Co to je manufaktura?

Co se vyrábělo v manufakturách

Nejvíce manufaktur vznikalo v textilní výrobě, poté byly zakládány dílny na zpracování kůží, výrobu keramiky, skla, papíru či zbraní. V podpoře rozvoje řemeslné velkovýroby šel osobním příkladem sám císař František I. V manufakturách se vyrábělo levněji. Práce zde však byla namáhavá, pracovalo se 12 až 14 hodin denně.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi manufakturou a továrnou

Továrna (hovorově fabrika, dříve také manufaktura) je jedna nebo více budov zařízených k převážně strojní výrobě zboží.

Co nahradilo manufaktury

8 První továrny Řemeslná výroba byla postupně nahrazována stroji. Takovým výrobnám se začalo říkat továrny. Stroje začaly přebírat práci lidí. Továrny nahradily manufaktury.
Archiv

Kdo zakládal manufaktury

Mnoho lidí se stále ptá, jestli je Manufaktura skutečně česká firma. Jméno našeho jediného majitele společnosti je sice Němeček, ale je to Čech, který si na lásce a úctě k české tradici založil úspěšné podnikání… Vystudoval architekturu a tou se také krátce po škole a sametové revoluci živil.

Co začalo vznikat v první polovině 19 století

polovina 19. století: komunikace, elektřina, nové stroje. Po roce 1848 vstoupila evropská civilizace do nové fáze politického vývoje a ruku v ruce s tím šla i nová fáze industriální revoluce. Objevily se nové vynálezy a jemnější technologie, například telegraf.

Jak dlouho trvala pracovní doba v továrnách průmyslová revoluce

Průmyslová revoluce po roce 1800, spojená se stroji, párou a železnicí, byla v počátcích k zaměstnancům nelítostná. Pracovní doba v továrnách trvala 12 až 14 hodin, zvláště poté, co se v dílnách začalo svítit. Časté byly pracovní úrazy a přepracovaní dělníci brzy umírali.

Co proslavilo české manufaktury

Počátky průmyslu v českých zemích jsou spjaté s manufakturami. Nejvíce jich bylo textilních a sklářských. Využívaly přírodní zdroje, kterými český stát oplýval.

Co to je revoluce

Revoluce (z lat. revolvere – převracet) je lidové povstání, jehož součástí je mimoprávní akce mas, kterou se usiluje o změnu politického systému, nikoli jen vládnoucí elity. Podle jiné definice je to „rychlá změna státní moci“ provázená zhroucením státu.

Kdo pracoval v továrnách

Tovární výroba však přinesla nové problé- my, a to ve vztahu mezi majiteli továren – podnikateli (kapitalisty, buržoazií) a těmi, kteří v nich pracovali – dělníky (proletariátem). Se zakládáním nových tová- ren rostl počet dělníků, kteří pocházeli z řad řemeslnic- kých tovaryšů, městské chudiny a také venkovanů.

Jak vypadala manufaktura

Manufaktura (z latinského manu facere pracovat rukama) je velká dílna, ve které je práce rozdělena mezi velký počet dělníků, z nichž každý dělá jen dílčí úkony, a to bez významného využití strojů.

Co je to převrat

[kudeˈta]IPA), je (často násilné) svržení vlády a převzetí politické moci ve státě. Pučisté tvoří obvykle malou skupinu (například vysocí vojenští důstojníci). Převrat či puč je úspěšný, pokud se pučistům podaří převzít moc a dosáhnout konsolidace nového režimu.

Co se stalo v roce 1848

Hospodářská krize a neúroda roku 1847 situaci dále vyostřila a 24. února 1848 vypukla v Paříži Únorová revoluce, která jej svrhla a vyhlásila republiku. Zároveň byla rozbuškou pro řadu dalších revolucí s podobnými cíli v Německu, Rakousku, Polsku a dalších zemích. Král abdikoval a uprchl do Anglie.

Jak dlouho trvala doba v továrnách

Věk nemilosrdných strojů Průmyslová revoluce po roce 1800, spojená se stroji, párou a železnicí, byla v počátcích k zaměstnancům nelítostná. Pracovní doba v továrnách trvala 12 až 14 hodin, zvláště poté, co se v dílnách začalo svítit. Časté byly pracovní úrazy a přepracovaní dělníci brzy umírali.

Kdy byl převrat

Sametová revoluce (dobově také něžná revoluce, slovensky nežná revolúcia) bylo období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii; v oblasti hospodářství plánované ekonomiky na tržní.

Kdo vládl v Čechách v roce 1848

2. prosince 1848 nastoupil na habsburský trůn osmnáctiletý arcivévoda František Josef. Jeho strýc, císař Ferdinand I., český král Ferdinand V., abdikoval, a jeho otec, arcivévoda František Karel se nikoliv bez vlivu své rodiny vzdal práva nástupnictví na trůn.

Kdo zavedl pracovní dobu

století a i přes snahu některých severských zemí o zavedení kratší pracovní doby stále pracujeme podle modelu amerického podnikatele Henryho Forda, který jako první v roce 1926 zavedl 40hodinový pracovní týden.

Co se stalo 25 února

února 1948. V následujících dnech došlo k sérii událostí, jež vedly k úplnému převzetí moci ve státě komunistickou stranou. Tyto události byly završeny 25. února, kdy prezident přijal demisi části nekomunistických ministrů, podlehl nátlaku a doplnil vládu kandidáty navrženými premiérem Klementem Gottwaldem.

Co to je puč

puč – jednorázová, organizovaná vzpoura, zpravidla ozbrojených sil (tzv. vojenský puč) za účelem změny vlády nebo polit. režimu. V případě úspěchu má podobné důsledky jako státní převrat.

Co je to Jaro národů

Revoluce roku 1848, známá také jako Jaro národů nebo Rok revoluce, byla řada občanských a národních revolucí, jež zasáhly evropský kontinent. Období nepokojů, popisované řadou historiků jako vlna revolucí, začalo 12.

Jak dlouho vydržet v jedné práci

Podle průzkumu amerického úřadu práce dnes lidé na jedné pozici vydrží v průměru 4,4 roku. U těch, kterým je mezi 20 až 30 lety, je to ještě méně – setrvají nejvýše 3 roky.

Co se stalo 28 února

1914 – Zakončení posledního zasedání moravského zemského sněmu. 1986 – V Ostravě byl jako v posledním městě v ČSSR ukončen provoz dvounápravových tramvají. 2003 – Prezidentem České republiky byl zvolen Václav Klaus. 2006 – Zanikla česká verze rozhlasového vysílání BBC World Service.

Jak se komunisté dostali k moci

V únoru 1948 nastala vládní krize kolem usnesení o Bezpečnosti z 13. února 1948. V následujících dnech došlo k sérii událostí, jež vedly k úplnému převzetí moci ve státě komunistickou stranou.

Co je to intervenční

Intervence znamená „zákrok“ či „zásah“. Například kardiovaskulární intervence znamená zásah (nejčastěji chirurgický) do kardiovaskulárního systému apod. Odvozené přídavné jméno je intervenční (viz např. intervenční radiologie).

Po jaké době změnit zaměstnání

Ideální je si o změnu říkat jednou za dva až tři roky. Pokud se člověk rozhodne udělat změnu ve stávajícím zaměstnání, neměl by ale čekat, že se mu bude sám někdo "vnucovat".

Kdy je dobře změnit práci

Jestliže vám kolegové dělají naschvály, pomlouvají vás a jakékoliv snahy o řešení situace jsou marné, možná je to ten moment, kdy změnit práci. Věděli jste, že podle výzkumu 57 % zaměstnanců trpí pocitem nedocenění, více než polovina si stěžuje na přemíru práce, odcizení a rutinu