Co je základní havárie?

Jaké jsou druhy pojištění

Setkat se zpravidla s těmito typy pojištění: pojištění osob, životní pojištění, cestovní pojištění, úrazové pojištění, nemocenské a sociální pojištění, zdravotní pojištění, pojištění majetku (zejména budov a nemovitého majetku), živelní pojištění, technická pojištění, pojištění přerušení provozu, pojištění proti …

Co se hradí z havarijního pojištění

Havarijní pojištění je pojištění určené k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, kterou na vozidle utrpíte.
ArchivPodobné

Jak řešit vandalismus na autě

Vždy tedy musíte nejprve zavolat Policii ČR. Ta místo prohlédne, sepíše záznam a vy dostanete zprávu, se kterou půjdete následně na pojišťovnu. Vandalismus prokazuje klient pojišťovně protokolem policie.

Co je spoluúčast na havarijním pojištění

Spoluúčast havarijního pojištění představuje částku, kterou z celkové škody na vašem autě zaplatíte ze svého. Zbytek zaplatí pojišťovna. Spoluúčast může být stanovena jako konkrétní pevná částka, procento z výše škody nebo procento s uvedením minimální částky. Existuje i nulová spoluúčast.

Jak se dělí pojištění

Pojištění lze rovněž dělit dle odvětví pro potřeby udělení povolení pojišťovně na pojištění životní a pojištění neživotní. Dle toho, zda pojistné plnění závisí na výši újmy nebo nikoliv (tj. je ujednána pojistná částka nezávislá na výši újmy) rozlišujeme také pojištění škodová a pojištění obnosová.

Jak funguje pojištění

Pojištění jako takové funguje tak, že pojišťovna vybírá od svýchpojistníků, pojistné. Pojistník, ale nemusí být nutně ta samá osoba jakopojištěný. Pojistník uzavírá smlovu a pojištěný je osoba v jehož prospěch je smlouva uzavřena. Zpojistného pak pojišťovna vytváří takzvané pojistné rezervy.

Kdy se vyplatí mít havarijní pojištění

Ideální stáří auta, aby pro vás bylo havarijní pojištění stále výhodné, je do šesti let. Pak už náklady na opravu často převyšují hodnotu vozu. Výjimkou jsou starší veteráni, kteří mají stále vysokou hodnotu. Pojištění se ale vyplatí i majitelům opravdu luxusních vozidel, která jsou stará více jak 6 let.

Na co se nevztahuje havarijní pojištění

Pojištění se nevztahuje na škody:

vjetí vozidla do místa postiženého povodní nebo záplavou (Kooperativa) způsobené zemětřesením (AXA) způsobené vyprošťováním jiného vozu (Kooperativa, AXA) poškození elektrického nebo elektronického zařízení zkratem (Česká pojišťovna)

Co dělat když vám někdo nabourá auto

Obraťte se na policii

Obvykle je nutné volat policii k nehodě jen tehdy, když předpokládaná škoda přesáhne částku 100 tisíc korun, dojde ke zranění či škodě na majetku třetích osob. Pokud ale viník od nehody ujede (a nenechá například za stěračem kontakt na sebe), policii zavolejte vždy.

Co dělat když mi někdo nabourá auto na parkovišti

Škody na hlídaném parkovišti

Málokdo ale ví, že provozovatel hlídaného parkoviště ručí i za menší škody, které na vašem autě mohou vzniknout. Věc je třeba neprodleně nahlásit policii a do 15 dnů se obrátit také na provozovatele daného parkoviště. Šance, že se v těchto případech dočkáte odškodnění, je vysoká.

Co znamená spoluúčast 5000 Kč

Spoluúčast v praxi

Když vám auto někdo poškodí, vy nevíte kdo, a vznikne na něm škoda 50 tisíc korun, vy zaplatíte 5 tisíc, pojišťovna zbytek. V případě, že budete mít spoluúčast vyjádřenou částkou, dejme tomu 10 tisíc korun, pojišťovna vám poskytne plnění ve výši 40 tisíc korun.

Kdo platí spoluúčast

Pokud je v pojistné smlouvě uvedeno, že spoluúčast je např. 5%, tak při pojistné události zaplatí pojištěný 5% z ceny pojistné události a pojišťovna uhradí zbývajících 95%. V případě, že je spoluúčast nulová, hradí celou pojistnou událost pojišťovna.

Kdo poskytuje pojištění

Pojistné plnění poskytuje pojišťovna v tuzemských zákonných penězích. Pojistnou událost z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání můžete nahlásit on-line nebo písemně na adresu: Generali Česká pojišťovna a.s., P. O.

Kdy vzniklo pojištění

Nejstarší dochovanou pojistnou smlouvou je námořní pojistka vydaná notářem v Pise roku 1385. První řádná požární pojišťovna vznikla v Hamburku roku 1676 jako Generální požární pokladna. Největší pojišťovací systém LLOYDS vzniká v roce 1687 z kavárny pana Edvarda Lloyda, kde se scházeli kupci, makléři a námořníci.

Na co se lze pojistit

K čemu je životní pojištění a na co se mohu pojistit

Pojištění si můžete sjednat pro případ pracovní neschopnosti, invalidity, smrti a také na různá další rizika.

Proč mít pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v případech, kdy dojde k nenadálé situaci, jako jsou úrazy, nemoci, hospitalizace, invalidita a další podobné případy.

Jak často se platí havarijní pojištění

Pojistné splátky se hradí nejčastěji měsíčně, čtvrtletně, půlročně nebo ročně. Platbu můžete provést převodem na účet, vkladem na účet, prostřednictvím České pošty nebo na pobočce pojišťovny.

Proč sjednat havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání váš vůz a potažmo i vaše peníze. Nejlepší volbou je havarijní pojištění v plném rozsahu – tzv. All risk, které kryje rizika havárie, krádeže, vandalismu i živelných události. Chcete-li ušetřit, můžete si sjednat i havarijní pojištění pouze proti vybraným rizikům.

Co kdyz nemám zaznam o dopravní nehodě

Pokud viník od dopravní nehody ujede či Vám odmítá dát údaje do formuláře o dopravní nehodě, zavolejte policii ČR a sdělte jim to. Se záznamem, který vám policie vydá se obraťte na Českou kancelář pojistitelů přes formulář o nahlášení škody či na telefonické lince 1224.

Kdo hlásí škodu na autě

Škodu musí nahlásit viník i poškozený

To znamená, že škodu pojišťovně hlásí jak viník, který za nehodu může, tak poškozený.

Jak resit kdyz mě nekdo Naboura

Obraťte se na policii

Obvykle je nutné volat policii k nehodě jen tehdy, když předpokládaná škoda přesáhne částku 100 tisíc korun, dojde ke zranění či škodě na majetku třetích osob. Pokud ale viník od nehody ujede (a nenechá například za stěračem kontakt na sebe), policii zavolejte vždy.

Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě

Pokud tedy způsobíte nehodu, vaše pojišťovna by měla pokrýt škody způsobené ostatním lidem a jejich majetku. Pokud je nehoda způsobena viníkem, škoda by měla být pokryta pojišťovnou vozidla tohoto člověka. Pokud je však viník nehody neznámý nebo nezajištěný, škodu může pokrýt Česká kancelář pojistitelů.

Co znamená spoluúčast 10%

Spoluúčast může být například stanovena jako 10% a 10 tisíc Kč. V tomto případě, je-li škoda na vozidle ve výši 50 tisíc, zaplatili byste podle procent 5 tisíc, ale ve skutečnosti zaplatíte v tomto případě 10 tisíc. Při plnění z pojistné události se vždy se platí vyšší z těchto dvou částek.

Co znamená spoluúčast 5000

Ze svého tedy zaplatíte sjednaných 5 %, zbytek škody uhradí pojišťovna. Škoda na vozidle ve výši 50 000 Kč. Protože se pojišťovna řídí tím, která z obou částek spoluúčasti je vyšší (5 % nebo 5 000 Kč), zaplatíte v tomto případě 5 000 Kč. Ve skutečnosti se tedy na úhradě škody budete podílet deseti procenty.

Jak funguje spoluúčast

Spoluúčast je v pojistné smlouvě stanovená hodnota, kterou se pojištěný bude v případě pojistné události podílet na úhradě škody z vlastních finančních prostředků. Škodu, která spoluúčast nepřesáhne, tak pojištěný zaplatí celou sám. Pojišťovna zaplatí pouze částku, která překročí smluvenou spoluúčast.