Co to je instituce?

Co to je sociální instituce

2 Definice sociální instituce

Sociální instituce jsou skutečnosti materiální i duchovní povahy, které ovlivňují chování člověka tak, aby bylo ve shodě s požadavky sociálního systému (společnosti), ve kterém je člověk zařazen a ve kterém sociální instituce působí.
Archiv

Co to je institucionalizace

významEditovat

proces organizování nějaké komplexní lidské aktivity, vytváření institucí, organizací, apod.

Co je to sociální role

Sociální role je očekávaný způsob chování, který se váže k určitému sociálnímu statusu. Každá osoba hraje více rolí, a to jak nezávisle (student ve škole, zákazník v obchodě, zaměstnanec v práci), tak souběžně (např. otec a manžel v rodině).

Co to je sociální kapitál

Sociální kapitál popisuje jako „množinu aktuálních nebo potenciálních zdrojů, která vychází z vlastnictví trvalé sítě více či méně institucionalizovaných vztahů a známostí, jinými slovy z členství ve skupině, které vybavuje každého člena kolektivně vlastněným kapitálem, tedy různými oprávněními.

Odkud pocházejí principy normalizace a deinstitucionalizace

Tato koncepce byla schválena usnesením vlády České republiky č. 127 ze dne 21. února 2007 a stala se tak základem, na kterém jsou nyní poskytovány rezidenční služby. Koncepce se opírá o Standardy kvality a Zákon o sociálních službách č.

Co je Labelling

Labeling je pojem označující pojmenovávání odkazů, tlačítek, nadpisů a dalších rozkliknutelných prvků na webových stránkách. Dobře provedený labeling výrazně zvyšuje množství prokliků. Popisky by měly být co nejvýstižnější a informovat dostatečně o tom, kam odkaz vede.

Co je konflikt roli

konflikt mezi rolemi – ten nastává pokud se člověk snaží plnit požadavky více rolí, které zastává intra-sdělovatel konflikt – jedinec je nucen plnit současně navzájem neslučitelné role, které zastává

Co je to kulturní kapitál

Kulturní kapitál představuje „institucionalizované široce sdílené kulturní signály (postoje, preference, formální vědění, jednání, statky, oprávnění) používané jako nástroje sociální a kulturní exkluze“.

Jakou podobu může mít kapitál

Nazývají se také kapitálové statky. Kapitál může nabývat různých podob a významů. Jsou jím věcné statky, výrobní prostředky, peníze, cenné papíry, ale i patenty a licence, které přinášejí svému vlastníkovi zisk ve formě úroků, podílu na zisku, dividend apod.

Co je smyslem transformace sociálních služeb

Cílem transformace ústavní sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, především mentálním a duševním, je vytvořit koordinovanou síť služeb pro uživatele umožňujících život v přirozené komunitě a minimalizovat dosud preferovaný způsob poskytování sociální služby prostřednictvím ústavní sociální péče.

Co je transformace sociálních služeb

Transformace sociálních služeb je souhrn procesů změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v přirozeném prostředí člověka a snižování ústavních kapacit. Mluvíme o ní v souvislosti se změnami v konkrétních zařízeních sociálních služeb.

Co to je deviant

Deviace (z lat. deviare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v češtině obvykle jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Takové jednání se označuje jako deviantní a jednající člověk jako deviant.

Co je to Etiketizace

Anthony Giddens definuje teorii etiketizace jako teorii deviace, podle které se určití jedinci stávají deviantními proto, že byli takto označeni jinými lidmi. Teorie vznikla již ve 30. letech 20. století a to na základě analýzy delikvence mladistvých Tannebauma z Chicagské školy či Lindesmitha (experiment s opiem).

Jaké jsou sociální role

Sociální role zahrnuje i způsob nahlížení na jedince, moduluje vztahy, přístup k jedinci a celý proces komunikace. Každá osoba hraje více rolí, a to jak nezávisle (student ve škole, zákazník v obchodě, zaměstnanec v práci), tak souběžně (např. otec a manžel v rodině).

Co je rolové přetížení

Rolový tlak = silné očekávání vůči nositeli role ->(Lékař by měl pomoci co největšímu počtu lidí, co nejlépe, ale přitom mu zdrav. pojišťovna dává limity, kolik léků smí vydat, podepsat.)

Co je to fyzicky kapitál

Kapitál má dvě základní formy: fyzický (reálný) kapitál (hmotné statky pro dlouhodobé užití-využívá se k výrobě dalších statků: domy, továrny, budovy, zásoby a zařízení hotových produktů a meziproduktů. finanční kapitál- cenné papíry, bankovní depozita atd.

Co je to vlastní kapitál

Vlastní kapitál je částka investovaná do podniku vlastníky podniku, která je zvýšená či snížená o kumulované zisky či ztráty a zvýšená či snížená o zisky (přínosy) či ztráty (újmy), které ovlivňují přímo vlastní kapitál (neprošly výkazem zisku a ztráty. Vypočítá se jako rozdíl aktiv a cizího kapitálu.

Co je fixní kapitál

Základní kapitál, dlouhodobý majetek, dlouhodobý majetek jsou taková aktiva podniku, která mají podmínku dlouhodobého užívání, jako jsou pozemky, patenty, investice a podobně. To znamená, že zahrnuje veškerý majetek společnosti, který se nezhorší, nezanikne nebo nezanikne v době kratší než jeden rok.

Co je to transformace

Transformace (z lat. trans-formatio, pře-tvoření) se používá ve více významech. Obvykle je mylně používána jako podstatná změna i přes to, že pravý význam je postupná přeměna, přetváření.

Co je to parafilie

významEditovat

Parafilie je v populaci menšinová závislost na sociálně nepřijatelných zdrojích sexuálního vzrušení. Coby parafilik jste v sexu lidově řečeno „mimo“, neb jste „vedle“ z jiných podnětů než ostatní. Některé sexuální úchylky jsou směrované na určitý typ lidí, věcí, nebo situací apod.

Co znamená inklinace

Slovo inklinace může označovat : obecně synonymum pro náklonnost, osobní sklon, inklinování, náchylnost či zálibu v astronomii inklinace – sklon dráhy tělesa k základní rovině přís [..]

Co je to Labelling

Labeling je pojem označující pojmenovávání odkazů, tlačítek, nadpisů a dalších rozkliknutelných prvků na webových stránkách. Dobře provedený labeling výrazně zvyšuje množství prokliků. Popisky by měly být co nejvýstižnější a informovat dostatečně o tom, kam odkaz vede.

Co to je role

soustava potřeb, cílů, názorů, citů, hodnot a činností, které by podle očekávání členů určité společnosti měly charakterizovat typického představitele určité pozice očekávaný [..]

Co je cizí kapitál

Cizí kapitál je kapitál firmy, na který si daná společnost musela půjčit. Jde o závazky: např. úvěry u bank, závazky vůči dodavatelům, finančnímu úřadu, zaměstnancům a podobně. Bývá označován jako cizí zdroje.

Co to znamená equity

Vlastní kapitál (equity) je celková hodnota podniku, která patří jeho majitelům. Zjistí se jednoduše odečtením cizího kapitálu (dluhy, závazky a další) od celkových aktiv. Jedná se o základní položku účetní rozvahy, která do značné míry ukazuje na finanční zdraví firmy.