CO název?

Jak se dělá názvosloví

Chemické názvy téměř všech anorganických sloučenin se skládají ze dvou slov, z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno nám udává typ sloučeniny, například oxid, kyselina, sulfid atd. Od jakého prvku byla sloučenina odvozena, udává přídavné jméno.

Jak poznat anion

Anionty jsou záporně nabité částice, jejichž názvy jsou tvořeny podstatným jménem anion a přídavným jménem. U jednoatomových a některých víceatomových aniontů obsahují přídavná jména zakončení –idový. V názvech aniontů, které jsou odvozeny od kyslíkatých kyselin a thiokyselin, mají přídavná jména zakončení –anový.

Jak poznat kation

Kationty jsou kladně nabité ionty, takže mají ve vzorci vždy plus. U jednoatomových kationtů se název tvoří: "kation" + přídavné jméno prvku s koncovkou podle oxidačního čísla (to je stejné jako náboj): Pb4+ – prvkem je olovo a oxidační číslo čtyři má koncovku "-ičitý", takže kation olovičitý K+ je kation draselný

Co názvosloví

Složení a klasifikace

Vzorec Název ligandu
H2O aqua
NH3 ammin
NO nitrosyl
CO karbonyl

Archiv

Co je to Lokant

Každému označení dané skupiny předchází její lokant, tj. číslo uhlíku základního skeletu, na který se daná skupina váže. Uhlík nesoucí jakoukoliv skupinu z názvoslovného hlediska významnější, než je dvojná vazba, má vždy číslo 1.

Co to je sulfid

Sulfidy (starším názvem též sirníky) jsou sloučeniny síry s oxidačním číslem S−II. Většinou jde o kovalentní sloučeniny (včetně organických sloučenin), ve kterých je síra dvojvazná. Sulfidový anion se vyskytuje v silně zásaditých sloučeninách jako sulfid lithný (Li2S), sulfid sodný (Na2S) nebo sulfid draselný (K2S).

Co to je ion

Ion nebo iont je kladně nebo záporně elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul), tedy taková, kde celkový počet elektronů se liší od celkového počtu protonů. Slovo pochází z řeckého „ión“ – poutník.

Co to je kation

Kation (někdy psáno i ve tvaru „kationt“) je atom nebo molekula, která má kladný elektrický náboj (+). Příklady látek, které se v lidském těle vyskytují ve formě kationtů, jsou sodík (Na+), draslík (K+), vápník (Ca2+), hořčík (Mg2+), železo (Fe2+, Fe3+) či zinek (Zn2+).

Kdo vymyslel názvosloví

Chemické názvosloví (chemická nomenklatura) je systém pro pojmenování chemických sloučenin. Antoine Laurent de Lavoisier, který bývá považován za jednoho ze zakladatelů moderní chemie a tvůrce prvních zásad chemického názvosloví.

Co je to co3

Trioxid uhlíku (CO3) je jedním z oxidů uhlíku, který je v něm přítomen v oxidačním čísle +IV, což je nejvyšší možné oxidační číslo uhlíku (uhlík zde nemá oxidační číslo +VI). Je nestabilní a existuje ve třech izomerech, označovaných jako Cs, D3h a C2v (označení podle grup symetrií, ve kterých se od sebe liší).

Co má přednost dvojná nebo trojná vazba

Dvojná vazba má přednost před vazbou trojnou a před uhlovodíkovým zbytkem. Předpony uhlovodíkových zbytků s číslem jejich pozice se řadí podle jejich názvu v abecedním pořadí. Podobně jsou řazeny i koncovky označující typ vazby.

Co je to funkční skupina

Funkční skupina je skupina atomů nebo vazeb, u které se dá předvídat její chemické chování. V organické chemii existuje mnoho funkčních skupin. Budu mluvit spíše o těch častějších, které se vám budou hodit do hodin chemie.

Co to je síra

Síra (chemická značka S, latinsky sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě. Patří do skupiny chalkogenů. jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Jak se počítají oxidy

Vzorec oxidu odpovídá schématu XmOn, kde X je chemická značka prvku a m a n jsou počty atomů. Pokud je počet atomů (m, n) roven jedné, nepíše se ani nevyslovuje.

Co to je proton

Proton je částice, která je nositelem kladného elementárního náboje, má označení p (případně p+, 11p, H+). Počet protonů v jádře atomu je charakteristický pro každý prvek. Počet protonů odpovídá počtu elektronů – elektroneutralita atomu.

Co to je molekula

Molekula je nejmenší částice látky, která má všechny fyzikální a chemické vlastnosti dané látky. Molekuly se skládají ze dvou nebo více atomů. Atomy tvořící molekulu mohou být stejné (např. molekula kyslíku má dva atomy kyslíku, O2) nebo různé (molekula vody má dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku, H2O).

Co to je prvek

Chemický prvek nebo jen zkráceně prvek je jakákoli z více než 100 známých látek (z nichž 92 se vyskytuje v přírodě, ostatní jsou uměle připravené), které nelze rozdělit na jednodušší látky a které samostatně (jako atomy) nebo v kombinaci (jako molekuly) tvoří veškerou hmotu.

Co je to Barvík

Název fosforu, kostík, odkazuje ke kostem. Chróm dostal název barvík, protože je znám svými barevnými sloučeninami. Osmium v periodické tabulce figurovalo jako voník a draslík získal nakrátko název ďasík.

Co to je oxid

Oxidy (dříve psáno oxydy, v souladu s dalšími jazyky, zastarale kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními (elektropozitivnějšími) prvky.

CO to je CO

Oxid uhelnatý (starší terminologií kysličník uhelnatý) je bezbarvý jedovatý plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý. Ve vodě je málo rozpustný. Je obsažen ve svítiplynu, v generátorovém a ve vodním plynu; má silně redukční vlastnosti.

Jaký je rozdíl mezi CO a CO2

Oxid uhličitý (CO2) je stejně jako oxid uhelnatý bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu. I když u té chuti to není úplně přesné – při jeho vyšší koncentraci můžete v ústech cítit nakyslou pachuť. Na rozdíl od CO je ale oxid uhličitý těžší než vzduch a klesá tedy k zemi.

Co to jsou alkyny

Alkyny (dříve alkiny) jsou uhlovodíky s minimálně jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci. Triviálně se alkyny nazývají acetyleny podle nejjednoduššího zástupce acetylenu (ethynu). Názvy alkynů jsou zakončeny na -yn, jejich zbytky mají příponu – ynyl. Obecný vzorec pro alkyny je CnH2n-2.

Jaký je původní název Alkanů

Dříve se alkany nazývaly též parafíny.

Co skupina chemie

Tabulka Va: Tradiční skupinové názvy prvků

alkalické kovy Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
lanthanoidy Ce až Lu
aktinoidy Th až Lr
transurany Np až Lr
triáda železa Fe, Co, Ni

Jak je citit síra

Typický je u něj zápach po zkažených vejcích. Sirovodík je snadno rozpustný ve vodě i v alkoholu. Sirovodík se obvykle vyskytuje v sopečných plynech, které jsou vyvrhovány při erupcích. Sirovodík způsobuje nepříjemný zápach po zkažených vejcích.