Co je zprostředkovaná identifikace?

Kdo provádí identifikaci

Kdo další může identifikaci provádět Notář, případně kontaktní místo veřejné správy (na základě pravidel stanovených v §10 uvedeného Zákona). O provedené identifikaci sepíše veřejnou listinu. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna.

Co je identifikace fyzické osoby

V případě statutárního orgánu – fyzické osoby – se vypíše jméno (jména), příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa pobytu. identifikovaného se zopakuje podle počtu určených fyzických osob, které mohou jednat za zmocněnce.

Jak identifikovat právnickou osobu

Osoby s podílem v právnické osobě žadatele jsou identifikovány přiloženým výpisem z obchodního rejstříku, resp. seznamem akcionářů dle § 264 zákona č.

Kdy nelze provést zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta

Identifikaci klienta musíme provést vždy, pokud hodnota transakce přesáhne částku 1 000 EUR – u realitních obchodů tomu tak bude téměř vždy. Identifikovat je nutné jak prodávajícího, tak kupujícího. Provádět musíme i identifikaci osoby, která je zastupována na základě plné moci nebo usnesení o opatrovnictví.
Archiv

Co je to praní špinavých peněz

Při praní špinavých peněz je cílem zločinců zakrýt pravý původ peněžních prostředků (či jiného majetku) získaných trestnou činností.

Kam nahlásit podezřelý obchod

Povinnost oznámit podezřelý obchod

Pokud povinná osoba v souvislosti se svou činností zjistí podezřelý obchod, je povinna tuto skutečnost oznámit Finančnímu analytickému úřadu (dále jen „FAÚ“), a to bez zbytečného odkladu od takového zjištění.

Co to je identifikace

Identifikace (z latiny) je porovnání nezaměnitelných charakteristik předmětu s následným určením nebo vyloučením shodnosti. Podle oboru se může jednat o různé typy identifikace: Identifikace obecná – zjištění a stanovení totožnosti na základě shodných charakteristik (například autentizace pomocí biometrie).

Co je identifikace osoby

Zprostředkovaná identifikace spočívá v ověření totožnosti žadatele, zjištění potřebných informací a převzetí podkladů od žadatele a vystavení veřejné listiny o identifikaci. Přílohou veřejné listiny jsou kopie dokumentů, které byly použity pro identifikaci daného subjektu.

Co je AML identifikace

Identifikace klienta

Těmito údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, bydliště, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti. Součástí první identifikace je rovněž ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

Co zahrnuje kontrola klienta

(2) Kontrola klienta zahrnuje a) získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu, b) zjišťování skutečného majitele, pokud klientem je právnická osoba, c) získání informací potřebných pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu …

Jak se dají vyprat peníze

otevření účtu a vklady v hotovosti – to je namáčení (anglicky „placement“) zamlžení nebo úplně zastření jejich původu, často různé převody a přesuny finančních prostředků – to je mydlení (anglicky „layering“), a poté návrat k majiteli, který je investuje do legálních činností – to je ždímání (anglicky „integration“)

Jaké jsou tři fáze praní špinavých peněz

Obecně můžeme tento proces rozdělit do tří fází: umístění (tedy vložení do finančního systému), vrstvení (vytvoření řetězce převodů k zametení stopy původu finančních prostředků) a integrace (vyvedení, resp. užívání „zdánlivých“ legálních peněžních prostředků).

Kam musí banky podávat oznámení o podezřelých obchodech

Povinnost oznámit podezřelý obchod

Bližší znaky, které mohou nasvědčovat podezřelému obchodu, stanoví AML zákon v ust. § 6. Oznámení podezřelého obchodu je nezbytné podat přímo Finančnímu analytickému úřadu, a to buď prostřednictvím doporučeného dopisu či ústně do protokolu.

Jaké jsou fáze praní špinavých peněz

Obecně můžeme tento proces rozdělit do tří fází: umístění (tedy vložení do finančního systému), vrstvení (vytvoření řetězce převodů k zametení stopy původu finančních prostředků) a integrace (vyvedení, resp. užívání „zdánlivých“ legálních peněžních prostředků).

Co je to kompenzovat

Kompenzace (com-pensó) znamená něco nahrazovat. Jedinec vědomě, či nevědomě zakrývá své slabiny, frustrace, pocity méněcennosti či neschopnosti v jedné oblasti tím, že dosahuje (nebo usiluje o dosažení) uspokojení či dokonalosti v jiné oblasti.

Jak získat Nia id

Pokud nemáte aktivován jiný identifikační prostředek, ani datovou schránku, budete muset navštívit osobně CzechPoint. Na místě vám bude NIA ID aktivováno poté co se prokážete dokladem totožnosti (OP, či pasem). Žádost lze podat na místě, ale určitě doporučujeme vyplnit formulář předem online, pokud chcete ušetřit čas.

Kdy se vždy jedná o podezřelý obchod

Podezřelým je obchod vždy, pokud:

předmětem obchodu je nebo má být zboží nebo služby, vůči nimž Česká republika uplatňuje sankce podle sankčního zákona; klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.

Jak provést identifikaci klienta

Povinnost identifikovat klienta v praxi znamená, že si povinná osoba u klienta – fyzické osoby – za jeho přítomnosti zaznamená údaje a tyto ověří z průkazu totožnosti, nejčastěji občanského průkazu, který obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, jež má povinná osoba povinnost u klienta zjišťovat.

Jak prokázat původ peněz

Za základní způsob průkazného doložení původu prostředků považuje Česká národní banka daňové přiznání nebo, jde-li o fyzickou osobu, která je zaměstnancem, doklad o příjmu potvrzený zaměstnavatelem.

Co je to Daktylotika

Mezi nejčastěji užívané komunikační systémy hluchoslepých osob patří: mluvená řeč, psaná forma, znakový jazyk, taktilní znakový jazyk, Lormova abeceda, Braillovo písmo, tiskací písmena psaná do dlaně (daktylografika), prstová abeceda (daktylotika), daktylotika do dlaně, Tadoma, odezírání.

Co je kompenzace v psychologii

Kompenzace (com-pensó) znamená něco nahrazovat. Jedinec vědomě, či nevědomě zakrývá své slabiny, frustrace, pocity méněcennosti či neschopnosti v jedné oblasti tím, že dosahuje (nebo usiluje o dosažení) uspokojení či dokonalosti v jiné oblasti.

Jak si udělat elektronickou identitu

V Nastavení vaší datové schránky vyberte sekci Možnosti přihlášení, v jejím podmenu Zřízení Identity občana. Na zobrazené stránce klikněte na tlačítko Přejít na zřízení Identity občana. Než budete přesměrováni na portál Identity občana, budete vyzváni k udělení souhlasu s předáním informací.

Co to je Nia

Národní Identitní Autorita (NIA) je státní instituce, která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro státní portály a NIA ID je identifikační prostředek založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu, který byl dříve označovaný jako uživatelský účet, OTP či UPS.

Jak prát spinave peníze

otevření účtu a vklady v hotovosti – to je namáčení (anglicky „placement“) zamlžení nebo úplně zastření jejich původu, často různé převody a přesuny finančních prostředků – to je mydlení (anglicky „layering“), a poté návrat k majiteli, který je investuje do legálních činností – to je ždímání (anglicky „integration“)

Jak dolozit puvod peněz

Za základní způsob průkazného doložení původu prostředků považuje Česká národní banka daňové přiznání nebo, jde-li o fyzickou osobu, která je zaměstnancem, doklad o příjmu potvrzený zaměstnavatelem.