Co to je magma?

Co je to magma a láva

Láva označuje taveninu, která se dostane na povrch, kdežto magma je tavenina, která je uvnitř v zemském tělese.

Kde je magma

Magma vzniká v oblastech zemského pláště, nebo tavením z hornin spodní zemské kůry. Magma může dosahovat různých teplot (na Zemi většinou mezi 650–1200 °C). Vlivem rozdílu hustoty magmatu vůči okolnímu prostředí stoupá magma k povrchu, jelikož má menší hustotu.

Co obsahuje láva

Je tvořena roztavenými fázemi hornin, krystaly a plyny, které při kontaktu s okolním prostředím začínají vlivem nevyvážené teploty chladnout. Láva se většinou dostává do vzájemné interakce se dvěma nejdůležitějšími prostředími – vodou a vzduchem, které ovlivňují její výsledný vzhled (texturu, strukturu) a vlastnosti.

Jak se tvori láva

Jako lávu označujeme magmatickou směs, která se dostává na povrch v důsledku sopečné činnosti. Jedná se o roztavenou horninovou hmotu o teplotě 900 – 1100°C. Láva se může objevit na povrchu jak v průběhu erupcí (video), tak i po jejich ukončení jako klidně vytékající proud taveniny z vulkánu (např. havajské sopky).
Archiv

Jak hluboko je magma

Primární magma Ke vzniku primárních bazických magmat dochází ve svrchním plášti v hloubkách 100 až 250 km. Teplota vzniku se odhaduje na 1300 – 1500 °C a tlak 3 až 6 GPa. Diferenciací plášťového magmatu se na základě nižší hustoty odděluje bazické magma, které vystupuje do zemské kůry.

Jak hluboko je láva

Krb bývá v hloubce 5–30 km pod povrchem země. Parazitický kráter: Pokud je sopka vysoká, magma neputuje pouze sopouchem, ale hledá si i jiné cesty, které pak ústí na svazích vulkánu. Magmatu vyvrženému na povrch se říká láva. Jde o roztavenou horninovou hmotu, jejíž obvyklá teplota je 700 až 1200 °C.

Jak vzniká Gabro

V hloubce několika kilometrů pod variským horstvem vznikala velká tělesa žhavého magmatu, která velice pomalu chladla. Při chladnutí v magmatu vyrůstaly krystaly. Minerály, které začaly krystalizovat jako první, vytvořily pěkně tvarované krystaly. Později bylo gabro vystaveno ještě většímu tlaku, než při svém vzniku.

Jaký je rozdíl mezi sopkou a vulkánem

Sopka neboli vulkán je místo, kde láva a sopečné plyny vystupují z magmatického krbu pod povrchem na zemský povrch, ať již na souši nebo pod vodou. Přívodní cesta, kterou vystupuje žhavé magma do kráteru sopky, se nazývá sopouch.

Proč vybuchne sopka

Magma je lehčí než skála, která ji obklopuje, stoupá nahoru a shromažďuje se v magmatických komorách. Vyvíjející se tlak nakonec část magmatu protlačí průduchy a prasklinami na zemský povrch. Tak vzniká láva, tedy magma, která vybuchla.

Co to je sopka

sopka – Geologická encyklopedie. sopka (vulkán) místo, kde láva a sopečné (vulkanické) plyny vystoupí na zemský povrch, ať již na souši nebo pod vodou. Většina sopek mívá sopečný kužel tvořený utuhlou lávou nebo sopečnými vyvrženinami neboli viz pyroklastickými horninami, které obklopují kráter.

Kde se tezi gabro v ČR

Česká republika. Amfibolická gabro se nachází především ve středočeském plutonu (mezi Březnicí a Kamýkem nad Vltavou, u Benešova), dále v poběžovickém bazickém masivu.

Co obsahuje gabro

Obsahuje bazický plagioklas (labradorit, bytownit), jednoklonný pyroxen (augit), někdy i příměs rombického pyroxenu (hypersten) – obr. 161; dalšími minerály bývají amfibol, biotit, olivín, a četné akcesorie (draselný živec, magnetit, ilmenit, apatit, granát aj. )

Jak se jmenuje největší sopka na světě

Mauna Loa (v jazyce původních obyvatel dlouhá hora) je aktivní štítová sopka, ležící na ostrově Havaj, který je součástí Havajských ostrovů v Tichém oceánu. Její výška od mořského dna až k vrcholu činí cca 10 km a její základna má průměr 120 km.

Co to je tuf

Tuf (z italského tufo, což má stejný význam jako latinské tofus) je druh horniny ze sopečného popelu (pyroklastika) vyvrženého během sopečné erupce a postupem času konsolidovaného do jednolité masy. Na rozdíl od tufitů, které vznikají uložením a zpevněním ve vodě, jsou tufy zpevňovány na souši.

Co se stalo s pompejemi

Římská města zasažená erupcí Vesuvu v roce 79. Černé stínování představuje oblast spadu sopečného popela a strusky. Pyroklastické proudy a pyroklastické přívaly stály za většinu obětí Pompejské erupce. Na fotce z roku 2018 je zachycený pyroklastický proud ze sopky Mayon, jehož trasa činila délky 4 km.

Co to je erupce

Erupce nastane, pokud celkový tlak uvolněných sopečných plynů dosáhne meze, kdy je jimi generované tlakové napětí schopné prorazit nadložní vrstvy. Během erupce je pak magma vyvrhováno pod tlakem na povrch, přičemž se do atmosféry uvolní sopečné plyny.

Jak vzniká gabro

V hloubce několika kilometrů pod variským horstvem vznikala velká tělesa žhavého magmatu, která velice pomalu chladla. Při chladnutí v magmatu vyrůstaly krystaly. Minerály, které začaly krystalizovat jako první, vytvořily pěkně tvarované krystaly. Později bylo gabro vystaveno ještě většímu tlaku, než při svém vzniku.

Kam patří Znělec

Výlevná alkalická hornina stabilního chemického složení, která odpovídá nefelinickému syenitu s foidy, patří do skupiny fonolitů. Používá se jako tavivo do keramických hmot a sklářských kmenů tam, kde není rozhodující obsah barvicích oxidů.

Kde jsou v Evropě činné sopky

Jediná v současnosti trvale aktivní sopka přímo na evropském kontinentu se vypíná nad Neapolí do výšky 1281 metrů.

Kdy naposledy vybuchla Etna

Etna na rozdíl od Vesuvu, který naposledy vybuchl v roce 1944, je neustále činná. K menším či větším erupcím dochází prakticky každé dva roky. Poslední nebezpečný výbuch sopky byl v roce 1997, kdy proud lávy spálil některé nejvýše položené budovy. V létě 2014 sopka zkomplikovala leteckou dopravu nad Katánií.

Jak vzniká TUF

Vulkanický tuf je usazená hornina ze sopečného popela, která vzniká při sopečné erupci a následném usazení při působení vzduchu. Tuf je poměrně měkký materiál a ve stavebnictví se využíval už době antiky. Jsou z něho také vytesané některé sochy na Velikonočních ostrovech v Polynésii.

Kdo znicil Pompeje

Vesuv zásoboval své okolí materiálem tři dny a například Pompeje, dnes jedna z nejnavštěvovanějších italských památek vůbec, se ocitly pod šestimetrovým nánosem popela a kamení. Zkáze dokázala uniknout jen hrstka šťastlivců. Byl mezi nimi i Gaius Plinius mladší, který celou tragédii věrohodně popsal.

Co je to štítová sopka

Štítová sopka je druh sopky s velice mírně ukloněnými svahy, které tvoří mnoho vrstev vysoce mobilní a tedy málo viskózní lávy s malým obsahem podílu SiO2. Oproti stratovulkánům nebývají štítové sopky explozivního charakteru a jejich erupce se projevují výlevem značného množství lávy do okolí.

Co to je hornina

Horniny jsou heterogenní přírodní látky, jež tvoří zemskou kůru. Skládají se z různých minerálů, někdy i organických složek nebo vulkanického skla.

Kde najdeme sopku

Na Zemi se sopky nejčastěji vyskytují podél okrajů tektonických desek a nad tzv. horkými skvrnami, situovanými mimo tyto okraje, což vysvětluje teorie o deskové tektonice.