Co to znamená EW?

Co je zkratka EW

Informace o zkratce 'EW'

Popis: Lehká výhra. Používáno i k ponížení soupeře.
Archiv

Co znamená EW 30

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE – ODOLNOST – PŘÍKLADY OZNAČENÍ

EW 30 DP1 – protipožární dveře omezující požár po dobu 30 minut vyrobené z materiálu, který nezvyšuje intenzitu požáru. EI 60 DP1 – protipožární dveře bránící šíření požáru po dobu 60 minut vyrobené z materiálu, který nezvyšuje intenzitu požáru.
Archiv

Co znamená EW 15 DP3 C

Dveře s označením EW (EI) 30 DP3 můžete použít i při požadavku EW 15 DP3. Číslo znamená klasifikovanou požární odolnost v minutách, takže při použití lepšího požárního uzávěru budete na straně bezpečnosti.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi požární odolnosti REI a EI

požární stěny a požární stropy (položka 1) jsou plošné konstrukce na hranici požárního úseku uvnitř objektu, popřípadě na hranici dvou objektů. Jelikož jde o plošnou konstrukci mezi dvěma uzavřenými prostory (mezi požárními úseky), musí splňovat mezí stav EI; pokud jde zároveň o konstrukci nosnou, pak musí splnit REI.
Archiv

Co to je kys

“ Občas můžete zaregistrovat KYS – „Kill Yourself" – Zabij se.

Co je to JJ

Význam: JJ = zkratka pro "jo jo" – vyjadřující souhlas. V podstatě je to synonymum pro "ano". Při anglicky psaném chatu může označovat "just joking" – volně přeložitelné jako "dělám si srandu" – způsob jak dát adresátovi vědět, že to, co jsem napsal není myšleno úplně vážně.

Co je to požární odolnost

Požární odolnost je doba, po kterou jsou schopny stavební konstrukce nebo požární uzávěry odolávat teplotám vznikajícím při požáru bez porušení své funkce.

Jak fungují protipožární dveře

Každé protipožární dveře se identifikují požárním štítkem. Samotná požární odolnost uvádí dobu v minutách, po kterou si dveře uchovají svoje vlastnosti a fungují jako požární uzávěr. Sleduje se doba, po kterou dveře dokážou odolat požáru a plamen, teplo nebo zplodiny neprojdou na druhou stranu.

Kde musí být protipožární dveře

Protipožární odolnost musí splňovat všechny vstupní dveře v novostavbách bytových domů, u rekonstrukcí je také stále častějším požadavkem. Protipožární vstupní dveře jsou povinné v panelových nebo činžovních domech a také u novostaveb bytových domů.

Co je to Broof t3

Do třídy BROOF (t3) spadají střešní pláště v požárně nebezpečném prostoru. Požárně nebezpečným prostorem se rozumí plocha střechy, která je od vnitřního prostoru oddělena dveřmi, oknem nebo požárně otevřenou stěnou, případně se v blízkosti nachází elektrické zařízení.

Co je stavba A1

Třídou A1 jsou označovaný nehořlavé materiály a kvůli úrovni stanovených požadavků nemůže být spojovaná se žádnou další třídou. Třída A2 je také zařazovaná mezi nehořlavé materiály, protože použití výrobků z této třídy nezpůsobuje celkové vzplanutí.

Co je DP2

Stavební objekt, který má pouze v podzemních podlažích požárně dělicí a nosné konstrukce druhu DP1 (v nadzemních podlažích jsou konstrukce druhu DP2 nebo DP3) se považuje za objekt s nehořlavými konstrukcemi pouze při posuzování podzemních podlaží (při posuzování nadzemních podlaží jde o objekt se smíšenými nebo …

Kdy musí být Protipozarni dveře

Protipožární odolnost musí splňovat všechny vstupní dveře v novostavbách bytových domů, u rekonstrukcí je také stále častějším požadavkem. Protipožární vstupní dveře jsou povinné v panelových nebo činžovních domech a také u novostaveb bytových domů.

Jak se poznají protipožární dveře

Každé protipožární dveře se identifikují požárním štítkem. Druhý údaj EW 30 – C0 označuje dobu, po kterou dveře zastaví sálavé teplo tak, že nezačnou hořet sousední materiály. A v případě těchto dveří je to opět půl hodina. Údaj C0 označuje to, že je osazený dveřní zavírač a také deklarují životnost samozavírání dveří.

Kdo může montovat protipožární dveře

Tak, jak je požární uzávěr zkoušen, musí být namontován do stavby. Montáž musí provést oprávněná osoba, která má od výrobce pověření, že smí montovat požární uzávěry. Tento výrobek, který musí být odzkoušen v akreditované laboratoři autorizované osoby, která vydává na požární uzávěr (dveře) certifikát.

Jaká se v ČR používá klasifikace odolnosti střešní konstrukce proti vnějšímu působení požáru

CHOVÁNÍ STŘECH VYSTAVENÝCH VNĚJŠÍMU POŽÁRU

V České republice platí, že střešní pláště, které jsou v požárně nebezpečném prostoru nebo mají být hodnoceny jako požárně uzavřené plochy, musí mít dle ČSN 73 081 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení klasifi kaci BROOF (t3) pro požadovaný sklon.

Jaký je rozdíl mezi reakci na oheň a požární odolností

Reakce na oheň je ukazatel toho, jak výrobky přispívají svou hořlavostí k rozvoji a intenzitě vznikajícího požáru (na rozdíl od požární odolnosti stavebních konstrukcí vystavených plně rozvinutému požáru).

Co je to požární výška

Výška objektu h (požární výška objektu) : je výška nadzemní (podzemní) části objektu, měřená od podlahy 1. nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního (podzemního) podlaží. Jednopodlažní objekty mají požární výšku h = 0 m. Objekty mohou mít i několik požárních výšek.

Kdy musí být protipožární dveře

Protipožární odolnost musí splňovat všechny vstupní dveře v novostavbách bytových domů, u rekonstrukcí je také stále častějším požadavkem. Protipožární vstupní dveře jsou povinné v panelových nebo činžovních domech a také u novostaveb bytových domů.

Jaké dveře do kotelny

Doporučujeme Vám dveře požárně odolné nebo požárně bezpečnostní třídy 2 nebo 3. Interiérové protipožární dveře mají schopnost zabránit šíření ohně v případě požáru. Jsou určené především pro instalaci do místností s kotlem na tuhá paliva. Vyrábí se buď s požární odolností 30 minut nebo 45 minut.

Co je to B ROOF t3

Konstrukce zařazené do třídy BROOF (t3) nešíří požár a brání vznícení hořlavých částí skladby. Nedílnou součástí práce projektanta či architekta při navrhování nových budov je zajištění požární bezpečnosti, a to pasivní i aktivní.

Jak se počítá požární výška

Za požární výšku tak často bývá nesprávně například uvažována výška od upraveného terénu či naopak výška po atiku či hřeben střechy. Požární výška objektu h je definována jako výška od čisté podlahy 1. nadzemního podlaží k čisté podlaze posledního užitného nadzemního podlaží (event. posledního podzemního podlaží).

Co je SPB

Stupeň požární bezpečnosti (zkratka SPB) je dalším údajem charakterizujícím daný požární úsek. Označuje se římskými číslicemi (I – VII) a je stanovována v závislosti na požární výšce objektu, nejvyšším požárním zatížení v PÚ a hořlavostí konstrukčního systému.

Co je užitné podlaží

Užitné podlaží : každé podlaží, které leží na nosné stropní konstrukci. Nejvýše ležící technická podlaží, kde nejsou trvalá pracovní místa – nejsou užitná podlaží (strojovny výtahů, strojovny VZT, plynové kotelny -bezobslužné, rozvodny apod.).

Co je to požární riziko

Definice podle projektových norem požární bezpečnosti staveb uvádí, že požární riziko je rozsah a intenzita případného požáru v posuzovaném stavebním objektu nebo jeho části. Požární riziko je vyjádřeno u neýrobních objektů výpočtovým požárním zatížením, u výrobních objektů ekvivalentní dobou trvání požáru.