Co je u akcií beta?

Co znamená beta u akcií

Beta definice

Beta se počítá na základě historických cen. Pokud je Beta =1, znamená to, akcie rostou nebo klesají v souladu s celkovým trhem. Pokud je beta větší, dané akcie kolísají více než celkový trh a pokud jsou menší, kolísají méně než celkový trh.
Archiv

Co to je beta

Beta je měřítkem volatility nebo systematického rizika cenného papíru nebo portfolia ve srovnání s trhem jako celkem. Beta se používá v modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM), který vypočítá očekávanou návratnost aktiva na základě svých beta a očekávaných tržních výnosů. Beta je také znám jako beta koeficient.
Archiv

Co je to beta koeficient

Koeficient beta (β) měří citlivost na tržní pohyby a to tak, že měří velikost: ► cenové změny akcie, kterou investoři očekávají jako důsledek ► jednoprocentní změny trhu. Funkce: Beta koeficient (β) tedy upravuje riziko pro daný podnik (vyjádření systematického rizika).
Archiv

Jak vypočítat betu

Výpočet koeficientu beta je poměrně jednoduchá záležitost. Výpočet je založen na poměru kovariance výnosnosti i-té akcie a tržního indexu k rozptylu tržního indexu. Zdrojem dat pro výpočet koeficientu jsou skutečné historické výnosnosti i-té akcie a tržního indexu.
Archiv

Co to je volatilita

Volatilita je výše poklesu či vzestupu ceny, například u akcií a vyjadřuje míru rizika investice. Když je něco málo volatilní, tak je to stabilní – jako třeba cena zlata. Když je něco vysoce volatilní, pak dochází ke kolísání ceny, a to může být například u akcií ropných společností.

Co je to EPS akcie

Zisk na akcii, známý také pod anglickou zkratkou EPS – Earnings Per Share, je definován jako zisk připadající na jednu kmenovou akcii společnosti.

Jak se píše beta

Beta či Béta (majuskulní podoba Β, minuskulní podoba β nebo ϐ uprostřed slova, novořecký název βήτα, starořecký βῆτα) je druhé písmeno řecké abecedy. V systému řeckých číslovek má hodnotu 2. Z tohoto písmene vzniklo písmeno 'B' v latince a písmena 'Б' a 'В' v cyrilici.

Jaká je velikost úhlu beta

Úhel beta měří devadesát stupňů. Úhel gama měří sto deset stupňů.

Jak zjistit úhel že síň

Goniometrické funkce můžeme v pravoúhlém trojúhelníku vyjádřit následovně: Sinus ( ⁡ sin) úhlu α je poměr délky odvěsny protilehlé úhlu α a délky přepony.

Jak se měří volatilita

Volatilita se měří pomocí nástroje „směrodatná odchylka“, která měří odchylku aktiva od průměru. Některá aktiva jsou volatilnější než ostatní, takže jednotlivé akcie jsou volatilnější než index akciového trhu, který obsahuje mnoho různých akcií.

Jak se počítá volatilita

Zde je vzorec: Denní % změna = (běžná cena – včerejší cena) / včerejší cena * 100. Pro výpočet volatility je třeba získat standardní odchylku ve sloupci denní %změny. Pokud používáte tabulkový procesor, použijte následující vzorec: = STDVA (buňka A: buňka Z).

Co je to p b

Price to Book lze přeložit jako poměr tržní ceny akcie k účetní hodnotě společnosti. P/B je zkráceně Price to Book Value či Price to Book Ratio. Tento ukazatel je nejvolatilnějším ze všech ukazatelů závislých na ceně akcie, protože se jeho hodnota vypočítává z účetní závěrky, provedené v posledním uzavřené čtvrtletí.

Jak zjistit ferovou cenu za akcii

Férovou cenu lze stanovit pomocí speciálních indikátorů nebo porovnáním historických cen s fundamentem a následným vývojem. Férovou cenu dokáže správně určit trader a investor s dlouholetou praxí, který sleduje cenotvorbu konkrétních instrumentů již delší dobu.

Co to je alfa

Alfa (majuskulní podoba Α, minuskulní podoba α, řecký název ἄλφα) je první písmeno řecké abecedy. V řecké číselné soustavě reprezentuje hodnotu 1. Jak ve starořečtině, tak v moderní řečtině reprezentuje otevřenou přední nezaokrouhlenou samohlásku, tedy [a]IPA.

Jak vypočítat úhel beta

Protilehlá odvěsna k úhlu beta je strana b, přepona je strana a. Vypočítáme podíl b/a, tedy 3/5, což je 0,6. Sinus úhlu beta se tak rovná 0,6. Úhel beta má velikost 36 ∘ 52 ′ , pokud tento úhel naskládáte do kalkulačky a vypočítáte sinus, získáte právě 0,6 (po drobném zaokrouhlení).

Jak vypadá úhel alfa

Alfa (majuskulní podoba Α, minuskulní podoba α, řecký název ἄλφα) je první písmeno řecké abecedy. V řecké číselné soustavě reprezentuje hodnotu 1. Jak ve starořečtině, tak v moderní řečtině reprezentuje otevřenou přední nezaokrouhlenou samohlásku, tedy [a]IPA.

Co to je tangenta

V pravoúhlém trojúhelníku (pro ostrý úhel) je tangens úhlu definován jako poměr délek protilehlé a přilehlé odvěsny. Definici lze konzistentně rozšířit jak na reálná čísla, tak i do oboru komplexních čísel.

Co je to přepona

Nejdelší strana v pravoúhlém trojúhelníku se nazývá přepona. Přepona leží proti pravému úhlu. Zbývající dvě strany nazýváme odvěsny.

Co udává volatilitu fondu

Větší volatilita znamená větší nejistotu výnosnosti fondu a tím i větší rizikovost fondu. Tato statistika je počítána jako anualizovaná směrodatná odchylka denních výnosů od založení fondu. Fyzická nebo právnická osoba, která ověřuje účetní závěrku a vydává zprávu o jejím ověření.

Co to je olovo

Olovo (chemická značka Pb, latinsky plumbum) je těžký toxický kov, který je znám lidstvu již od starověku. Má velmi nízkou teplotu tání a je dobře kujný i při pokojové teplotě a odolný vůči korozi. jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Kdo vymyslel olovo

Thomas Midgley
Příčina úmrtí strangulace
Alma mater Betts Academy (od 1905) Cornellova univerzita (do 1911)
Povolání chemik, vynálezce a inženýr
Zaměstnavatelé General Motors Ethyl Corporation United States Bureau of Mines NCR Corporation Delco Electronics

Jak poznat hodnotu akcie

Hlavním faktorem, který určuje cenu akcie, je nabídka a poptávka. Jak názvy napovídají, nabídka se týká dostupnosti konkrétního podílu a poptávka vyjadřuje touhu po něm. Nízká nabídka a vysoká poptávka zvyšují cenu akcie, zatímco vysoká nabídka a nízká poptávka ji snižují.

Jak zjistit hodnotu akcie

Kdo chce znát cenu akcie, zjistí si ji na burze. Cena akcie je prostě dána její podnikatelskou hodnotou, jak ji vidí akcionáři a obchodníci na burzách.

Co je to Sigma žena

Sigma je žena Nezávislá žena , který se nebojí porušovat pravidla. Je si vědom společenských norem a tlaků, ale vždy dělá přesně to, co chce. Sigma je podobná muži v tom, že je šťastná, když je sama, a nepotřebuje jiné lidi, aby se cítila hodnotná.

Co je to alfa a omega

Alfa a omega, ΑΩ či αω je první a poslední písmeno klasické (jónské) řecké abecedy. Mohou tak znamenat počátek a konec, první a poslední, případně i celek nějakého děje nebo celku, podobně jako české „od A do Zet“.