Co to je letální?

Co znamená slovo letální

Smrtelný, smrtící, mající za následek smrt. Toto slovo se používá zejména v souvislosti se zraněním, jedem či drogou.

Co znamená slovo Letalita

Letalita neboli smrtnost udává poměr počtu zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu pacientů s danou chorobou.

Jak se počítá incidence

Typy incidence

Udává se jako počet případů za rok (např. 5 nemocných na 10 tisíc za rok) nebo procento nemocných za určité období (např. 0,1 % za dva roky). Zatímco incidence zahrnuje jednu epidemiologickou událost, kumulativní incidence je součtem více událostí za časové období.

Co je to intervenční

Intervence znamená „zákrok“ či „zásah“. Například kardiovaskulární intervence znamená zásah (nejčastěji chirurgický) do kardiovaskulárního systému apod. Odvozené přídavné jméno je intervenční (viz např. intervenční radiologie).

Co to je incidence

Prevalence označuje počet osob, které v daném časovém bodu nebo období trpí určitým onemocněním. Lze ji vyjádřit v absolutních číslech, častěji se ale udává jako počet osob na populační jednotku (např. 100 tisíc nebo 1 milion obyvatel), případně jako procento osob v dané populaci.

Co to je mortalita

Mortalita neboli úmrtnost udává poměr počtu zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu obyvatel v daném správním celku (populace v riziku).

Co je to intervence koruny

Devizové intervence jsou obchody na devizovém trhu, kterými centrální banka ovlivňuje měnový kurz domácí měny. Pokud domácí měnu prodává a nakupuje například eura, tak intervenuje za slabou domácí měnu. Pokud naopak domácí měnu nakupuje a prodává své devizové rezervy, tak domácí měnu posiluje.

Co je to vojenská intervence

Ústředním prvkem humanitární intervence je hrozba či použití vojenské síly. Jedná se o intervenci ve smyslu intervence do vnitřních věcí státu prostřednictvím vojenských sil bez předchozí agrese. Intervence je motivována humanitárními aspekty, nikoliv přímými zájmy zasahujícího státu.

Co to je etiologie

Etiologie je nauka, která se zabývá příčinou vzniku. V oboru medicíny potom příčinou vzniku konkrétního onemocnění. Příklad: Etiologie spálové angíny: infekce bakterií Streptococcus pyogenes.

Co je incidence a prevalence

Zpravidla se udává jako relativní ukazatel. Incidence se používá především při studiu náhlých vzplanutí onemocnění, jako jsou epidemie a pandemie. Nemoci trvale přítomné v populaci a jejich vývoj (endemie) se popisují pomocí prevalence.

Co je devizová politika

Devizová politika zahrnuje: politiku devizových rezerv, politiku devizových kurzů, platební bilanci, zahraniční úvěry, mezinárodní měnové spolupráce atd. Centrální banka vystupuje jako bankéř bank.

Proč ČNB intervenuje

CB může intervenovat pokud rozpozná, že by cena domácí měny vůči jiným měnám mohla mít negativní vliv na budoucí ekonomický vývoj anebo pokud má za to, že kurz měny nereflektuje fundamentální ekonomickou situaci. Dále také v případech, kdy dojde k nečekané a velmi rychlé změně kurzu.

Co to je intervenovat

Intervence znamená „zákrok“ či „zásah“. Například kardiovaskulární intervence znamená zásah (nejčastěji chirurgický) do kardiovaskulárního systému apod. Odvozené přídavné jméno je intervenční (viz např. intervenční radiologie).

Co je to krizová intervence

Krizová intervence je akutní jednorázová, případně krátkodobá psychologická a sociální pomoc, která je určena lidem v obtížné životní situaci. Lidé přicházejí, protože svou situaci již nemohou zvládat vlastními silami.

Co to je etiopatogeneze

Etiopatogeneze (latinsky: aethiopathogenesis) je souborem příčin a mechanizmů, které vedou ke vzniku a rozvoji nemoci.

Jak se počítá mortalita

Nejjednodušší ukazatel je hrubá míra úmrtnosti. Jedná se o poměr počtu zemřelých (D) ke střednímu stavu obyvatel (P) ve sledovaném kalendářním roce.

Co to je intervence

Měnová intervence je nástroj monetární politiky (centrální banky) k ovlivnění směnného kurzu domácí měny. Úspěch intervence závisí do značné míry na makroekonomické politice vlády. Dva hlavní problémy představují načasování a míra intervencí.

Co je to monetární

Monetární politika je nástrojem hospodářské politiky. Monetární politiku tvoří souhrn opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů. Monetární politika je nástroj centrální banky a jejím základním cílem je hlídání a aktivní ovlivňování míry znehodnocení peněz – inflace.

Jak funguje intervence

Devizové intervence jsou obchody na devizovém trhu, kterými centrální banka ovlivňuje měnový kurz domácí měny. Pokud domácí měnu prodává a nakupuje například eura, tak intervenuje za slabou domácí měnu. Pokud naopak domácí měnu nakupuje a prodává své devizové rezervy, tak domácí měnu posiluje.

Co to je implementovat

Implementace je proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky nebo projektu za účelem jejího dalšího použití. Implementaci předchází analýza zadání, plánování postupu a očekávaných výsledků.

Kdo je křížový Intervent

Asi nejjednodušší by bylo napsat, že jde o ženu či muže pracující/sloužící u složek IZS se specializací na pomoc obětem trestných činů, pozůstalým nebo případně rodině obětí trestných činů.

Co to je patofyziologie

patofyziologie = studuje fungování těla za patologických stavů (tj. natolik silný, že vyvolá nemoc bez ohledu na další okolnosti (např. věk, pohlaví, životní styl atd.)

Kdy je produktivní věk

Jinou možností je členění na předproduktivní věk (0-14 let), produktivní věk (15-54 let u žen, 15-59 let u mužů; v současnosti je horní hranice produktivního věku zřejmě vyšší) a poproduktivní věk.

Co to je kurzový závazek

Ukončený kurzový závazek nebyl novým cílem měnové politiky ČNB, ale jejím dočasným nástrojem použitým poté, co byl vyčerpán prostor pro další pokles úrokových sazeb. Zákonným úkolem ČNB zůstává cenová stabilita vyjádřená v podobě 2% inflace. To znamená, že Česká národní banka používá tzv. cílování inflace.

Co to je fiskální

Slovo fiskální pochází z lat. fiscus, původně košík, později státní pokladna, a vyjadřuje spojitost s daněmi. Daně původně sloužily k pokrytí potřeb panovnického dvora a armády, později i pro financování veřejně prospěšných staveb (silnice, průplavy, železnice, školy atd.)