Co je za jednotku k?

Co je 100 kg

Metrický cent

Hovorově metrák, odpovídá 100 kg.

Co je za jednotku Q

Metrický cent (z latinského centum – „sto“), lidově metrák, nespisovně kvintál z franc. quintal, je označení dříve používané fyzikální jednotky hmotnosti. Značíme ji písmenem q, přičemž 1 q = 100 kg.

Co je víc než tuna

Kilotuna. Kilotuna (značka kt, dle SI gigagram, Gg) je tisíc tun, čili milion kilogramů.

Co je to C ve fyzice

v soustavě SI je ℃ (též psáno jako °C) značka vedlejší jednotky teploty – stupeň Celsia.

Co je to Megatuna

Násobné jednotky s předponami kilotuna (kt, tisíc tun) a megatuna (Mt, milion tun) TNT se používají pro popis uvolněné energie a tím pádem ničivé síly jaderných zbraní a dalších vysokoenergetických událostí, jako například dopadů těles z vesmíru.

Co to je MG

Miligram na metr krychlový je jednotkou hustoty a dílčí jednotkou kilogramu na metr krychlový. Jeden miligram na metr krychlový odpovídá 1 x 10^-6 kilogramu na metr krychlový a vyjadřuje hmotnost tělesa vztaženou k jeho objemu.

Co to je p

pomocí P nebo p se označuje pravděpodobnost nějakého jevu. ve statistice se p nebo p-value používá k označení pravděpodobnosti při testování hypotéz, znamená nejnižší možnou hladinu významnosti, při které lze ještě zamítnout nulovou hypotézu. ℙ označuje množinu všech prvočísel.

Co to je t

t je značka jednotky hmotnosti tuna. T je značka jednotky magnetické indukce tesla. T je značka předpony soustavy SI pro 1012 tera.

Co to je tuna

Tuna (SI symbol: t) také metrická tuna, je jednotka hmotnosti. Je vedlejší jednotkou soustavy SI. Odpovídá hmotnosti 1 000 kilogramů; nebo jednomu megagramu (Mg). Je ekvivalentem 2 204,6 britské libry (užíváno v soustavě avoirdupois), 1,102 americké tuny (short ton, užíváno v USA) nebo 0,984 imperiální tuny (long ton).

Co to je jaderná válka

Jaderná válka je ozbrojený konflikt, ve kterém by došlo k hromadnému nasazení jaderných či termonukleárních zbraní.

Jak se značí mikrogramy

Kolik vitamínu D byste měli přijmou za den se udává v µg (mikrogram) nebo IU (mezinárodní jednotka – International Unit). Na potravinách, které obsahují vitamín D, je obsah vitamínu D uveden jako počet µg (mikrogramů) ve 100 g (gramech) potraviny.

Co je jednotka Dag

dekagram: 1 dag = 10 g = 0,01 kg. V této souvislosti je častou chybou užívání zastaralé podoby zkratky pro dekagram, dkg, která neodpovídá konvencím (správně je dag). Samotným nesklonným výrazem "deka" (či zkomoleně "deko") v běžném jazyce vždy rozumíme právě dekagram.

Co to znamená t

V chemii je T značka pro tritium, izotop vodíku. V predikátové logice je T symbol pro pravda (true). t je značka jednotky hmotnosti tuna. T je značka jednotky magnetické indukce tesla.

Co to znamená v

V biochemii je V symbol pro aminokyselinu valin. V dorozumívání je V označení gesta vítězství. V chemii je V značka vanadu. V křesťanské liturgii označuje značka ℣ verš recitovaný knězem či osobou vedoucí modlitbu a následovaný responsí kongregace.

Jaké jsou jednotky hmotnosti

Hmotnostkilogram ( kg )1 000. gramů ( g )2,2046244. liber ( lb )0,001. tun ( t )100. dekagramů ( dag )1 000 000. miligramů ( mg )0,01. metrických centů ( q )35,2739907. uncí ( oz )

Jak dlouho by trvala nuklearni zima

Vědci odhadují, že by nukleární zima mohla trvat více než dvacet let. Většina života na zemi by zanikla a přeživší, by se ocitli v zimě, která bude mrazivější než samotná doba ledová.

Co se stane při jadernem utoku

Dojde-li k explozi jaderné elektrárny nebo výbuchu nukleární bomby, šíří se následujícím způsobem: nejdříve vznikne ohnivá koule a následuje rázová vlna, pak přichází radiace a radioaktivní spad.

Co je to μg

Informace o zkratce 'μg'

Je definovaný jako jedna miliontina z gramu anebo jako jedna miliardtina z kilogramu.

Jak se píše mikrogram

Způsoby zápisu

Ve farmaceutickém průmyslu se někdy nesprávně používá zkratka mc, nejčastěji pro označení mikrogramu zkratkou mcg. V systému Unicode je možné kromě obyčejného řeckého písmene μ použít i speciální znak U+00B5, který vypadá stejně a má znamenat právě μ použité ve významu předpony soustavy SI.

Jak se píše tuna

Tuna je jednotkou hmotnosti a násobnou jednotkou kilogramu. Jedna tuna odpovídá hmotnosti 1 000 kilogramů, nebo také 2 205 liber.

Co to znamená R

● Registrovaná ochranná známka ®

Nejvyšším stupněm je symbol ® (R v kroužku), který označuje registrované ochranné známky zapsané v rejstříku příslušného úřadu průmyslového vlastnictví. Takové značky mají právní ochranu v rozsahu zapsaného seznamu výrobků a služeb a nehraje roli, zda jde o zboží nebo služby.

Co to znamená C

Jednotky. v soustavě SI je ℃ (též psáno jako °C) značka vedlejší jednotky teploty – stupeň Celsia.

Jak převést kg na g

Jeden kilogram [kg] má sto dekagramů, tisíc gramů. Do jedné tuny se vejde kilogram tisíckrát. Do jednoho metrického centu se vejde kilogram stokrát.

Jak se měří hmotnost

Jako měřidlo k určování hmotnosti těles užíváme ve fyzice rovnoramenné váhy. V praxi se používají k měření hmotnosti např. kuchyňské váhy, v obchodě digitální váhy a doma máme např. osobní váhy.

Co by způsobila jaderná válka

Jaderná válka je ozbrojený konflikt, ve kterém by došlo k hromadnému nasazení jaderných či termonukleárních zbraní.