Co to je modernismus?

Co je to Modernismus v literatuře

Modernismus v literatuře je směr, který se začal prosazovat na konci 19. století a začátku století dvacátého, zejména v Evropě (tam spíše v próze) a Spojených státech (tam spíše v poezii). V próze je charakterizován rozbitím klasické formy realistického vyprávění, v poezii důrazem na subjekt a jeho sebevyjádření.

Co je postmoderna literatura

Postmoderní pojetí literatury většinou upouští od tradičních příběhů a způsobů vyprávění. Místo nich dává přednost zapojování fantaskních motivů a nepravděpodobných fikcí, popřípadě pracuje s autobiografickými postupy, s důrazem na postavu vypravěče a vyprávění příběhu samotné.

Kde vznikla moderna

Koncem 17. století pak vznikl rovněž ve Francii „Spor starých a moderních“ (Querelle des anciens et des modernes), jehož téma – možnost překonání klasické antiky – se pak táhne až do současnosti. Slovo „moderní“ se tak stalo synonymem osvěty, pokroku, rozumu a svobody, protikladem starého tmářství a útlaku.

Co znamená postmodernismus

postmodernismus – (z lat post = po) – též postmoderna – nejednoznačně a kontroverzně chápaný pojem, který se vztahuje k životnímu způsobu a životnímu stylu, k „životní náladě“ a „životní praxi“, podle R. Königa ke „stavu pocitů a ducha“, který spočívá především na pluralitě, heterogennosti a diskontinuitě jako zákl.

Co to je postmodernismus

Důraz na pluralitu a synkretismus je vedle postmoderny typický i pro hnutí New Age, jež vykazuje mnoho postmoderních prvků. Od toho také návazný směr, označován jako novomilenismus.

Co to česká moderna je

Česká moderna je označení pro generaci básníků, literárních kritiků a politických novinářů v české literatuře v 90. letech 19. a na počátku 20. století, spjatou s manifestem České moderny.

Kdo patří do České moderny

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se v české literatuře vymezila vůči dosavadním postupům tzv. Česká moderna. Patří k ní autoři jako Karel Hlaváček, Otokar Březina, Antonín Sova, Josef Svatopluk Machar a další.

Kdy vznikla postmoderna

Postmoderna (také postmodernismus) je myšlenkový směr konce 20. století. Tento pojem vznikl na základě krátké, ale vlivné knihy Jeana-Françoise Lyotarda O postmodernismu (La condition postmoderne, 1979, č. 1993).

Kde vznikla postmoderna

let 20. století v USA, kde vzniká diskuse o postmoderně v rámci literatury a architektury, která následně proniká i do dalších odvětví jako jsou ekonomie, filozofie, sociologie, výtvarné umění či politika.

Kdy byl postmodernismus

Literární postmodernismus je literární směr zahrnující díla napsaná v druhé polovině 20. století a ve 21. století v souladu s idejemi a východisky postmodernismu.

Co je typické pro postmoderní společnost

v postmoderní společnosti (na rozdíl od moderní) převládá individuální nad všeobecným, psychologické nad ideologickým, komunikace nad politizací, různost nad stejnorodostí, permisivnost nad donucováním. “ Jednou z charakteristik postmoderní společnosti je ztráta zájmu o věci veřejné – politiku a společnost.

Co patří do moderny

modernus, nynější, nový) je velmi obecné označení pro různé umělecké, filosofické i náboženské proudy, které se vesměs vymezují proti nějakým předchozím a starším. V širším slova smyslu i označení pro modernitu, životní styl a postoje současné doby, pro evropský (západní) novověk, případně i jen jeho novější část.

Kdy vznikla moderna

Modernismus je kulturní hnutí, které obecně zahrnuje umění, architekturu, hudbu, literaturu a design, který se objevil v dekádách před rokem 1914. Moderna vyjadřuje pocity a myšlenky umělců a návrhářů, kteří se bouřili proti staletý akademické éře a historickému tradicionalismu tvůrců konce 19. století.

Kdo podepsal ceskou modernu

Autoři, kteří ho podepsali, prosazovali individualismus v literatuře a požadovali právo na osobité pojetí tvorby. Mimo jiné mezi ně patřili F. X. Šalda, František Václav Krejčí (samotní autoři větší části textu manifestu), Antonín Sova, Otokar Březina, Josef Svatopluk Machar, Vilém Mrštík a Josef Karel Šlejhar.

Co znamená Postmoderni

Postmoderna je označením určitých způsobů myšlení, jednání, orientací, systémů hodnot a dalších pojmů, spojených s postindustriální společností 20. století. Dotýká se mnoha oblastí, například estetiky, malířství, architektury, literatury, filozofie, sociologie a dalších oborů.

Co navazuje na romantismus

Externí odkazy

Umělecký sloh
Předchůdce: Preromantismus Romantismus Nástupce: Realismus

Co je postmoderní rodina

Postmoderní model rodiny

Na rozdíl od moderní doby, kde je známější tzv. nukleární rodina, která se skládá z matky, otce a dětí, v postmoderní společnosti se vyskytují zejména „single“ matky (např. v USA je okolo 12 miliónů „single“ rodičů s dětmi pod 18 let, z nichž 80% tvoří jen matky samoživitelky).

Jak dlouho trval romantismus

Romantismus je umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století.

Co to je klasicismus

Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje především antickými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikal ve 2. polovině 17. století ve Francii za panování Ludvíka XIV.

Na co reaguje romantismus

Základními kameny romantismu jsou cit, individualita (a individuální prožitek) a duše (zejména trýzněná duše). Romantismus vznikl jako reakce na monopol rozumu ve filozofii osvícenství, strohost antikou inspirovaného klasicismu. Výchozí podněty hledal v minulosti (hlavně ve středověku) a v exotických zemích.

Na co kladl důraz romantismus

Romantismus se stavěl proti racionalismu, oproti rozumu zdůrazňoval sílu lidských citů, kladl důraz na fantazii, odmítal jakékoli normy, etické i duchovní, východiskem umění učinil člověka-tvůrce. Bylo to umění vyhraněně subjektivistické a individualistické.

Co to je romantismus

Romantismus je široké umělecké hnutí především první poloviny 19. století, které vzniklo jako umělecký protiklad klasicismu a jako reakce na hluboký rozpor mezi realitou a humanistickými ideály, které proklamovala Velká francouzská revoluce.

Co je to baroko

Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století. Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích.

Jak se pozná romantik

Romantik. Takový typ člověka miluje mít vztah a být zamilovaný. Snadno se nechá okouzlit vzhledem či příjemným chováním protějšku a pak je zklamaný, když se začne v průběhu vztahu měnit a zjistí, že se vlastně nejeví až tak ideálně jako na začátku.

Co to je realismus

Realismus (z latinského realis = věcný, skutečný, od res = věc) zahrnuje směry, názory a postoje, které různým způsobem zdůrazňují „věcnost“, respekt člověka vůči skutečnosti, úsilí o správné poznání věcí samých.