Co to je shodná úsečka?

Kdy jsou úsečky shodné

Shodné úsečky mají stejnou délku.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi přímkou a úsečkou

Narozdíl od přímky má ale svůj počáteční bod (značíme velkým tiskacím písmenem), můžeme tedy říci, že víme, že někde začíná, ale nikde nekončí. Co nám tedy na obrázku vyznačuje šipka Lze tedy polopřímku změřit ÚSEČKA je rovná čára, která má dva krajní body (značíme velkými tiskacími písmeny

Jak zjistit střed úsečky

Pomocí souřadnic dokážeme určit i souřadnice středu úsečky. Bod S ∈ AB je středem úsečky AB, právě tehdy, když platí |AS| = |BS|. V rovině pro souřadnice středu S[s1; s2] úsečky s krajními body A[a1; a2] a B[b1; b2] platí vztahy: s_{1} = \dfrac{a_{1} + b_{1}}{2}, s_{2} = \dfrac{a_{2} + b_{2}}{2}.

Jak se dělá osa úsečky

Narýsuj dvě shodné kružnice (stejný poloměr) o poloměru větším než polovina úsečky a se středy v krajních bodech úsečky. Následně spoj body, kde se obě kružnice protínají (průsečíky). Vzniklé úsečce (resp. přímce, na níž leží) se říká osa úsečky.
Archiv

Jak se označuje úsečka

Značení Úsečka se znázorňuje rovnou čarou mezi jejími krajními body, zapisuje se pomocí svých krajních bodů, případně malým písmenem.

Co to je přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar. Lze ji popsat jako nekonečně tenkou, dvoustranně nekonečně dlouhou, dokonale rovnou křivku (pojem křivka v matematice zahrnuje i „rovné křivky“), tedy křivku s nekonečně velkým poloměrem zakřivení.

Jak vypadá osa úsečky

Osa úsečky je přímka kolmá k úsečce procházející jejím středem. Všechny body na ose úsečky mají od obou krajních bodů stejnou vzdálenost.

Jak se značí úsečky

Úsečka je vyznačena dvěma krajními body, které jsou spojeny rovnou čárou. Úsečku označujeme krajními body, takže můžeme mluvit o úsečce AB, pokud má krajní body A a B. U úsečky můžeme měřit délku, což je vzdálenost mezi jejími krajními body. Pokud mluvíme o délce úsečky AB, zapisujeme to pomocí svislítek: |AB|.

Jak se počítá velikost vektoru

Výpočet velikosti vektoru je odvozen z výpočtu přepony pomocí Pythagorovy věty. Velikost vektoru u značíme absolutní hodnotou |u|. Častou chybou při výpočtu velikosti vektoru je nesprávné umocňování záporného čísla.

Jak vypočítat vzdálenost dvou bodů

Vzdálenost bodů A [xA], B [xB] na číselné ose je rovna absolutní hodnotě rozdílu reálných čísel xA a xB . Vzdálenost |AB| dvou bodů A [xA ; yA ; zA ], B [xB ; yB ; zB] v prostoru je dán vzorcem: Vzdálenost dvou bodů A, B je rovna velikosti ( délce ) úsečky AB.

Jak zjistím osu úhlu

Tam, kde se kružnice protnou, se nachází jeden bod osy, bod označíme O. Druhý bod osy se nachází ve vrcholu úhlu. Skrze tyto body povedete přímku a máte osu.

Co znamená osa úhlu

Osa úhlu rozděluje úhel na dva stejně velké úhly. Je množinou všech bodů, které mají stejnou vzdálenost od obou ramen úhlu.

Co to je bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar. Dle Euklidových Základů je bod něco, co nemá části, tedy to co již nelze dále dělit. Bod časoprostoru se nazývá událost.

Co to je kolmice

Je to přímka, která protíná jinou přímku a svírá s ní pravý úhel, tedy úhel 90°. Přímky jsou kolmé na sebe navzájem. Pokud je jedna kolmá na druhou, je druhá kolmá na první.

Co to je Polorovina

Polorovina je část roviny určená hraniční přímkou a aspoň jedním vnitř- ním bodem. Úsečka je část přímky ohraničená dvěma body (krajní body). Též můžeme říci, že je to přímá spojnice těchto dvou bodů.

Jak vzniká úsečka

Úsečka jako průnik dvou polopřímek. Úsečku lze také považovat za průnik dvou opačných polopřímek.

Co je to úsečky

Úsečka – je část přímky, ohraničená dvěma krajními body. Úsečku označujeme krajními body, takže můžeme mluvit o úsečce AB, pokud má krajní body A a B.

Co to je vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr. Tím se liší od obyčejného čísla, neboli skaláru, které má pouze velikost. Příkladem vektoru je síla — má velikost a směr, a více sil se skládá dohromady podle zákona o skládání sil – rovnoběžníkového pravidla.

Jak se značí vektor

Velikost vektoru u je velikost kterékoliv orientované úsečky určující vektor u. Velikost vektoru u označujeme symbolem |u|.

Jak určit vzdálenost bodu

Vzdálenost bodů A [xA], B [xB] na číselné ose je rovna absolutní hodnotě rozdílu reálných čísel xA a xB . Vzdálenost |AB| dvou bodů A [xA ; yA ; zA ], B [xB ; yB ; zB] v prostoru je dán vzorcem: Vzdálenost dvou bodů A, B je rovna velikosti ( délce ) úsečky AB.

Jak se počítá délka úsečky

Délku první odvěsny získáme jednoduše, je to (b3 – a3), ke druhé se musíme propracovat. Použijeme průmětů A1, B1 bodů A, B do souřadnicové roviny xy. Jejich vzdálenost je délka druhé odvěsny trojúhelníka ABC: |A1B1|2 = (b1 – a1)2 + (b2 – a2)2.

Jak vypadá přímý úhel

Přímé úhly

Přímý úhel má velikost 18 0 ∘ 180^\circ 180∘ . Přímý úhel vypadá jako rovná přímka.

Co to je osa úsečky

Střed úsečky je bod, který leží na úsečce a jehož vzdálenost od obou krajních bodů je stejná. Osa úsečky je přímka kolmá k úsečce procházející jejím středem. Všechny body na ose úsečky mají od obou krajních bodů stejnou vzdálenost. Úsečka je středově souměrná podle svého středu.

Co je to Nekonvexní úhel

Konvexní úhel je úhel přímý nebo menší než přímý (velikost od 00 do 1800). Nekonvexní úhel je větší než přímý úhel (větší než 1800. Také se používá název konkávní. Nulový úhel je takový úhel, jehož ramena jsou totožné polopřímky (ramena leží na sobě).

Co je to Poloprimka

Polopřímka je část přímky, která vznikne rozdělením přímky jedním jejím bodem. Tento bod se nazývá počáteční. Polopřímku s počátečním bodem A procházející bodem B značíme ↦ A B \mapsto AB ↦AB. Každý bod rozděluje přímku na dvě opačné polopřímky se společným počátečním bodem.