Co to znamená poezie?

Co patří do poezie

Poezie se od prózy liší tím, že je text psán ve verších. Nemusí být vždy pravda, že v básničkách se vlastně nic neděje, do poezie řadíme i básně epické, tedy ty, které mají nějaký děj. Pro poezii je důležitý také rytmus. Jejím úkolem je vyjadřovat především vnitřní svět autora, jeho city, pocity, dojmy a podobně.
Archiv

Na co se dělí próza

Próza se dělí na dvě hlavní skupiny, prózu uměleckou a prózu vědeckou. V běžné řeči, zejména v češtině, se však postupem doby pojem próza stal označením hlavně prózy umělecké (v jiných jazycích tomu tak nutně není), tedy synonymem beletrie (i tento pojem však v češtině měnil v čase význam, původně zahrnoval i poezii).

Co je to poezie a próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.
Archiv

Jak vypada drama

Drama (z řeckého δραν – dělání, čin) patří spolu s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry. Drama se tvoří tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů a monologů.

Jaké knihy jsou poezie

Nejlepší poezie

# Název Autor
2. Kuřátko a obilí Zdeněk Miler František Hrubín
3. Polámal se mraveneček Josef Kožíšek
4. Dvakrát sedm pohádek František Hrubín
5. Blues Václav Hrabě

Jaké existují literární druhy

Literární druh je genologický termín, který označuje nejvyšší genologickou (žánroslovnou) rovinu: dělí veškerou literaturu na tři, resp. dvě skupiny: epika, lyrika a drama. Drama bývá někdy vydělováno mimo oblast literatury (resp. krásné literatury) jakožto autonomní umělecký druh.

Jaké jsou literární formy

Literární druh tvoří nejvyšší genologickou rovinu a dělí veškerou uměleckou literaturu na tři skupiny – podle obsahu na lyriku, epiku a drama (toto dělení pochází až od Goetheho, konec 18. století), nebo podle formy na poezii, prózu a drama (členění, které se rozšířilo v klasicismu).

Co to je epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh. Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.

Na co se dělí epika

Dělení epiky

Jedním z možných pomocných dělení epických žánrů je rozlišování na takzvanou „velkou epiku“ (epos, román), „střední epiku“ (povídka, novela) a „malou či drobnou epiku“ (bajka, anekdota).

Co je to tragédie

Tragédie (z řec. tragóidiá – zpěv kozlů, tragos – kozel, óidé – zpěv) neboli truchlohra je forma dramatu s vážným obsahem. Hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě.

Co je to lyrika epika a drama

Epika na rozdíl od lyriky vypráví vždy nějaký děj, událost. Může být psána v souvislém textu (próze) nebo ve verších. Drama má podobně jako epika děj, avšak tento děj se uskutečňuje formou dialogů mezi jednotlivými postavami, případně monologů těchto postav. Děj se odvíjí okolo dramatického konfliktu.

Co je to román

Román je rozsáhlý epický (vyprávěcí) literární žánr, řazený mezi fikci a ve své moderní podobě téměř vždy prozaický, jen málokdy veršovaný. Jedná se o velmi mnohotvárný, vnitřně rozporný a neobyčejně proměnlivý žánr s otevřenou strukturou.

Co je to beletrie

Termín, který pochází z francouzského belles-lettres, původně označoval veškerou uměleckou literaturu. V jednom období se jí přezdívalo také literatura krásná, protože zahrnovala i poezii a drama. Jsou to příběhy, díky kterým nahlížíme do jiných světů.

Co to je novela

Novela (italsky novinka) je epický žánr kratšího nebo středního rozsahu, podobně jako povídka, s níž se někdy zaměňuje. Od povídky a od románu se liší tím, že se soustředí na jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh.

Jaké rozlišujeme tři základní literární druhy

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.EPIKA – obsahuje a popisuje určitý děj.LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity.DRAMA – je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav.

Jaké jsou znaky epiky

Epika je literární druh, který je založený na ději neboli na vyprávění určitého příběhu. V tomto příběhu vystupují postavy a je zakotven z hlediska času a prostoru. Obvykle jsou epická díla tvořena dvěma složkami, řečí vypravěče a promluvami jednotlivých postav.

Co to je lyrika a epika

Lyrika od počátků svého vzniku (ve starověkém Řecku) byla spojována s hudbou (verše byly doprovázeny hrou na lyru). Epika na rozdíl od lyriky vypráví vždy nějaký děj, událost. Může být psána v souvislém textu (próze) nebo ve verších.

Jaké jsou literární žánry

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.EPIKA – obsahuje a popisuje určitý děj.LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity.DRAMA – je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav.

Co je to komedie

Komedie neboli veselohra je literární nebo dramatický útvar, který vždy skončí šťastně (stejně jako pohádka). Opakem komedie je tragédie. Od komedie se očekává humorný nadhled nad lidskými slabostmi a lidskou nedostatečností. Humor spolu s vkusnou komikou jsou zpravidla základními aspekty tohoto útvaru.

Co je to epická poezie

Epická poezie je označení pro básnické dílo, jehož základní obsahovou složkou je děj, popis událostí a interakce mezi postavami. Ten bývá doplněn popisem prostředí a charakterů a také dialogy. Zpravidla jde o rozsáhlejší básnická díla, k nejběžnějším žánrům patří epos a balada.

Jak poznat literární druh

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.EPIKA – obsahuje a popisuje určitý děj.LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity.DRAMA – je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav.

Jaké jsou žánry

Do umělecké prózy patří veškerá neveršovaná epika, která se dále dělí na základní žánry jako: Román, Novela, Povídka, Fejeton, Romaneto, Pohádka, Báje, Mýtus, Esej atd. Nabízí se také další dělení – podle literárních oblastí na: Science fiction, Fantasy, Venkovskou prózu, Literaturu faktu , Detektivní román atd.

Co je to povídka

Povídka je epický literární žánr krátkého či středního rozsahu. Patří mezi fikci a téměř vždy je prozaický, nikoliv veršovaný. Je kratší než román a na rozdíl od něj zachycuje pouze jeden aspekt života či jeden vybraný moment, nikoliv lidský život jako celek.

Co je to lyrika a epika

Lyrika od počátků svého vzniku (ve starověkém Řecku) byla spojována s hudbou (verše byly doprovázeny hrou na lyru). Epika na rozdíl od lyriky vypráví vždy nějaký děj, událost. Může být psána v souvislém textu (próze) nebo ve verších.

Jak se pozna epika

Epika je více zaměřena na děj, něco se v ní odehrává. Může být napsána jako souvislý text (pak se jedná o prózu), nebo může být zapsána i ve verších (pak se jedná o poezii, ale stále je to epika). Došel k černému jezdci, natáhl ruku a dotkl se jeho koně.