Co jsou jiné provozní výnosy?

Co jsou jiné provozní náklady

Jiné provozní náklady" obsahuje zejména poskytnuté dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpis pohledávek, pojistné vztahující se k provozní činnosti, inventarizační rozdíly a škody v provozní oblasti.

Co to jsou provozní výnosy

Provozní výnosy – souvisí s provozní činností příslušné účetní jednotky. Jedná se o výnosy, které se pravidelně opakují a souvisí s hlavní činností podniku. V účtovém rozvrhu se jedná o skupiny 60 – 64.

Co patří mezi provozní výnosy

Provozní výnosy (anglicky Operating revenue) jsou výnosy (příjmy, tržby) pocházející z hlavní činnosti dané firmy. Mezi provozní výnosy patří: výnosy z prodeje vlastních výrobků, materiálu, surovin nebo zboží výnosy z prodeje služeb.

Co jsou ostatní provozní náklady

548 Ostatní provozní náklady – účtujeme o ostatních nákladech, které se týkají provozní oblasti a nebylo o nich účtováno na předcházejících účtech (např. pojištění budov, vozidel). 549 Manka a škody, účtuje se zde o mankách a škodách na majetku.

Co jsou ostatní provozní výnosy

Účet 648 – Ostatní provozní výnosy

Na tento účet se účtují výnosy neuvedené na předchozích účtech, patřící do provozní činnosti (viz provozní, finanční) a také dotace k úhradě nákladů, které musí být účtovány ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účet.

Co se účtuje na účet 548

Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění,pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody,příspěvky různým právnickým komorám,různým sdružení.

Jaké jsou provozní náklady

Provozní náklady nebo také OPEX (z anglického operating expense) jsou celkové náklady na zajištění běžné podnikatelské činnosti (mzdy, materiál, atp.), tj. neinvestiční náklady (tj. s výjimkou finančních nákladů – úroků). Provozní náklady spadají do kategorie variabilních nákladů externích.

Co patří do provozních nákladů

Provozní náklady nebo také OPEX (z anglického operating expense) jsou celkové náklady na zajištění běžné podnikatelské činnosti (mzdy, materiál, atp.), tj. neinvestiční náklady (tj. s výjimkou finančních nákladů – úroků). Provozní náklady spadají do kategorie variabilních nákladů externích.

Co se účtuje na účtu 548

Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění,pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody,příspěvky různým právnickým komorám,různým sdružení.

Co patří do provozní režie

Provozní režie tvoří nejpočetnější skupinu hotově vyplácených výdajů, např. spotřebu energie, opravy, telefon, poštovné, nájemné apod. Součástí provozní režie jsou i odpisy hmotného a nehmotného majetku, které však představují úbytek peněžních prostředků.

Co jsou provozni rezie

Výrobní (provozní) režie zahrnuje nákladové položky spojené s řízením výrobního procesu a obsluhou výroby, které nelze zjišťovat přímo na kalkulační jednici. Největší podíl výrobní režie tvoří obvykle odpisy víceúčelových výrobních zařízení a náklady na jeho údržbu a opravy, osobní náklady režijních pracovníků.

Co jsou to provozní výdaje

Provozní náklady nebo také OPEX (z anglického operating expense) jsou celkové náklady na zajištění běžné podnikatelské činnosti (mzdy, materiál, atp.), tj. neinvestiční náklady (tj. s výjimkou finančních nákladů – úroků). Provozní náklady spadají do kategorie variabilních nákladů externích.

Jak se účtuje občerstvení

Výdaje na občerstvení, pohoštění a dary účtujeme na účet 513 – Náklady na reprezentaci.

Co je to CAPEX a OPEX

CAPEX/OPEX je třídění na kapitálové (investiční) náklady Capital Expenditures a provozní náklady (Operating Expenses).

Co to je provozní režie

Stručně a obecně řečeno vše, co není nákup materiálu, mzdy, pojistné na SP, ZP, majetku atd. a je daňovým výdajem. Tedy např. telefony, kancelářské potřeby, poštovné, parkovné, různé služby související s podnikáním, jako např.

Co si můžu dát do nákladů

Jedná se například o výdaje na dopravu zaměstnanců, ubytování, pronájem prostor, či úhradu odměny lektorovi. Daňově neuznatelné však nadále budou výdaje na občerstvení zaměstnanců či na zábavu,“ doplňuje daňová poradkyně Ing.

Co se účtuje na 513

513 – Náklady na reprezentaci

Nebo se jedná o předměty, které splňují ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP , které jsou také daňově uznatelným nákladem a měly by být účtovány na 501 – Spotřeba materiálu nebo 548 – Ostatní provozní náklady.

Co to je free cash flow

FCF aneb volný peněžní tok

FCF říká, kolik peněz zůstane firmě poté, co se od jejích provozních příjmů odečtou výdaje nutné pro zachování její produkční kapacity včetně nákupu nového či údržby stávajícího zařízení, vybavení a dalšího majetku.

Co je odbytová režie

Do správní režie řadí spotřebu kancelářského materiálu, spotřebu energie, vody a tepla, cestovné, poštovní poplatky, poradenství, reklamu apod. A odbytová režie představuje spotřebu materiálu, energií, tepla a vody, opravy, odpisy budov, strojů a zařízení, školení a vzdělávání aj.

Co si můžu odepsat z dani

Jaké daňové slevy mohu odečíst od daně z příjmů fyzických osobDaňová sleva na poplatníka.Sleva pro držitele průkazu ZTP/P.Sleva na vyživovanou manželku.Sleva na invaliditu.Sleva na studenta.Sleva za umístění dítěte.Sleva na evidenci tržeb.Sleva na děti (daňové zvýhodnění)

Co se počítá do výdajů

Jedná se například o výdaje na mzdy zaměstnanců, výdaje na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, výdaje na zřízení pracovního místa, příspěvek na stravování (pokud je zaměstnanec přítomen během stanovené doby alespoň 3 hodiny a příspěvek je do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu).

Kam se účtuje občerstvení

Výdaje na občerstvení, pohoštění a dary účtujeme na účet 513 – Náklady na reprezentaci.

Co si mohu dát do nákladů

Jedná se například o výdaje na dopravu zaměstnanců, ubytování, pronájem prostor, či úhradu odměny lektorovi. Daňově neuznatelné však nadále budou výdaje na občerstvení zaměstnanců či na zábavu,“ doplňuje daňová poradkyně Ing.

Co patří do provozního cash flow

Provozní cash flow

Jedná se o finanční toky spojené s provozem podniku. Zobrazuje pohyb peněz v podniku. Výpočet zahrnuje čistý zisk a změny aktiv dle dopadu na hotovost podniku. Aktivy, majícími vliv na cash flow mohou být: změny pohledávek u odběratelů, změny dluhů u dodavatelů, změny zásob, atd..

Kdo sestavuje výkaz cash flow

Cash flow povinně vykazují účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu ověřenou auditorem. Dobrovolně si ho vedou i živnostníci nebo firmy sestavující závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Výkaz je totiž přínosný pro všechny podnikatele.