Co to je interpelace?

Co je to interpelace

Interpelace (z lat. interpellare = skákat do řeči, přerušovat dotazem) je dotaz člena parlamentu na člena vlády, který má povinnost na něj odpovědět. Interpelace mají pravidelně určen svůj čas projednávání a jejich prostřednictvím vykonává moc zákonodárná kontrolu nad mocí výkonnou.

Co se projednává v Poslanecké sněmovně

Rozhodnutí předsedkyně Předseda Poslanecké sněmovny má pravomoc vydávat rozhodnutí, která jsou upravena Ústavou, jednacím řádem Poslanecké sněmovny a dalšími zákony, zejména zákonem o obcích, zákonem o krajích a zákonem o hlavním městě Praze.

Kdy je rozpuštěna Poslanecká sněmovna

Rozpustit ji musí vždy, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas alespoň třípětinová většina všech poslanců (většina vyžadovaná pro přijetí nebo změnu ústavních zákonů).

Jak se schvalují zákony

Návrh zákona je přijat, pokud jej schválí prostá většina Sněmovny, tedy nadpoloviční většina přítomných poslanců. Pokud se tak nestane, hlasuje se o návrhu zákona ve znění, které původně schválila Sněmovna. Tento návrh pak musí být přijat absolutní – nadpoloviční většinou všech poslanců.

Kdo má zákonodárnou iniciativu

Návrh zákona

41 Ústavy disponuje poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku (hl. m. Prahy nebo kraje). Nejčastěji ale návrhy zákonů podává vláda, pokud jde o návrh zákona o státním rozpočtu nebo o státním závěrečném účtu, může tak dokonce učinit jen ona.

Co je jednací rád

Jednací řád Rady vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen "Jednací řád") je vnitřním předpisem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen "Rada"), který upravuje jednání Rady. Jednací řád se vydává podle článku 10 Statutu Rady, schváleného vládou usnesením č. 288 ze dne 22. března 2006.

Kdo může rozpustit Senát

Jeho postavení je upraveno v Ústavě ČR, přijaté roku 1992. V Senátu zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Senát je nerozpustitelný, každé dva roky se volí třetina senátorů.

Co je to dolní komora

Dolní komora či dolní sněmovna je jedna ze dvou komor dvojkomorového parlamentu, druhá komora se nazývá horní komora. Navzdory svému označení dolní komory nalézající se pod horní komorou, v mnoha zemích světa disponuje dolní komora většími pravomocemi než komora horní a disponuje tak větší mocí.

Co se stane když prezident vetuje zákon

Prezident má pak buď zákon podepsat, nebo jej může vetovat, tedy s odůvodněním vrátit do 15 dnů Poslanecké sněmovně. V české ústavní praxi se nicméně prosadila i další možnost, ačkoli o ní Ústava nehovoří, kdy prezident zákon ani nepodepíše, ani jej nevrátí a zákon je tak poté vyhlášen bez jeho podpisu.

Co dělá parlament

vykonává zákonodárnou moc – přijímá zákony. má právo ústavními zákony měnit Ústavu, ústavní zákony a jiné součástí ústavního pořádku České republiky. dává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv. vyslovuje důvěru či nedůvěru vládě (pouze Poslanecká sněmovna)

Kdo stojí v čele Senátu

Senát Parlamentu České republiky
Předseda Miloš Vystrčil (ODS) od 1. listopadu 2022
1. místopředseda Jiří Drahoš (STAN) od 1. listopadu 2022
Místopředsedkyně Jitka Seitlová (KDU-ČSL) od 1. listopadu 2022
Místopředseda Jiří Oberfalzer (ODS) od 1. listopadu 2022

Jak se hlasuje v zastupitelstvu

Zastupitelé zpravidla hlasují veřejně, např. zvednutím ruky. V některých případech může hlasování probíhat i tajně. [6] Zastupitelstvo k tomu může přistoupit pouze v odůvodněných případech a nesmí této možnosti zneužívat.

Kdo podepisuje usnesení zastupitelstva

Podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích platí, že se o průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé (nemusí jít jen o zastupitele, ale je to obvyklé).

Kdy nelze přehlasovat Senát

Senát je nerozpustitelný, každé dva roky se volí třetina senátorů. Senátorem může být zvolen každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není u něho ve dnech voleb omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Sídlem Senátu je dle zákona č. 59/1996 Sb.

Kdy zaniká mandát poslance

Mandát zaniká především uplynutím volebního období či rozpuštěním Poslanecké sněmovny. Kromě toho také tehdy, pokud poslanec či senátor odepře po zvolení složit slib nebo jej složí s výhradou, pokud pozbude státní občanství, pokud bude zvolen prezidentem či jmenován soudcem nebo pokud zemře.

Co dělá senátor

Senát vyjadřuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu, které navrhuje prezident. Spolu s Poslaneckou sněmovnou vydává usnesení, že prezident nemůže vykonávat ze závažných důvodů svůj úřad. Na návrh Senátu jmenuje prezident předsedu a inspektory Úřadu na ochranu osobních údajů.

Co je to horní komora

Horní komora je označení pro jednu ze sněmoven dvoukomorového parlamentu. Často se jedná o komoru s nižšími pravomocemi než má dolní komora, není to však pravidlem.

Kdo má v ČR právo veta

V Česku k přehlasování veta prezidenta stačí, když pro zákon hlasuje většina všech poslanců v Poslanecké sněmovně. absolutní veto – proces je definitivně a bezpodmínečně zastaven (tento typ veta např. používají stálí členové Rady bezpečnosti OSN). To samozřejmě nevylučuje přijetí ustanovení někdy v budoucnosti.

Co může a nemůže prezident

Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Je mu uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Kdo tvoří parlament

Je tvořen Poslaneckou sněmovnou (dolní komora) a Senátem (horní komora). Poslanecká sněmovna vznikla s osamostatněním České republiky k 1. lednu 1993 přejmenováním České národní rady. Poslanecká sněmovna je tvořena 200 poslanci volenými na čtyři roky poměrným systémem.

Jaký je rozdíl mezi sněmovnou a Senátem

Parlament České republiky má dvě komory, Poslaneckou sněmovnu a Senát. Poslaneckou sněmovnu tvoří 200 poslanců volených na čtyřleté období podle poměrného systému s 5 % uzavírací klauzulí. V Senátu zasedá 81 senátorů volených většinovým dvoukolovým systémem na 6 let.

Kdo platí zastupitelstvo

Náhradu vyplacené mzdy uhradí zaměstnavateli obec. Neuvolněným zastupitelům, kteří nejsou v pracovním poměru, poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo.

Co je revokace usnesení

Revokace znamená »odvolání, zrušení dřívějšího rozhodnutí«. Revokovat lze tedy usnesení zastupitelstva pouze tehdy, pokud v dané věci bylo usnesení dříve platně přijato.

Kdo může volit do Senátu

Při volbách voliči vybírají z kandidátů, které navrhnou různé politické strany, nebo z kandidátů nezávislých. Kandidát, který získá více než 50 % hlasů, je zvolen senátorem. Pokud žádný kandidát nezíská přes 50 % hlasů, koná se druhé kolo voleb, kam postupují první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Jak se stát poslancem

Poslanec musí být českým státním občanem a musí být starší 21 let. Svůj mandát získává zvolením. Ačkoli může být zvolen jen na kandidátní listině nějaké politické strany nebo politického hnutí, je jeho mandát volný, není tedy vázán žádnými příkazy, což se odráží i ve slibu, který skládá na první schůzi sněmovny.