Co nelze postihnout exekuci?

Co nepodléhá exekuci

Zákon stanoví, které movité věci exekuci nepodléhají. Jde zejména o věci, které nezbytně potřebujete vy a vaše rodina k uspokojování svých potřeb a dále věci, které nezbytně potřebujete k výkonu zaměstnání. Exekuci tedy nepodléhá zejména běžné vybavení domácnosti a běžné oděvy.

Na co muze sahnout exekutor

Exekuce vykonávají exekutoři nejčastěji zabavením části mzdy nebo obstavením účtu. Mohou vzít dlužníkovi také i část nemocenské, mateřské, důchodu či podpory v nezaměstnanosti. Další možností je zabavení a prodej majetku dlužníka.

Na co se nevztahuje exekuce

peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, pohledávky, které povinný nabyl jako substituční jmění.
Archiv

Co vám exekutor nesmí v exekuci zabavit

Jaký majetek nesmí exekutor zabavitBěžné oblečeníObvyklé vybavení domácnosti (sporák, lednička, trouba, stůl, židle…)Studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky.Snubní prsteny, písemnosti, léky.Obrazové a zvukové záznamy (např.

Co nikdy nesmí exekutor zabavit

Exekutor nesmí zabavit zubní kartáček, psa ani tisícovkuOděvy, které jsou běžnou součástí šatní skříněVybavení domácnosti (sporák, židle, stůl, kuchyňská linka, vařič, pračka, palivo, postel, ložní prádlo a podobně)Zdravotnické potřeby, které musí dlužník využívat vzhledem k povaze svých zdravotních komplikací

Jak se dá zastavit exekuce

Zastavení exekuce – postup

Aby se mohlo vůbec jednat o zastavení exekuce, je třeba podat tzv. návrh na zastavení exekuce, který se podává u exekutora, který vede exekuci, popř. u exekučního soudu, který exekuci nařídil. Návrhu na zastavení exekuce může vyhovět přímo samotný exekutor.

Kdy se může zastavit exekuce

Důvody pro zastavení exekuce upravuje § 268 občanského soudního řádu a § 55 exekučního řádu takto: exekuce byla nařízena, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným; rozhodnutí, které je podkladem exekuce, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným.

Jak zjistit zda je někdo v exekuci zdarma

Centrální evidence exekucí (CEE)

Výpis lze získat snadno on-line na webu exekuce.cebia.cz. Vyhledávat exekuce lze: Podle jména, příjmená a data narození Podle rodného čísla.

Kdy se budou zastavovat exekuce

Za bezvýslednou exekuci, kterou je možné od 1. 1. 2023 zastavit, bude možné považovat exekuce, v nichž za posledních 6 let po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebylo vymoženo ani to, co by postačovalo na úhradu nákladů exekuce a zároveň touto exekucí není postižena nemovitost.

Jak obejít exekuci

Pokud je situace opravdu neúnosná, může dlužník v exekuci vyhlásit tzv. osobní bankrot a požádat o zahájení insolvenčního řízení (oddlužení). Po schválení oddlužení už nelze na majetek dlužníka exekuce vykonávat. Insolvenční řízení standardně trvá 5 let a jedná se o krajní řešení, jak se dostat ven z dluhů.

Kdy nemůže exekutor zabavit nemovitost

Zabavení nemovitosti zpravidla není možné u dluhů do 30 000 Kč. Pokud se však jedná o náhradu výživného, ublížení na zdraví či trestný čin, exekuce nemovitosti je možná i při nižších částkách. Dalším zdrojem peněz pro exekutora slouží bankovní účet dlužníka.

Po jaké době zaniká exekuce

Nejdelší promlčecí lhůta je u soudních rozhodnutí. Dle § 110 občanského zákoníku platí, pokud bylo právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, tak se exekuce promlčuje za 10 let a to ode dne, kdy měl být podle rozhodnutí plněno.

Po jaké době se ruší exekuce

Jakmile bude zahájeno insolvenční řízení (do 3 dnů od podání insolvenčního návrhu na soud), nemůže již být provedena exekuce vašeho majetku. Exekutor tedy již například nemůže provést dražbu vašeho majetku, a to dokonce i tehdy, pokud by již exekuce byla nařízena.

Po jaké době přijde exekuce

Jakmile je soudem pověřen exekutor a nařízena exekuce, dostane dlužník do 15 dnů vědět o nařízení exekuce a je vyzván k dobrovolnému zaplacení dluhu. Pokud dlužník dobrovolně dluh nezaplatí, bude exekuce provedena.

Jak zjistit za co je exekuce

Dluhy v exekuci – výpis exekucí z CEE

Výpis exekucí, tj. všechny nařízené a prováděné exekuce, se eviduje v Centrální evidenci exekucí, do níž je umožněn dálkový přístup. V tomto registru exekucí lze na dálku zjistit všechny nařízené nebo provádění exekuce i detail k těmto exekucím.

Jaká je promlčecí doba u exekuce

Pokud existuje pravomocný rozsudek soudu nebo pravomocný platební rozkaz, tak právo věřitele promlčí za 10 let. Z toho plyne, že exekuci je možné nařídit až do stáří 10 let rozsudku. Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení se obecně promlčuje v 10leté promlčecí lhůtě.

Co kdyz nebudu platit exekuci

Neplacení dluhů není trestným činem. Pokud dlužník nesplácí své dluhy, faktury nebo směnky, automaticky to neznamená, že se dopustil trestného činu. Pokud se tedy jedná o běžné občanskoprávní spory, vězení Vám nehrozí.

Jak dlouho muze trvat exekuce

Provádění exekuce zpravidla neskončí před uplynutím 6 měsíců, ve většině případů však půjde o dobu jednoho roku až dvou let. Není-li přitom pohledávka v exekuci z podstatné části uspokojena v řádu 2 až 3 let, pravděpodobnost úspěšnosti vymožení výrazně klesá.

Jak dlouho trvá než se dostanu do exekuce

Zpravidla do 2 měsíců ode dne podání exekučního návrhu soud skutečně exekutora pověří. Exekutor musí poté dlužníkovi poskytnout dodatečnou třicetidenní lhůtu k dobrovolnému splnění povinnosti a teprve po jejím marném uplynutí lze zahájit exekuci na základě vydaných exekučních příkazů.

Co se stane když nebudu platit exekuci

Co se stane, když oprávněný složí zálohu Pokud oprávněný složí zálohu na další vedení exekučního řízení, prodlouží se provádění exekuce (lhůta k vymožení peněžitého plnění) o další tři roky. Po tuto dobu soud jakékoliv návrhy povinného na zastavení exekuce pro nemajetnost odmítá.

Po jaké době je dluh promlčen

Obecná délka promlčecí lhůty činí 3 roky od okamžiku, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. U majetkových práv je tomu jinak – ty se promlčují uplynutím 10 let ode dne kdy právo dospělo. Strany smlouvy si ale mohou ujednat i delší nebo kratší lhůtu pro promlčení dluhu.

Co je lepší insolvence nebo exekuce

Pokud se již dlužník v platební neschopnosti nachází, bude s nejvyšší pravděpodobností vhodné řešit své dluhy právě insolvencí. V insolvenci nerostou dluhy o úroky, penále, smluvní pokuty a náklady advokátů a exekutorů, jako tomu tak je v exekuci. Proto je většinou insolvence oproti exekuci výhodnější.

Co dělá exekutor kdyz nejsem doma

I když se budete před vykonavateli ukrývat, nepřebírat si poštu, exekuce běží dál. Dlužníka nespasí ani to, že není na adrese svého trvalého bydliště, ale bydlí třeba u kamaráda. Naopak – toho vystavujete nepříjemnostem, protože vykonavatelé soudního exekutora mohou na místě zabavit i jeho věci.

Jak dlouho je videt exekuce

Výmaz z registru dlužníků po exekuci. Dojde-li k ukončení exekuce, do 15 dnů by měl být záznam o ní z registru smazán. Pokud po uplynutí této doby výpis příslušnou exekuci ještě obsahuje, je nezbytné kontaktovat co nejdříve exekutora, který je za výmaz zodpovědný, a požadovat nápravu.

Jak dlouho archivovat exekuce

Jinak údaje o insolvenci se po 5 letech od právní moci usnesení o splnění oddlužení na žádost dlužníka vymažou z insolvenčního rejstříku. Pokud se jedná o exekuce tak ukončený exekuční spis se archivuje po dobu 5 let v arcivu exekutora.