Co je závěrečná práce?

Co se píše do závěru práce

Obsah závěru

Pokud je v úvodu uveden cíl, kterého chce autor v práci dosáhnout, měl by v závěru být stručně shrnut výsledek práce. Nejedná se však o konkrétní výsledky, které mají prostor v praktické části práce. Jedná se o výsledek shrnující v pár větách dosažení stanovených cílů.

Jak se píše závěrečná práce

Vždy by mělo být jasně uvedeno, zda se jedná o vlastní tvrzení/stanovisko, nebo zdroj, ze kterého bylo čerpáno. Text práce by měl být také napsán (a vysázen) na odpovídající stylistické, pravopisné a typografické úrovni – jako dobrý rádce může posloužit například [1].

Jak napsat poděkování do závěrečné práce

Tímto bych rád(a) poděkoval(a) vedoucí mé bakalářské/diplomové práce jméno vedoucí bakalářské/diplomové práce za všestrannou pomoc, množství cenných a inspirativních rad, podnětů, doporučení, připomínek a zároveň za velkou trpělivost s obdivuhodnou ochotou při konzultacích poskytnutých ke zpracování této práce.

Jaký je rozdíl mezi závěrem A resumé

Jen ve stručnosti: abstrakt obsahuje stručné uvedení cíle, metodiky, výsledků a závěru, anotace stručně uvádí, o čem práce pojednává, neobsahuje však konkrétní výsledky, resumé stručně shrnuje výsledky a závěry.

Jak má vypadat závěr práce

Závěr by měl především korespondovat s úvodem. Je vhodné znovu zopakovat, co bylo cílem práce a uvést, jakým způsobem byl tento cíl naplněn (k jakým výsledkům autor došel, jak postupoval) – pokud nebylo možné splnit všechny dílčí cíle, pak by nemělo chybět zdůvodnění.

Jak má vypadat závěr seminární práce

Závěr práce by měl hodnotit celou seminární práci a také zvolené téma práce. Mělo by v něm být uvedeno, čím jsme se v jednotlivých kapitolách zabývali, k jakému jsme došli zjištění a také zda jsme naplnili cíl stanovený v úvodu práce.

Co má být v závěru bakalářské práce

Závěr by měl především korespondovat s úvodem. Je vhodné znovu zopakovat, co bylo cílem práce a uvést, jakým způsobem byl tento cíl naplněn (k jakým výsledkům autor došel, jak postupoval) – pokud nebylo možné splnit všechny dílčí cíle, pak by nemělo chybět zdůvodnění.

Jak začít psát závěrečnou práci

Úplně první metou psaní je samozřejmě volba tématu a cíle práce. Určitě se hodí zvolit si téma, které vás zajímá, protože vám práce půjde lépe od ruky. Téma by mělo rozvíjet vaše silné stránky, což vám práci ulehčí. Co byste rádi psali a čemu byste se rádi věnovali, i kdyby nešlo o bakalářskou nebo diplomovou práci

V jaké osobě psát závěrečnou práci

Poslední a pro spoustu studentů asi nejjednodušší variantou je psát v první osobě jednotného čísla. Stačí si tedy jen vybrat, ve které osobě pro vás bude psaní závěrečné práce přirozenější. Nezapomeňte však, že zvolenou gramatickou osobu je důležité důsledně dodržovat v celém textu.

Co se píše do závěru seminární práce

Závěr seminární práce by znovu měl zmínit cíl, který byl stanoven již v úvodu. Popíšeme, zda se nám ho podařilo naplnit a jaké prostředky jsme na to využili. Musí obsahovat nějakou autorova vizi do budoucna rozebírání problematiky. Autor by měl v závěru rovněž uvézt i přínos této práce.

Jak napsat závěr vzor

V závěru opět uvedete cíl práce a vaše předpoklady výsledku. Následně konstatujte, zda byl cíl naplněn a zda to dopadlo podle předpokladu. Nezapomeňte připomenout, jaké kroky jste v práci učinili pro naplnění cíle a okomentujte výsledky.

Co má být v závěru seminární práce

Závěr práce by měl hodnotit celou seminární práci a také zvolené téma práce. Mělo by v něm být uvedeno, čím jsme se v jednotlivých kapitolách zabývali, k jakému jsme došli zjištění a také zda jsme naplnili cíl stanovený v úvodu práce.

Jak správně citovat v seminární práci

Zdroje uvádíme v pořadí, ve kterém se vyskytují v textu. Vždy, když chceme v textu uvést zdroj, napíšeme do závorek (často hranatých) číslo (začínáme od jedničky), které symbolizuje jeden zdroj. Pokud se k tomuto zdroji v textu vrátíme, uvedeme opět toto číslo. Pod tímto číslem nalezneme zdroj i v seznamu literatury.

Jak napsat závěr výzkumů

Začínejte teoretickými závěry a informacemi, pokračujte těmi praktickými. Gro závěru tvoří ta hypotetická otázka nebo předmět výzkumu, kterým jste se primárně věnovali, nebo jsou pro vás nejdůležitější. Závěr by neměl přesáhnout více než jeden a půl normostrany, z toho gro vaší práce zabere přibližně třetinu.

Jak obhajit závěrečnou práci

Snažte se prezentovat především ty výsledky, které považujete za úspěšné, inovativní, zdařilé či objevné. Dopředu si připravte odpovědi na otázky vedoucího a oponenta práce. Buďte připraveni, že otázky zazní také od členů komise. Ti Vaši práci nečetli, a proto je přirozené, že se budou zajímat o její vybrané aspekty.

Jak se píše závěr

Závěr by měl především korespondovat s úvodem. Je vhodné znovu zopakovat, co bylo cílem práce a uvést, jakým způsobem byl tento cíl naplněn (k jakým výsledkům autor došel, jak postupoval) – pokud nebylo možné splnit všechny dílčí cíle, pak by nemělo chybět zdůvodnění.

Ve kterém případě lze v závěrečné práci použít 1 osobu jednotného čísla

(podobně jako je psán tento dokument), 1. osobu jednotného čísla lze použít pro vyjádření vlastních závěrů autora (např. „na základě provedené analýzy jsem dospěl(a) k následujícím doporučením…“).

Jak má vypadat správná seminární práce

Seminární práce musí vždy obsahovat přehlednou strukturu. Základní členění je na úvod, stať a závěr. V závěru musí být uveden seznam použité literatury, který bude řádně citován. Součástí může být příloha (text, tabulka, graf, schéma apod.).

Jak by měla vypadat seminární práce

Seminární práce musí splňovat náležitosti odborného textu a využívat správné zdroje. Kvalitní seminární práce předpokládá kritickou reflexi odborné literatury a schopnost z ní citovat. Text seminárky nesmí studijní literaturu pouze tlumočit, ale přinést vlastní analytické, komparativní či syntetické uchopení tématu.

Jak napsat úvod závěrečné práce

Úvod a jeho obsah

– Seznámíte čtenáře s tím, jaké jsou cíle Vaší bakalářské/diplomové práce, uvedete výzkumné otázky, případně jaké hypotézy se budete snažit potvrdit, a uvedete metody, které budete používat. – Nedílnou součástí úvodu je také popis Vaší motivace čili důvod, proč jste si vybrali zrovna toto téma.

Jak se píše závěr seminární práce

Závěr seminární práce by znovu měl zmínit cíl, který byl stanoven již v úvodu. Popíšeme, zda se nám ho podařilo naplnit a jaké prostředky jsme na to využili. Musí obsahovat nějakou autorova vizi do budoucna rozebírání problematiky. Autor by měl v závěru rovněž uvézt i přínos této práce.

Co není třeba citovat

je nutné citovat – uvést jejich zdroj/dílo (kniha, článek, zpráva, legislativy, rozhovor, korespondence, interní dokumentace a jiné). Nezáleží na tom, zda se jedná o díla dostupná volně (bez úplaty) na internetu, dodaná od školitele nebo spolužáka, či pocházející z e-zdrojů VŠE.

Jak pozdravit komisi u obhajoby

Až budete stát v té místnosti, začněte pozdravem adresovaným komisi např. vážená paní předsedkyně, vážení členové komise.

V jakém čase se píše závěr diplomové práce

Závěr by měl být důstojným ukončením práce, důstojným „rozloučením“ se čtenářem a měl by být psán v minulém čase. Rozsah závěru by měl být podobný, jako v případě úvodu – u diplomové práce 3 až 4 normostrany, v případě práce bakalářské postačí 1 až 2 strany.

Co se píše do závěru

Závěr by měl především korespondovat s úvodem. Je vhodné znovu zopakovat, co bylo cílem práce a uvést, jakým způsobem byl tento cíl naplněn (k jakým výsledkům autor došel, jak postupoval) – pokud nebylo možné splnit všechny dílčí cíle, pak by nemělo chybět zdůvodnění.