Co to je fotosyntéza?

Co se děje při fotosyntéze

Při fotosyntéze se energie spotřebovává. Při fotosyntéze dochází k přeměně jednoduchých látek (H2O, CO2) na složitější (glukosu C6H12O6) za současného uvolnění kyslíku O2. Kyslík vzniká z vody a oxid uhličitý se přeměňuje na glukosu.
ArchivPodobné

Jakou reakcí je fotosyntéza

Fotosyntéza je jedním z nejvýznamnějších pochodů, které jsou úzce spjaty s existencí života na Zemi. Jde totiž o hlavní proces, při kterém vzniká pro život zcela zásadní kyslík. Reakce fotosyntézy by se daly shrnout do sumární reakce, kterou jistě známe již ze základní školy: 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2.
Archiv

Jak vysvětlit dětem fotosyntézu

Rostliny umějí přeměňovat sluneční světlo na hmotu! Chemická reakce, k níž během fotosyntézy dochází, je pro veškerý život na Zemi klíčová. Dochází při ní k proměně oxidu uhličitého a vody na cukry a kyslík. Na látky, které k životu bezpodmínečně potřebujeme.

V které části rostliny probíhá fotosyntéza

Fotosyntéza probíhá v zelených částech rostliny, především v buňkách listového mezofy- lu, ve funkčně specializovaných plastidech – chloroplastech.

Kde probíhá fotosyntéza

Fotosyntéza probíhá v chloroplastech eukaryotních buněk a v chromatoforech prokaryot. Chloroplasty jsou plastidy v cytoplazmě rostlin (především v listech) obsahujících asimilační barviva, ve kterých probíhá fotosyntéza.

Kde probiha Svetelna faze fotosyntézy

Závislá na světle. Probíhá v thylakoidních membránách chloroplastů. Zahrnuje pohlcení světla fotosyntetickými barvivy, redukci koenzymu a syntézu ATP. Světelná energie pohlcená chlorofylem (energie fotonů) je využita na rozklad molekuly vody za uvolnění elektronů i protonů.

Na čem závisí fotosyntéza

Vnější faktory, na nichž průběh fotosyntézy závisí, jsou světlo, teplota, voda a koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu.

Kde dochází k fotosyntéze

Chlorofyl, základní pigment využívaný při fotosyntéze, odráží zelené světlo a nejsilněji pohlcuje červené a modré světlo. Právě díky toho jsou rostliny zelené. U rostlin probíhá fotosyntéza v chloroplastech, které obsahují chlorofyl.

Co potřebují rostliny k fotosyntéze

Jak bylo již zmíněno, nezbytnými složkami pro fotosyntézu jsou voda, světlo a oxid uhličitý. Průběh tohoto jevu však výrazně ovlivňuje také teplota. Rostlina využívá světlo jako zdroj energie k přeměně vody a oxidu uhličitého na kyslík a glukózu, které rostlina nutně potřebuje k růstu.

Co produkují rostliny

Rostliny stojí na počátku potravního řetězce a produkují díky fotosyntéze organickou hmotu a kyslík, a tím umožňují život dalším živým organismům. Kořeny rostlin zadržují vodu a zpevňují půdu, čímž brání erozi. Nenahraditelný význam pro biosféru mají díky unikátní schopnosti zadržovat a řízeně uvolňovat vodu.

Co ovlivňuje rychlost fotosyntézy

Mezi vnější činitele patří zejména světlo, CO2 teplo a voda. Světlo ovlivňuje fotosyntézu jednak svým spektrálním složením, které se během dne s výškou slunce mění, jednak intenzitou záření. Rostoucí intenzita světla zvyšuje rychlost fotosyntézy, ale jen do určité úrovně.

Co je to chloroplasty

Chloroplast je zelená buněčná organela patřící mezi plastidy. Je velmi bohatý na membrány a probíhá v něm fotosyntéza, tj. přeměna sluneční energie na chemickou energii a její ukládání do sacharidů a jiných organických látek. Chloroplasty měříku příbuzného v optickém mikroskopu.

Kdy vznikla fotosyntéza

Fotosyntéza je složitý a několikastupňový proces, který vznikl dle odhadu vědců před 3,4 miliardy let.

Co potřebují rostliny při fotosyntéze

Jak bylo již zmíněno, nezbytnými složkami pro fotosyntézu jsou voda, světlo a oxid uhličitý. Průběh tohoto jevu však výrazně ovlivňuje také teplota. Rostlina využívá světlo jako zdroj energie k přeměně vody a oxidu uhličitého na kyslík a glukózu, které rostlina nutně potřebuje k růstu.

Co je to mitochondrie

Mitochondrie jsou důležité organely, bez kterých by eukaryotická buňka nemohla fungovat. Vykonávají funkci buněčné elektrárny, jelikož v nich probíhají důležité biochemické pochody. Nejdůležitějším z nich je vznik adenosintrifosfátu (ATP) pomocí buněčného dýchání.

Co obsahují chloroplasty

Chloroplast. Organela zajišťující fotosyntézu u eukaryontních buněk. Chloroplast je kryt dvěma membránami, vnitřní a vnější, a dále obsahuje třetí membránový systém thylakoidů, který odděluje lumen thylakoidu od stromatu chloroplastu.

Co je to organel

Organela je specializovaná část buňky, které zajišťuje konkrétní funkci. Cytoplazma zpravidla obsahuje asi devět typů organel, z nichž každá má jinou funkci a je nezbytná pro přežití buňky.

Jak vznikly chloroplasty

Vznik teorie

Ruský lichenolog Konstantin Merežkovský roku 1905 formuloval hypotézu, že chloroplasty vznikly endosymbiózou sinic. K této myšlence ho přivedlo studium symbiózy hub a řas v lišejníku. U chloroplastů pozoroval rozmnožování podobné dělení bakterií.

Co je to jadérko

Jadérko (nucleolus) je neohraničená jaderná struktura viditelná v interfázi. Je uložené buď volně v jádře nebo nasedá na jeho vnitřní membránu. Spíše než o samostatnou organelu jde o funkční oblast jádra, která je tvořena sekvencemi satelitů akrocentrických chromosomů (u člověka jde o chromosomy 13, 14, 15, 21 a 22).

Co je Ribosom

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot také na povrchu hrubého endoplazmatického retikula. Jejich funkcí je tvorba proteinů – bílkovin. Probíhá na nich tzv. translace, při níž je z řetězce RNA syntetizován polypeptid.

Kde se nachází ribozomy

Ribozomy jsou bazofilní díky vysokému podílu rRNA. Nachází se ve všech buňkách, jejich počet a lokalizace je však různá. Vyskytují se buď volně v cytoplazmě anebo velkou podjednotkou nasedají na membrány endoplazmatického retikula.

Co je to RNA

Ribonukleová kyselina (RNA, také RNK) je nukleová kyselina skládající se z vlákna nukleotidů navzájem spojených kovalentními vazbami. Od deoxyribonukleové kyseliny (DNA (nukleová kyselina)) se liší přítomností hydroxylové skupiny na každé molekule pentózy (cukru). Namísto nukleové báze thyminu je využíván uracil.

Jaký je rozdíl mezi DNA a RNA

Hlavní rozdíl mezi DNA a RNA je hydroxylová skupina (OH) na 2' uhlíku ribózy v RNA, která v nukleotidech tvoří cích DNA chybí. Jak uvidíme později, tato 2'OH skupina hraje důležitou roli v che mických reakcích, kterých se RNA účastní. RNA molekuly také zaujímají daleko různorodější tvary než DNA.

Co je to DNA genetika

Co je DNA. Deoxyribonukleová kyselina (DNA) patří mezi nukleové kyseliny a je nositelkou genetické informace většiny organismů, včetně člověka. Jsou v ní kódovány veškeré informace důležité pro život – růst (jak má živý organismus vypadat) a přežití organismu.

Co dělá RNA

Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil. Je zodpovědná za přenos informace z úrovně nukleových kyselin do proteinů a u některých virů je dokonce samotnou nositelkou genetické informace.