Co psát do zaveru práce?

Jak napsat závěr vzor

V závěru opět uvedete cíl práce a vaše předpoklady výsledku. Následně konstatujte, zda byl cíl naplněn a zda to dopadlo podle předpokladu. Nezapomeňte připomenout, jaké kroky jste v práci učinili pro naplnění cíle a okomentujte výsledky.
Archiv

Jak napsat uvod a zaver

Úvod většinou stanovuje cíle a předpoklady bakalářské/diplomové práce a do závěru se promítají výsledky Vašeho výzkumu, rešerše, analýzy apod. Ne však konkrétně. Konkrétní hodnoty, postupy, čísla, ale i grafy, tabulky a obrázky mají své místo v praktické části práce.
Archiv

Co by měl obsahovat závěr práce

Závěr je nutné koncipovat tak, aby odpovídal úvodu. Jinými slovy v úvodu jste představili cíl práce a v závěru ho musíme uvést opětovně, ovšem se zjištěným výsledkem společně s komentářem, jak jste cílem dosáhli, jaké metody jsme použili, apod.
Archiv

Co napsat do závěru ročníkové práce

Závěr práce by měl hodnotit celou seminární práci a také zvolené téma práce. Mělo by v něm být uvedeno, čím jsme se v jednotlivých kapitolách zabývali, k jakému jsme došli zjištění a také zda jsme naplnili cíl stanovený v úvodu práce.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi závěrem A resumé

Jen ve stručnosti: abstrakt obsahuje stručné uvedení cíle, metodiky, výsledků a závěru, anotace stručně uvádí, o čem práce pojednává, neobsahuje však konkrétní výsledky, resumé stručně shrnuje výsledky a závěry.

Co napsat do závěru diplomové práce

Co patří do závěru Jednoduchá otázka, která si zaslouží širší odpověď. Závěr by měl být jakýmsi obráceným zrcadlem úvodu. Základem je shrnout informace, které jste se dozvěděli v průběhu tvorby práce o tématu bakalářské či diplomové práce.

Co psát do úvodu práce

Úvod a jeho obsah

– Seznámíte čtenáře s tím, jaké jsou cíle Vaší bakalářské/diplomové práce, uvedete výzkumné otázky, případně jaké hypotézy se budete snažit potvrdit, a uvedete metody, které budete používat. – Nedílnou součástí úvodu je také popis Vaší motivace čili důvod, proč jste si vybrali zrovna toto téma.

Co napsat do úvodu závěrečné práce

Úvod práce

Důležitou částí bakalářské a diplomové práce je její úvod. V něm máte za úkol čtenáře zaujmout a seznámit jej s tématem, kterému se budete po zbytek práce věnovat. V úvodu můžete také zmínit cíle práce, její přínos a metody, které máte v plánu využít.

Co je závěrečná práce

Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na odpovídající úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta zpravidla jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v (navazujícím) magisterském studijním programu (např. ve stomatologii nikoli).

Jak se píše ročníková práce

Ročníková práce má mít tyto náležitosti: ▪ obal a titulní list obsahující název práce, jméno autora, ročník a obor studia, název a adresu školy, místo zpracování, jméno konzultanta, ▪ vlastní písemné zpracování práce včetně seznamu literatury a případných příloh. Práce se předkládá ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.

Jak má vypadat ročníková práce

Teoreticky orientovaná ročníková práce musí obsahovat titulní stranu, anotaci, úvod, vlastní text, závěr a seznam zdrojů. U prakticky zaměřené ročníkové práce bude navíc ještě praktická část a případně přílohy (grafy, tabulky, statistiky, dotazníky, …).

Co má být v anotaci

Anotace je v podstatě něco jako stručný úvod, resp. shrnutí Vaší bakalářské/diplomové práce, a měla by tak seznámit čtenáře s problematikou, které se ve své práci věnujete. Zpravidla je tvořena několika větami (6 až 10 řádků), pro které je vyhrazena celá jedna strana.

Jak má vypadat resume

Resumé je vlastně něco jako závěr práce, kde se zohlední všechny důležité aspekty a elementy celé Vaší práce. Vysvětlí se zde daná problematika, závěr Vašeho výzkumu, použité metody apod., díky kterým se k uvedeným závěrům došlo, a také by zde měl být prostor pro sdělení přínosu pro danou problematiku.

Jak napsat zadání diplomové práce

Zadání práce sestává z názvu práce v češtině a angličtině, cíle práce, metodiky, klíčových slov, rozsahu práce a literatury. Zadání by mělo být hotovo ideálně před začátkem letního semestru, nejpozději však do června.

Jak napsat dobrý úvod

Úvod a jeho obsah

– Seznámíte čtenáře s tím, jaké jsou cíle Vaší bakalářské/diplomové práce, uvedete výzkumné otázky, případně jaké hypotézy se budete snažit potvrdit, a uvedete metody, které budete používat. – Nedílnou součástí úvodu je také popis Vaší motivace čili důvod, proč jste si vybrali zrovna toto téma.

Co se píše do anotace

Obsah anotace

Anotace by měla jednoduše shrnout práci a navnadit čtenáře na následující řádky. Součástí anotace by měla být i klíčová slova. Ty se píší do řádku a oddělují se čárkou. Zpravidla byste měli najít zhruba 8 slov, které vystihují vaši práci a na základě kterých by se vaše studie dala snadno vyhledat.

Co se píše do závěru

Závěr by měl především korespondovat s úvodem. Je vhodné znovu zopakovat, co bylo cílem práce a uvést, jakým způsobem byl tento cíl naplněn (k jakým výsledkům autor došel, jak postupoval) – pokud nebylo možné splnit všechny dílčí cíle, pak by nemělo chybět zdůvodnění.

Co se píše do úvodu práce

Úvod práce

Důležitou částí bakalářské a diplomové práce je její úvod. V něm máte za úkol čtenáře zaujmout a seznámit jej s tématem, kterému se budete po zbytek práce věnovat. V úvodu můžete také zmínit cíle práce, její přínos a metody, které máte v plánu využít.

Jak napsat poděkování do závěrečné práce

Tímto bych rád(a) poděkoval(a) vedoucí mé bakalářské/diplomové práce jméno vedoucí bakalářské/diplomové práce za všestrannou pomoc, množství cenných a inspirativních rad, podnětů, doporučení, připomínek a zároveň za velkou trpělivost s obdivuhodnou ochotou při konzultacích poskytnutých ke zpracování této práce.

Jak má vypadat disertační práce

Struktura disertační práce je na první pohled velmi podobná nižším akademickým pracím, jako je např. diplomka, bakalářka či absolventská práce. Povinností je i zde titulní strana, poděkování, čestné prohlášení, abstrakt a klíčová slova, obsah, úvod, vlastní stať, závěr, případné přílohy a seznam použité literatury.

Co je to Rocnikova práce

Ročníková práce je středně rozsáhlý útvar odborného stylu, s nímž se pisatel může setkat zejména na vysokých školách, méně často též na středních školách či odborných učilištích. Jejím cílem je přiblížit pisateli pravidla vědeckého stylu a seznámit jej s principy samostatné vědecké práce.

Jak se píše Rocnikova práce

Ročníková práce má mít tyto náležitosti: ▪ obal a titulní list obsahující název práce, jméno autora, ročník a obor studia, název a adresu školy, místo zpracování, jméno konzultanta, ▪ vlastní písemné zpracování práce včetně seznamu literatury a případných příloh. Práce se předkládá ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.

Co je to seminárky

Seminární práce (hovorově též seminárka) je typ školní práce, kterou zhotovují žáci či studenti škol. Týkat se může např. školy vysoké, vyšší odborné, střední či jiné. Zhotovována může být buďto samostatně (samostatná práce), nebo v určitých skupinách (skupinová práce), kupř.

Jak dlouhá by měla být anotace

Anotace bakalářské práce by měla především shrnout celou probíranou problematiku. Přibližně se jedná o krátký popis na cca 6 řádků souvislého textu. Vypracovává se v českém jazyce i v jeho anglickém překladu. Anotace bakalářské práce může obsahovat klíčová slova, avšak nejedná se o pravidlo.

Jak se píše uvod

Úvod a jeho obsah

– Seznámíte čtenáře s tím, jaké jsou cíle Vaší bakalářské/diplomové práce, uvedete výzkumné otázky, případně jaké hypotézy se budete snažit potvrdit, a uvedete metody, které budete používat. – Nedílnou součástí úvodu je také popis Vaší motivace čili důvod, proč jste si vybrali zrovna toto téma.