíněná hranice 30 m, je potřeba speciální oprávnění od příslušného Báňského úřadu pro vrtání hornickým způsobem.

Jak daleko od sebe mohou být studny

Vyhláška říká jasně, že minimální vzdálenost studny od veřejné komunikace musí být v málo propustné půdě dvanáct metrů a v propustné dokonce třicet metrů. „Pokud nejsou dodrženy limity dané vyhláškou, nelze stavbu umístit a tím pádem ji zlegalizovat,“ řekl Jan Pillvein, vedoucí stavebního úřadu v Říčanech.

Jak daleko septik od studny

„o obecných požadavcích na využívání území“ v platném znění, konkrétně § 24a. Pro vzdálenost od žumpy (nepropustné jímky) platí uváděná vzdálenost 12m v případě nepropustného podloží (jíly apod.). Pro propustné podloží (písky apod.) je to 30m.

Co dělat když vyschne studna

V případě nižší vydatnosti z důvodu zaneseného vrtu nebo studny je pomoc jednoduchá: studnu či vrt vyčistěte. Pokud je však příčina v nízké hladině podzemní vody nebo malém množství srážek, máte na výběr ze dvou možností, jak postupovat: buď prohloubit stávající studnu či vrt, nebo vybudovat nový zdroj vody.

Jak je hluboká studna

Maximální hloubka vrtané studny může být až 150 metrů.

Nadprůměrně hluboké vrtané studny jsou však kolem 100 metrů hluboké. U kopaných studní je hloubka výrazně mělčí.

Jak hluboko septik

Doporučená hloubka uložení podzemní plastové nádrže

Podzemní plastová nádrž, septik anebo jímka (žumpa) jsou konstruovány všemi výrobci plastových nádrží tak, aby měly nosnost maximálně 30cm zeminy nad horní deskou.

Co se dává na dno studny

Dno studny se většinou doporučuje nechat tak, jak je. Někteří odborníci ale doporučují dno pokrýt vrstvou propraného písku nebo kačírku. Písek se však snadno může dostat do sacího potrubí čerpadla.

Jak se kopou studny

Princip kopání studny s betonovými skružemi spočívá v tom, že vykopete jámu na první skruž. Všechny další práce už konáte v této skruži, kdy postupně kopete do hloubky a podkopáváte stěny skruže. Včas nasadíte další. Na obou stranách si necháte pojistku proti tomu, aby se vám skruž zanořovala postupně.

Co s vodou z čističky

Vyčištěná voda se zpravidla vypouští do povrchových vod (potok, řeka), do vsaku nebo veřejné kanalizace, která není napojena na obecní čistírnu, případně lze vodu využívat k zavlažování vlastního pozemku. Při vypouštění do povrchových vod posuzuje úřad čistírnu dle zařazení do kategorie.

Jak často se vyváží žumpa

Nejčastěji se septik vyváží jednou až dvakrát do roka – záleží na velikosti nádrže a množství vody, které odvádí. Poté si nezapomeňte uschovat potvrzení o pravidelném vývozu septiku pro případ kontroly. Za špatnou likvidaci odpadních vod můžete dostat pokutu ve výši deseti tisíc korun.

Co delat kdyz je málo vody ve studni

V případě nižší vydatnosti z důvodu zaneseného vrtu nebo studny je pomoc jednoduchá: studnu či vrt vyčistěte. Pokud je však příčina v nízké hladině podzemní vody nebo malém množství srážek, máte na výběr ze dvou možností, jak postupovat: buď prohloubit stávající studnu či vrt, nebo vybudovat nový zdroj vody.

Jak často se čistí studna

Jak často studnu čistit

Důkladně vyčistit studnu byste měli ideálně každé dva až tři roky. Obecně ji však doporučujeme zkontrolovat po každém přívalovém dešti nebo v období jarního tání. Právě tehdy do ní proniká největší množství nečistot.

Jak hluboko se kope studna

Kopaná studna je mělčí

Hloubka kopaných studní je obecně výrazně nižší, než hloubka vrtané studny. Důvodem je kopání, které nelze provádět do extrémních hloubek. Většina kopaných studní bude hloubce od 2 do 10 metrů. V ojedinělých případech o pár metrů hlubší.

Jak často se vyváží jímka

Každý majitel má také povinnost vyvážet septik, tu stanoví vodoprávní úřad. Nejčastěji se septik vyváží jednou až dvakrát do roka – záleží na velikosti nádrže a množství vody, které odvádí. Poté si nezapomeňte uschovat potvrzení o pravidelném vývozu septiku pro případ kontroly.