Co může Česká školní inspekce?

Co vše kontroluje Česká školní inspekce

Kontroluje dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, a to včetně zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů a včetně poskytování školního stravování.
Archiv

Jak probiha skolni inspekce

Jak dlouho tedy trvá taková inspekční návštěva Každá škola vyžaduje něco jiného, ale průměrně předpokládáme, že inspekce trvá týden. Během něho probíhají řízené rozhovory s učiteli, s třídními učiteli, výchovným poradcem, metodiky, s vedením školy, návštěvy hodin. Chceme zařazovat i anketu mezi žáky a rodiči.
Archiv

Na co se zaměřuje Česká školní inspekce

Česká školní inspekce od začátku školního roku 2022/2023 sleduje podrobněji v navštívených školách vzdělávání a integraci dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, tj. vzdělávání a integraci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Kdy se obrátit na školní inspekci

Co řeší školský ombudsmanPokud nesouhlasíte s rozhodnutím vedení školy nebo zřizovatele.Pokud vedení školy nebo zřizovatel nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod.Pokud se domníváte, že se vedení školy nebo zřizovatel k vám chová arogantně či nevhodně.

Jak dlouho trvá inspekce

➝ JAK DLOUHO BUDE INSPEKCE TRVAT Inspekce sociálních služeb trvá obvykle 1 až 3 dny. V závislosti na rozsahu poskytované sociální služby může inspekce trvat i déle (u pobytových služeb s ka- pacitou nad 200 osob se může jednat o inspekci delší než 3 dny).

Kdo kontroluje Českou školní inspekci

Kontrolní činnost České školní inspekce spočívá ve správním dozoru v oblasti dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Výstupem kontrolní činnosti je protokol.

Jak poslat kontrolu na školu

Stížnost na školu nebo školské zařízení je možné podat k místně příslušnému krajskému inspektorátu České školní inspekce, případně na ústředí České školní inspekce. Pro podání stížnosti si stáhněte tento formulář, který vyplňte a elektronickou poštou odešlete na příslušnou e-mailovou adresu.

Jak si stěžovat na učitele

Pokud nejste spokojení s řešením školy ani zřizovatele, můžete si stěžovat přímo u České školní inspekce (ČSI). Tu můžete kontaktovat hned na začátku, nicméně doporučujeme nejprve zkusit problém vyřešit přímo u vedení školy. Pro stížnost určenou ČSI můžete použít tento vzorový formulář.

Co dělá inspekce práce

S určitou mírou zjednodušení lze říci, že náplní práce orgánů inspekce práce je zejména kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování jejich povinností vyplývajících z právních předpisů, vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků a za tímto účelem ukládat pokuty .

Kde si stěžovat na ředitele školy

Pokud nejste spokojení s řešením školy ani zřizovatele, můžete si stěžovat přímo u České školní inspekce (ČSI). Tu můžete kontaktovat hned na začátku, nicméně doporučujeme nejprve zkusit problém vyřešit přímo u vedení školy. Pro stížnost určenou ČSI můžete použít tento vzorový formulář.

Co nemůže učitel

Učitel nemá právo sahat dítěti na jeho majetek. Je velkým pochybením učitele, když křičí na dítě ve škole. Učitel má totiž zákonnou povinnost vytvářet ve škole pozitivní bezpečné prostředí a to s křikem nejde dohromady. Učitel nemůže dítě při vyučovací hodině poslat za dveře.

Co kontroluje SÚIP

Jejich hlavním úkolem je zejména kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů k zajištění bezpečnosti práce. SÚIP je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. V jeho čele je generální inspektor. Zároveň je nadřízeným služebním úřadem jednotlivým inspektorátům práce.

Kdo je nadřízený orgán školy

24. V souladu s § 183 odst. 3 školského zákona plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí krajský úřad. Krajský úřad je tedy odvolacím orgánem v případě všech rozhodnutí uvedených v § 165 odst.

Jak uklidnit třídu

Základem je nekřičet, který se věnuje Plevinovým metodám, jsme poukázali na to, že je důležité nekřičet a pokusit se žáky spíše pozvolna zklidnit tím, že si s nimi chvilku neformálně popovídáme, vyhneme se konfrontacím a vyzdvihneme chování, které od nich očekáváme.

Co má dělat třídní učitel

Třídní učitel se podílí podstatnou měrou na utváření klimatu školní třídy. Řeší konfliktní výchovné situace včetně problematiky sociálních patologií, provádí průběžnou diagnostiku při výchovných a vzdělávacích potížích. Každý učitel má co nejlépe poznat všechny své žáky v rámci svého předmětu.

Jak Anonymne poslat hygienu

Kdo chce poslat kontrolu na svého bývalého zaměstnavatele, může tak učinit anonymním e-mailem. Inspekce práce se i tak bude podnětem zabývat. Anonymní podněty e-mailem totiž tvoří podstatnou část přijatých oznámení.

Jak se volí ředitel školy

Jmenování ředitele

Ředitel je jmenován zřizovatelem na základě vyhlášení konkursního řízení. Zřizovatel má možnost toto řízení vyhlásit každých 6 let.

Co nesmí dělat učitel

Není také vhodné kritizovat kolegy nebo zpochybňovat jejich postupy a metody. Pracovníci školy by navenek měli vystupovat jednotně. Pokud spolu mají nějaké neshody, je třeba je vyřešit osobně nebo za pomoci vedení školy nebo poradenských pracovníků. Takové informace však nesmí nikdy sdělovat rodičům žáků.

Jak si získat respekt u dětí

Jak můžete svému dítěti projevit respektUpřímností – snažte se svému dítěti říkat vždy pravdu, pokud je to možné.Uměním uznat svou chybu – když uděláte něco špatně, uznejte to a omluvte se.Optimismem – neurážejte dítě ani nezesměšňujte, ale naopak chvalte, když se mu něco povede.

Jaké jsou povinnosti třídního učitele

Třídní učitel zodpovídá za komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na rozšíření vědomostí, dovedností a návyků žáků školy s využitím specifických diagnostických vzdělávacích a kontrolních metod stanovených rezortním předpisem. Je nutno, aby se neustále vzdělával odborně, pedagogicky, ale i všeobecně.

Jaké jsou úkoly třídního učitele

Třídní učitel musí být schopen takové komunikace s rodiči žáků, aby jim byly jasné jeho výchovné a vzdělávací cíle. I v případě, že je nucen řešit vážné kázeňské či prospěchové problémy žáka, měl by se vyhnout při komunikaci s rodiči nepřátelským postojům. Rovněž submisivní reakce ze strany učitele mohou věci uškodit.

Jak dát podnět na ČOI

Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz. Pozor! Do působnosti České obchodní inspekce nespadají záležitosti týkající se potravinářských, zemědělských a tabákových výrobků.

Jak vyhodit ředitele školy

14 školského zákona. Česká školní inspekce (ani školská rada) sama nedisponuje pravomocí ředitele školy odvolat. Tuto pravomoc třímá v rukou pouze zřizovatel školy. Česká školní inspekce však může podat návrh na odvolání ředitele v případě zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení.

Co dělá zástupce ředitele školy

zástupce tvoří úvazky učitelů, rozvrh hodin, suplování vyučujících,počty žáků ve třídách, pomáhá řešit výchovné a kázeňské problémy ve třídách, kontroluje učitele jak plní svoji práci, v pololetí veškerou dokumentaci a vysvědčení, tvoří podklady pro finanční hodnocení učitele a ty předkládá řediteli.

Jaká práva má žák

Žák má právo na veškeré informace v oblasti lidských práv , občanských práv a práv dítěte. Žák má právo na zřízení samosprávných orgánů v rámci třídy, ročníku, školy. Zástupci těchto samospráv mohou jednat s pedagogy školy na příslušné úrovni (třídní učitel, ředitel školy nebo jeho zástupci).