Co měli ve znaku Chodově?

Kdo jsou to Chodově

Chodové byla skupina obyvatel především v okolí Domažlic, Tachova a Přimdy, kteří měli za úkol střežit zemskou hranici mezi Čechami a Bavorskem, resp. Horní Falcí. Tito lidé byli přímými poddanými krále a za své služby se těšili mnohým privilegiím a výsadám, které je sociálně vydělovaly z okolního obyvatelstva.

Jak jinak se říkalo chodům a proč

Nejstarší doklad pak je ve Stránského O státě českém z roku 1634. A ten tomu vůbec žádný hanlivý význam nepřikládá. Říká, že Domažlice jsou proslulé svým odporem proti Bavorům, že tam proti nim bránili pevnost a že v okolí žijí lidé nadaní svobodami, kteří se nazývají Chodové, lidově, vulgo, po sprostu, Psohlavci.
Archiv

Co charakterizuje Chodsko

Chodsko, kraj který žije svou jedinečností, plný klidu, nádherných výhledů, malebných zákoutí a vonících lesů na hranicích s Bavorskem. Je těžké najít tak malý region, který nabízí tolik. V perfektní neporušené pohraničí přírodě s romantickými výhledy na rozhraní Českého lesa a Šumavy si každý může najít něco pro sebe.

Co to jsou psohlavci

Bezpečnost českých hranic na Šumavě zajišťovali již od čtrnáctého století Chodové. Byli to drsní hraničáři, kteří se nebáli obětovat život pro dobro státu. Za jejich služby a odvahu jim panovníci udělovali mnoho různých práv a výsad. Například byli poddáni jen králi a nemuseli plnit robotní povinnosti.

Jaká hlava zdobila vlajku chodu

Psí hlavu Chodům „nasadil“ Mikoláš Aleš, který tuto původně posměšnou nadávku zvěčnil na chodském praporu, kam správně patřil úplně jiný symbol – plstěné boty. Chodům se ale psohlavci neříkalo náhodou.

Kdo vedl Chodské povstání

Chodské povstání probíhalo na Chodsku na konci 17. století. Předcházelo mu mnoho událostí, především porušování starých chodských privilegií. Bylo fakticky ukončeno popravou jeho vůdce Jana Sladkého Koziny v Plzni 28.

Co je to Psohlavec

Psohlavci jsou nejedovatí hadi z čeledi hroznýšovitých. Je velmi nesnadné je popsat, protože se vyznačují obrovskou barevnou rozmanitostí. Mohou být jednobarevní i skvrnití, žlutí, rezaví, hnědaví nebo červení.

Jaká hlava zdobila vlajku Chodů

Psí hlavu Chodům „nasadil“ Mikoláš Aleš, který tuto původně posměšnou nadávku zvěčnil na chodském praporu, kam správně patřil úplně jiný symbol – plstěné boty. Chodům se ale psohlavci neříkalo náhodou.

Které město je centrem Chodska

Střediskem a kulturním centrem Chodska jsou Domažlice se svými památkami a dominantou města, náměstím Míru, s mírně nakloněnou válcovou šikmou věží gotického farního kostela.

Jaké město je střediskem národopisné oblasti Chodsko

Centrem této oblasti je obec Postřekov, dále Klenčí pod Čerchovem, Pec pod Čerchovem, Díly a Chodov. Při studiu zvykosloví nelze opomenout vzhledem k blízkosti bavorského příhraničí i vliv německého etnika.

Kdo řekl lomikare lomikare

listopadu 1695 v Plzni oběšením. Podle pověsti si měl Kozina dojít pro svého protivníka Wolfa Maxmiliána Lammingera svobodného pána z Albenreuthu (řečeného Lomikara) přesně do roka a do dne po své popravě, jak v Plzni před svou popravou předpověděl ("Lomikare, Lomikare!

Co řekl Kozina

Do roka a do dne zvu tě na boží soud. Tuhle větu řekl těsně před svou smrtí Jan Sladký Kozina, vůdce chodského povstání. Nenáviděný Lamingen, řečený Lomikar, skutečně zemřel téměř přesně do roka a do dne po Kozinově popravě.

Kde se nachází Chodsko

Chodsko (německy Chodenland) je historická etnografická oblast v okolí západočeského města Domažlice. Označení Chod má svůj základ ve slově chodit – chod byl ve staročeštině „výsadní sedlák, který měl po hranicích choditi a hlídati“.

Proč vypuklo Chodské povstání

Chodové za Švamberků

Švamberkové roku 1495 získali od krále slib, že tato zástava smí být vykoupena pouze králem. Petr ze Švamberka ale proti chodským privilegiím nutil Chody robotovat. Toto zvedlo prudký odpor Chodů proti Petru ze Švamberka a rozhodli se ve stavovském odboji r. 1547 postavit se proti králi.

Co byly selské rebelie

Selské povstání z roku 1680, také označované jako selské rebelie, hnutí poddaných nebo nevolnické povstání, je souborný název pro řadu lidových povstání, která byla vedená roku 1680 (v menší míře ale i předešlých letech) za účelem stanovení míry robotního zatížení.

Jak loví hadi

Kořist loví obvykle pomocí jedu nebo škrcení. Kromě toho se vyskytují i určití potravní specialisté, jako je například vejcožrout (Dasypeltis), který se specializuje na požírání vajec.

V jakém kraji se nachází Chodsko

Turistická oblast Chodsko je součástí turistického regionu Šumava a patří do Plzeňského kraje. Chodsko má image oblasti folkloru, historie a kultury, kde se nacházejí lesy, příroda a dobré sportovní možnosti společně s výborným klimatem. Chodsko je oblastí obklopující město Domažlice.

Kdy je v Domažlicích pouť

Informace o stánkovém prodeji konaném v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě ve dnech 12. –14.08.2022.

Jak zemřel Lomikar

listopadu 1695 v Plzni. Necelý rok nato zemřel Lamingen při hostině na mrtvici, je pohřben v kryptě kostela svatého Martina v Klenčí pod Čerchovem. Pod jménem Lomikar je hlavní zápornou postavou románu Aloise Jiráska Psohlavci.

Kdo řekl do roka a do dne

Podle pověsti si měl Kozina dojít pro svého protivníka Wolfa Maxmiliána Lammingera svobodného pána z Albenreuthu (řečeného Lomikara) přesně do roka a do dne po své popravě, jak v Plzni před svou popravou předpověděl ("Lomikare, Lomikare!

Kde bydlel Kozina

Jméno Kozina dostal podle statku Kozinec, kde bydlel. Proslul větou: „Lomikare, Lomikare! Do roka a do dne budeme spolu stát před súdnú stolicí boží. Hin sa hukáže, hdo z nás!

Jak sedláci u Chlumce

Když někdo "dopadne jako sedláci u Chlumce", tak to většinou znamená, že prohrál na celé čáře ve střetu, ve kterém neměl nejmenší šanci na úspěch. Toto úsloví odkazuje na pohnuté události 70. let 18. století, které se odehrály ve východních Čechách v době vlády královny Marie Terezie.

Co se stalo v roce 1680

Roku 1680 došlo v Čechách k selským povstáním, která byla vedena za účelem stanovení míry robotního zatížení, protože po třicetileté válce (1618–1648) se v některých oblastech navýšila robotní povinnosti Sedláci, nespokojení s touto skutečností, s vysokými daněmi a případně i s dalšími aspekty správy na jednotlivých …

Co nesnáší hadi

Jedním z pachů, které hadi nejvíce nesnášejí, je vůně bazalky. Stejně jako všechny bazalky, i bazalka vytrvalá má silnou vůni, ale s charakteristickým hřebíčkovým zápachem, který ji řadí mezi nejlepší rostliny odpuzující hady.

Jaké zvíře jí hada

V Evropě je známý svým postojem vůči zmijím hmyzožravý ježek západní (Erinaceus europaeus), který tyto jedovaté hady s oblibou loví a žere. Příležitostně však loví hady mnoho druhů zvířat, hlavně lasicovité šelmy, ale i lišky, vlci, či medvědi. Na hada často zaútočí i druhy, které se jinak masem neživí.