Co to je likvidace?

Co znamená že je firma v likvidací

Likvidace společnosti představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace, tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená. Pokud je společnost předlužená (aktiva jsou nižší než pasiva) je nutné podat insolvenční návrh a zahájit insolvenční řízení.
Archiv

Co je to likvidátor

Likvidátor může být: Likvidátor dlužníka – osoba pověřená likvidací společnosti. Likvidátor pojistné události – zaměstnanec pojišťovny prošetřující škody jejích klientů a navrhující jejich odškodnění

Kdy je firma v likvidací

Ale obecně se dá konstatovat, že minimální doba likvidace je cca 5 měsíců ode dne zrušení společnosti na valné hromadě až po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o výmazu z veřejného rejstříku a průměrná doba likvidace je cca jeden rok.

Jak dát firmu do likvidace

O provedení likvidace rozhodují společníci, ať již přímo dohodou, anebo připouští-li to výslovně společenská smlouva, tak i rozhodnutím valné hromady jako vrcholného orgánu s. r. o. Podle zákona č. 90/2012 Sb.., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) musí mít dohoda o zrušení formu notářského zápisu.

Jak probíhá likvidace

Likvidace společnosti probíhá zpravidla v těchto krocích:zrušení společnosti (rozhodnutí společníků/soudu) a jmenování likvidátora;vstup do likvidace;zápis zrušení společnosti a likvidace do obchodního rejstříku;vyhotovení mimořádné účetní závěrky a zahajovací rozvahy, podání daňových přiznání;

Kdo platí likvidátora

Není-li likvidační majetek k úhradě odměny a hotových výdajů likvidátora, hradí odměnu a hotové výdaje podle § 8 a 9 likvidátorovi stát. Dostačuje-li likvidační majetek k úhradě odměny a hotových výdajů pouze částečně, hradí odměnu a hotové výdaje stát pouze v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny z majetku společnosti.

Kdo provádí likvidaci

Likvidátor je zvláštní orgán, jehož úkolem je provést likvidaci . Vstupuje na místo jednatelů a do jejich pravomocí v rozsahu k naplnění účelu likvidace, má pravomoc s.r.o. v likvidaci zastupovat. Je povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a potřebnými znalostmi a pečlivostí, má povinnost loajality vůči s.r.o., tj.

Co řeší likvidátor

Likvidátor pojistných událostí je zaměstnanec pojišťovny, který řeší a vyhodnocuje pojistné události. Zkoumá průběh vzniku škody, její míru a připravuje podklady pro výplatu pojistného plnění. Cílem likvidátora je co nejdříve, co nejefektivněji a zároveň co nejpečlivěji vyšetřit a uzavřít pojistnou událost.

Jak zjistit zda je firma v likvidaci

V obchodním rejstříku zjistíte nejen zda firma ve skutečnosti existuje, ale i jestli není v likvidaci či jestli na ni není uvalena exekuce. Využijte tyto informace z obchodního rejstříku a ušetřete peníze i čas pro komunikaci s neseriózními obchodními partnery.

Kdo může být likvidátor

Likvidátorem může být jak fyzická, tak právnická osoba splňující zákonné požadavky pro výkon této funkce (stejné jako člen statutárního orgánu), tj. např. člen statutárního orgánu, společník i třetí osoba. Určí-li tak společenská smlouva, může být likvidátorem s.r.o. i její valná hromada.

Kdy je ukončena likvidace

Likvidace končí okamžikem , kdy je požadovaným způsobem naloženo s likvidační podstatou, tj. použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli (majetek převzal poslední z věřitelů), nebo jejím odmítnutím.

Kdo jmenuje likvidátora

Soud jmenuje likvidátora i v případě, že sám rozhodl o zrušení právnické osoby. Nelze-li likvidátora jmenovat jiným způsobem, lze jej jmenovat z osob zapsaných do seznamu insolvenčních správců. Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej povolal.

Co dělá likvidátor

Likvidátor pojistných událostí prošetřuje škody, které utrpěli klienti různých pojišťoven, a zpracovává návrhy na jejich odškodnění. Přijímá a vyřizuje hlášení škod, navštěvuje místa pojistných událostí, určuje rozsah škod a posuzuje, jestli byly splněny podmínky pojistné smlouvy pro vyplacení odškodného.

Jak dlouho trvá likvidace spolku

Použitím likvidačního zůstatku likvidace končí. Následně likvidátor podá do třiceti dnů od skončení likvidace návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku opět k rejstříkovému soudu. Teprve výmazem ze spolkového rejstříku spolek zaniká.

Jak se stát Likvidatorem

Jak již bylo řečeno výše, ke zrušení společnosti může dojít dobrovolně z vůle samotných společníků nebo nedobrovolně z rozhodnutí soudu. O dobrovolnou likvidaci se jedná tehdy, když se společníci dohodnou na ukončení činnosti společnosti a společným právním jednáním ji zruší.

Kdo podepisuje za společnost v likvidaci

Pokud je s.r.o. v likvidaci účastníkem soudního řízení, zastupuje s.r.o. v rámci soudního řízení likvidátor. Likvidátorem může být jak fyzická, tak právnická osoba splňující zákonné požadavky pro výkon této funkce (stejné jako člen statutárního orgánu), tj. např. člen statutárního orgánu, společník i třetí osoba.

Jak probiha likvidace

Likvidace společnosti probíhá zpravidla v těchto krocích:zrušení společnosti (rozhodnutí společníků/soudu) a jmenování likvidátora;vstup do likvidace;zápis zrušení společnosti a likvidace do obchodního rejstříku;vyhotovení mimořádné účetní závěrky a zahajovací rozvahy, podání daňových přiznání;