Co to je sloveso?

Jak se pozná sloveso

Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.slovesa jsou slova, která vyjadřují děj.ptáme se na ně CO DĚLÁpříklady: plavala, zpívali, sedím, spí, běháme, uvaříte, zavolejte, zpívala si, hráli jsme, bude pracovat, spletl se, …
Archiv

Jak poznat sloveso ve vete

Co určujeme u sloves

Sloveso ohýbáme do různých tvarů a říkáme, že jsme někde byli, nebo tam teprve budeme, nebo už jsme. Slovesa ale na rozdíl od jiných ohebných druhů (podstatná jména, přídavná jména, zájmena a číslovky) neskloňujeme, ale časujeme. Změně tvarů tedy neříkáme skloňování, ale časování.
Archiv

Co znamenají slovesa

Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat). Ve většině případů je sloveso ve větě přísudkem.

Co nám říkají slovesa

Říkají nám, co kdo dělá, dělal nebo budě dělat. Slovesa totiž vyjadřují děj nebo jiným slovem činnost. Často se slovesa určují také jako slovní druh, který nám říká, co zvířata, osoby a věci dělají. Je na Vás, která z definic Vám lépe vyhovuje, u obou je totiž důležité, že slovesa označují, co kdo dělá.
Archiv

Jak se ptáme na sloveso

5. Slovesa vyjadřují činnosti (pracuje), stavy (byl) a děje (mrzne). Ptáme se na ně CO KDO DĚLÁ

Co je to fázové sloveso

U jednotlivých fázových predikátů rozlišujeme: fázové sloveso. K fázovým slovesům řadíme: začít, zahájit, přestat, skončit apod. infinitiv plnovýznamového slovesa.

Kdy je se sloveso

Výrazy se, si (bez ohledu na to, zda je nazýváme osobními zvratnými zájmeny, či volnými morfémy) se pojí se slovesy. Mohou být součástí sloves pouze zvratných (tzv. reflexiv tantum): smát se, narodit se, divit se, umínit si, stěžovat si apod…

Jak se dělí slovesa

Slovesa dělíme na: plnovýznamová – mají samostatný věcný význam: akční (činnostní) – vyjadřují činnost, vycházející od nějakého činitele: předmětová – váží k sobě předmět ustálenou vazbou (předložkově, bezpředložkově, v 2., 3., 4.

Jak poznat zvratné sloveso

Zvratné sloveso (reflexivum) je v češtině a některých jiných jazycích typ slovesa, jehož tvar je tvořen plnovýznamovým slovesem doplněným o volný morfém se nebo si, kterým se děj slovesa obrací zpět na původce děje.

Jaké máme vzory

V češtině máme následující hlavní vzory:mužský rod. životný: pán, muž, soudce, předseda. neživotný: hrad, stroj.ženský rod: žena, růže, píseň, kost.střední rod: město, moře, kuře, stavení

Jak poznat Fazove sloveso

slovesný složený

Tvoří ho způsobové (muset, moci, smět, mít, chtít) nebo fázové (začít, začínat, zůstat, zůstávat, přestat, přestávat) sloveso + infinitiv. Kočka chce prolézt dírou.

Co je to pomocné sloveso

Pomocné sloveso je sloveso, které nemá svůj původní význam (a ani nemění význam žádného slovesa), ale je součástí nějakého složeného slovesného tvaru. V některých jazycích existují slovesa, která mají jen funkci pomocného slovesa.

Jak vypadá zvratné sloveso

Zvratné sloveso (reflexivum) je v češtině a některých jiných jazycích typ slovesa, jehož tvar je tvořen plnovýznamovým slovesem doplněným o volný morfém se nebo si, kterým se děj slovesa obrací zpět na původce děje.

Jaké jsou Zvratná slovesa

Zvratná slovesa můžeme rozdělit na: vlastní – děj slovesa se prostřednictvím zvratného zájmena obrací zpět na původce děje: mýt nádobí – mýt se; vidět zrcadlo – vidět se v zrcadle; oblékat panenku – oblékat se; reciproční – děj slovesa prostřednictvím morfému postihuje dva subjekty zároveň: milovat se, protínat se.

Co to je infinitiv

Jazykovědný termín infinitiv pochází z latiny a označuje neurčitý jmenný tvar slovesný, který vyjadřuje děj bez vztahu k osobě, číslu, způsobu, popř. času. Obvykle také představuje základní reprezentativní tvar slovesa, který je uváděn ve slovnících.

Jaký vzor je hráz

Pravopis podstatných jmen rodu ženského

VZOR PÍSEŇ 1
leží v postel _ i í y ý málo koroptv _ i í y ý
záhon s petržel _ i í y ý k vysoké hráz _ i í y ý
mléko v konv _ i í y ý ch voda v tykv _ i í y ý
tráva na mez _ i í y ý ch při povodn _ i í y ý ch

Jaký vzor je řeč

Kromě podstatných jmen zakončených na -ost se podle vzoru kost skloňují i podstatná jména řeč a věc.

Co to je Fazove sloveso

K fázovým slovesům řadíme: začít, zahájit, přestat, skončit apod. infinitiv plnovýznamového slovesa.

Co je to Sponove sloveso

Sponová slovesa se využívají v přísudku slovesně-jmenném (přísudek jmenný se sponou), kde jsou doplněna jménem. Mezi sponová slovesa patří být, bývat, stát se, stávat se a v záporu nebýt, nebývat, nestat se a nestávat se. V některých jazycích (např. v ruštině) se v přítomném čase tvar slovesa být neuvádí.

Co to je zvratné sloveso

Zvratné sloveso (reflexivum) je v češtině a některých jiných jazycích typ slovesa, jehož tvar je tvořen plnovýznamovým slovesem doplněným o volný morfém se nebo si, kterým se děj slovesa obrací zpět na původce děje.

Jak poznám zvratné sloveso

Zvratné sloveso (reflexivum) je v češtině a některých jiných jazycích typ slovesa, jehož tvar je tvořen plnovýznamovým slovesem doplněným o volný morfém se nebo si, kterým se děj slovesa obrací zpět na původce děje.

Co se určuje u infinitivu

U infinitivu nemůžeme konkrétně určit osobu, číslo, čas ani způsob. Jedinými dvěma kategoriemi, které určit můžeme, jsou vid a částečně také slovesný rod (činný a trpný).

Kdy se používá infinitiv

Vazba předmětu s infinitivem

Přítomný infinitiv vyjadřuje přítomný děj, ale může vyjadřovat také děj následný. Minulý infinitiv vyjadřuje děj, který začal nebo proběhl před jiným dějem. slovesa smyslového vnímání: see, hear, notice, feel atd.

Co je to hráz

Hráz je stavba nebo přírodní útvar, který zabraňuje volnému průtoku vody. Hrázemi je vytvářeno vzdutí rybníků (viz rybniční hráz), hráze údolních nádrží se nazývají přehrady, podél břehů řek se staví protipovodňové hráze.

Jaké i se píše v ženském rodě

měkkým vzorům, tedy vzorům, které mají pouze koncovky s měkkým I. Výjimku tvoří jen vzor žena (například tvar ženy), ten ale snadno poznáme podle typického zakončení na -A. Pokud tedy končí podstatné jméno ženského rodu na jiné písmeno než -a, víme, že v něm píšeme měkké I.