Co může premiér?

Co dělá premiér

Kompetence. Podle Ústavy České republiky předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze a vystupuje jejím jménem. Vykonává rovněž další činnosti, které mu svěří ústava nebo jiné zákony. Podepisuje nařízení vlády a usnesení vlády, spolupodepisuje zákony a zákonná opatření Senátu.

Co vše může prezident

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (abolice, viz shora), má právo udělovat amnestii.

Jak dlouho je Fiala premiér

Petr Fiala

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Ve funkci od: 18. ledna 2014
Předchůdce Petr Nečas
Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
Ve funkci: 28. listopadu 2017 – 21. října 2021

Jaký je rozdil mezi premierem a predsedou vlády

Předseda vlády svolává schůzi vlády zasláním programu schůze s určením data a místa konání všem členům vlády. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda vlády nebo pověřený ministr. Předsedu vlády jmenuje prezident na základě výsledků voleb a na jeho návrh pak jmenuje ostatní členy vlády (ministry).

Co to je demise

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Demise Demise je označení pro odstoupení nějaké osoby nebo skupiny z výkonu úřadu nebo funkce ještě před skončením období, na které byla tato osoba nebo skupina zvolena. Označení demise se využívá především v politice u vládních činitelů.

Kdo vládl v ČR

Přehled vlád samostatné České republiky

Pořadí Název vlády Počet členů
1. první vláda Václava Klause 19
2. druhá vláda Václava Klause 15/16
3. vláda Josefa Tošovského 17/19
4. vláda Miloše Zemana 17/19

Co má dělat prezident

Prezident v prezidentské republice

Prezident je hlavou moci výkonné, většinou zároveň předsedou vlády. Je nezávislý na parlamentu, současně však nemá žádné pravomoci ve vztahu k parlamentu. Zpravidla je volen přímo či nepřímo občany státu, což mu poskytuje vysokou míru legitimity.

Kdo může vyhlásit válku

V Česku lze válečný stav vyhlásit pouze v případě napadení nebo je-li třeba plnit smlouvy o společné obraně. Válečný stav vyhlašuje Parlament České republiky, k přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu je nutná nadpoloviční většina obou komor parlamentu.

Kdy skončí Fiala

Vláda Petra Fialy
Sněmovna 108/200
Jmenována Milošem Zemanem
Datum jmenování 17. prosince 2021
Vyslovení důvěry 13. ledna 2022 A 106, N 87, Z 0 / 193

Kdo je Tomáš Fiala

Stál v čele ukrajinské pobočky Evropské podnikatelské asociace EBA, čtyři roky byl členem správní rady ukrajinské Transparency International. V dubnu 2021 se stal spolumajitelem ukrajinské banky Unex Bank.

Co znamená více premiér

Slovo, o němž je řeč, obsahuje latinskou předponu vice-, jejíž význam je „v zastoupení“. Vicepremiér je tedy někdo, kdo zastupuje premiéra.

Kdo vybírá premiéra

Jmenování vlády

Nejprve prezident republiky jmenuje premiéra a na jeho návrh pak zbytek členů vlády (předchozí případné pověření určité osoby jednáním o sestavení vlády je pouze neformální ústavní zvyklostí). Jmenovaná vláda pak musí do třiceti dnů požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry.

Co se stane když premiér podá demisi

Demise (z latiny: dimissio = opuštění) označuje odstoupení konkrétní osoby nebo skupiny osob z výkonu funkce či úřadu před koncem funkčního období. Pojem demise je obvykle používán v politické sféře, nejčastěji u členů vlády. U hlav států se mluví o abdikaci.

Kdo podal demisi

20. února podalo demisi 12 ministrů, působících za strany ČSNS (4), ČSL (4) a DS (4). Jednalo se o ministry: Prokop Drtina, Mikuláš Franek, František Hála, Štefan Kočvara, Jan Kopecký, Ján Lichner, Ivan Pietor, Adolf Procházka, Hubert Ripka, Jaroslav Stránský, Jan Šrámek a Petr Zenkl.

Co je to premiér

Petr FialaČesko / Ministerský předseda

Kdo stojí v čele státu

Prezident je hlavou státu a reprezentuje ho v zahraničí. Jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ministry. Jmenuje také soudce, guvernéra České národní banky a bankovní členy České národní banky a prezidenta a viceprezidenty Nejvyššího kontrolního úřadu.

Co to je amnestie

Amnestie (z řeckého amnéstia, zapomenutí) je rozhodnutí o hromadném, a to úplném nebo částečném prominutí trestu, a současně o zahlazení odsouzení pro trestný čin. Neruší tedy rozsudek ani občanskoprávní odpovědnost odsouzeného (například povinnost nahradit škodu), ale pouze trest.

Kdo muze mobilizovat

Mobilizace ozbrojených sil může být částečná nebo všeobecná. Částečná mobilizace ozbrojených sil se za stavu ohrožení státu vztahuje na část vojáků v záloze nebo na část státního území České republiky. Všeobecná mobilizace ozbrojených sil se za válečného stavu vztahuje na všechny vojáky v záloze.

Kdy se muze vyhlasit mobilizace

Lze je vyhlásit v případě, že je bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně.

Co udelala vláda Petra Fialy

Na rozdíl od předcházejícího druhého Babišova kabinetu byla definována funkce místopředsedy pro digitalizaci a navíc zřízeny tři ministerské posty bez portfeje – první z nich pro vědu, výzkum a inovace, dále pak úřad ministra pro legislativu stojícího v čele legislativní rady vlády a obnovena byla ministerská gesce pro …

Kdo byl premiér

Česká republika (od 1993)

Č. Jméno Nástup do úřadu
7. Mirek Topolánek 16. srpna 2006
8. Jan Fischer 9. dubna 2009
9. Petr Nečas 28. června 2010
10. Jiří Rusnok 25. června 2013

Kdy vláda může podat demisi

(2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.

V jakém případě podává vláda demisi

Demise vlády:

– Vláda podá demisi i v případě, že sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jí vyslovila nedůvěru.

Jakou moc má vláda

Výkonná moc v České republice. V České republice výkonnou moc obstarává především vláda a prezident. Činnosti výkonné moci jsou podřízeny moci zákonodárné. Vláda nemůže vydávat zákony, pouze podzákonné předpisy – například vládní nařízení.

Co schvaluje vláda

Schvaluje-li vláda legislativní návrh (návrh věcného záměru zákona, návrh zákona, návrh nařízení vlády, návrh stanoviska vlády k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda), vyjádří se to vždy slovem „schvaluje“.