Co to je zastupitel?

Co znamená být v zastupitelstvu

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.
Archiv

Kdo platí zastupitele

Náhradu vyplacené mzdy uhradí zaměstnavateli obec. Neuvolněným zastupitelům, kteří nejsou v pracovním poměru, poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo.
Archiv

Kdo může být zastupitelem

Podle tohoto ustanovení může být členem zastupitelstva zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) volebního zákona.

Kdo voli členy zastupitelstva

Volební den, stejně jako u jiných druhů voleb, vyhlašuje prezident republiky, a to nejméně 90 dní před jejich konáním. Starosta obce má před volbami (nejméně deset dní před jejich konáním) možnost (nikoliv povinnost) vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů.

Jak se stát zastupitelem

Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České …

Kdo zastupuje obec

Starosta zastupuje obec navenek

Starosta je stejně jako zastupitelstvo, rada či obecní úřad orgánem obce. Pravomoci jednotlivých obecních orgánů v základu upravuje zákon o obcích. Pro rozlišení oprávnění jednotlivých orgánů má význam i to, zda se ve věci jedná o samostatnou nebo přenesenou působnost.

Jak se daní plat zastupitele

Pokud nepodepíše prohlášení, sráží se u příjmů do 3000 Kč 15% srážková daň. Pokud je odměna vyšší než 3000 Kč, sráží se daň podle tabulky minimálně 20% a člen zastupitelstva musí podat daňové přiznání. ad b) další odměnu je možné poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva za stejných podmínek jako uvolněným členům.

Kdo nemůže být zastupitel

Zastupitelem obce by tak neměl být zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu téže obce či obce, která vykonává působnosti vůči této obci (např. ORP), krajského úřadu nebo finančního úřadu. O slučitelnosti či neslučitelnosti funkcí však rozhoduje primárně zastupitelstvo dané obce.

Kdo svolává zasedání zastupitelstva

Svolání zasedání zastupitelstva obce:

svolává starosta obce; obecní úřad musí na úřední desce (vč. elektronické) zveřejnit informaci o místě, době a navrženém programu nejméně 7 dní přede dnem zasedání; musí se konat minimálně 1 x za 3 měsíce a na území obce.

Jak často musí být zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zastupitelstvo zpravidla svolává a řídí starosta obce (§ 92 ZOZ), resp. hejtman kraje (§ 40 ZKZ), resp.

Kdy odhlásit zastupitele ze zdravotního pojištění

Podle zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je dnem skončení "zaměstnání" u neuvolněných zastupitelů den skončení výkonu funkce a u uvolněných je to den, od něhož jim nenáleží odměna za výkon funkce (s výjimkou dosavadního starosty, místostarosty či uvolněných členů dosavadní …

Co dělá radní

Rada připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva obce a zákonem o obcích je jí vyhrazeno například: zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu. vydávat nařízení obce. stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, rozhodovat o počtu zaměstnanců OÚ

Jak odstoupit ze zastupitelstva

Mandát člena zastupitelstva obce zaniká dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí dnem, kdy starosta obce obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát.

Kdo rozhoduje o počtu zastupitelů

Počet zastupitelů na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Zákon (ZOZ) stanovuje rozpětí počtu členů zastupitelstva podle velikostních kategorií. Například u obcí do 500 obyvatel je rozpětí 5 až 15, u obcí nad 150 000 obyvatel činí 35 až 55.

Jak se hlasuje v zastupitelstvu

Zastupitelé zpravidla hlasují veřejně, např. zvednutím ruky. V některých případech může hlasování probíhat i tajně. [6] Zastupitelstvo k tomu může přistoupit pouze v odůvodněných případech a nesmí této možnosti zneužívat.

Které osoby jsou vyňaty ze zdravotního pojištění

Jsou to zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a také přeshraniční pracovníci (zaměstnanci i OSVČ). Společně s nimi jsou zde pojištěni i jejich nezaopatření rodinní příslušníci.

Jak se Odhlasit z pojišťovny

Oznámení o odhlášení musí na své zdravotní pojištovně učinit písemně a předem. Zároveň je nutné odevzdat průkaz pojištěnce. Po návratu do ČR a obnovení účasti v pojištění musí pojištěnec prokázat, že byl po celou dobu v jiném státě zdravotně pojištěn (za pojištění je uznáváno i soukromé cestovní pojištění).

Kdy končí rada obce

V souladu s ustanovením § 99 odst. 4 zákona o obcích, pokud se starosta či místostarosta vzdá své funkce (míněno funkce starosty či místostarosty) nebo z ní je odvolán, přestává být i členem rady obce.

Jak je volena rada obce

V čele rady stojí starosta, dále je volen jeden či více místostarostů. Zřízení a činnost rady obce se řídí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. V městysech se nazývá rada městyse a ve městech včetně statutárních měst rada města.

Kdy končí mandát zastupitele

Mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká zvolením, k němuž dojde ukončením hlasování, t. j. v aktuálním případě ve 14.00 hod. dne 24. září 2022. Mandát členu zastupitelstva zaniká ze zákona nebo vyslovením zastupitelstva obce.

Co dělá zastupitelstvo

Pravomoci zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům. Nejde tedy o záležitosti v přenesené působnosti obcí nebo o věci spadající do působnosti jiných správních úřadů …

Kdo muze na zasedani zastupitelstva

Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, a současně je hlášena v obci k trvalému pobytu. Právo vyjádřit se na zasedání zastupitelstva obce nabývá občan obce, který dosáhl 18 let věku. Shodné oprávnění má též fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.

Co se stane když nezaplatím zdravotní pojištění

Penále je 0,0411 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce. Dlužné pojistné je OSVČ povinna doplatit. Doplatek je splatný na účet té zdravotní pojišťovny, u které byla OSVČ pojištěna v době, kdy dluh vznikl.

Kdo je osoba bez zdanitelných příjmů

Kdo je OBZP

Osobou bez zdanitelných příjmů se automaticky stává ten, kdo po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát.

Co musím hlásit zdravotní pojišťovně

oznámit do 8 dnů změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem. oznámit do 8 dnů změnu související s platbou státu za zaměstnance. odvádět pojistné za své zaměstnance a vést průkaznou evidenci o platbách pojistného. zasílat měsíční přehledy plateb pojistného.