Co to znamená sublimace?

Co je to sublimace příklad

Sublimace je děj, při kterém pevná látka přechází v plyn. Sublimují například všechny pevné látky, které zapáchají nebo voní, například toaletní přípravky. Podobně pozorujeme sublimaci u ledu, naftalenu a suchého ledu*. Desublimace je opačný děj k sublimaci.
ArchivPodobné

Co je to sublimace v psychologii

Sublimace

Sublimace je obranný mechanismus s pozitivním důsledkem. Jedná se o přesunutí, které vyústí do prospěšné, produktivní činnosti. Jako příklad můžeme uvést obézního člověka, který je zvyklý jíst nezdravě. Čokoláda, pizza, chipsy, burgery, to všechno mu přináší potěšení.
Archiv

Jaké látky sublimují

Přeměna látky z pevného skupenství přímo ve skupenství plynné se nazývá sublimace. Za běžného atmosférického tlaku sublimuje např. jód, kafr, pevný (suchý led), led, sníh, …, stejně jako vonící či páchnoucí látky.
ArchivPodobné

Na čem závisí sublimace

– Pevná látka se mění přímo v páru (plynné skupenství). Při tom přijímá skupenské teplo sublimace. Sublimace je závislá na vnějším tlaku. – Opačný děj se nazývá desublimace.
Archiv

Proč látky sublimují

Většina pevných látek zvětšuje při zahřívání svůj objem, z čehož vyplývá i změna hustoty dané látky. Některé látky při zahřání za běžného tlaku sublimují, tedy přecházejí z pevného skupenství do plynného. Mezi tyto látky patří například jod, naftalen, chlorid amonný či kofein.

Kdy dochází k sublimaci

Nejpříznivější podmínky pro sublimaci jsou teploty kolem nuly, slunečné počasí a suchý vzduch. Protože při sublimaci se vrstva nad sněhem obohacuje o vodní páru, je důležitým faktorem i vítr, který podporuje výměnu vlhkého vzduchu nad sněhem za sušší vzduch z vyšších vrstev.

Co to je projekce

projekce – (z lat. proicere = navrhovat, vrhat vpřed) – proces vynášení, přenášení, promítání představ, myšlenek a fantazií navenek, zpravidla na jinou osobu, které jsou pak připisovány.

Co to je tání

Tání je fázová přeměna (změna skupenství), při níž se pevná látka mění na kapalinu. Opačný pochod – změna kapaliny v pevnou látku – se nazývá tuhnutí. Dle Ottova slovníku naučného se pojem tání používá pro led a sníh (led a sníh taje).

Co to je přenos

Přenos je psychoanalytický fenomén, který je popisován jako nevědomé přesměrování pocitů z jedné osoby na druhou. Jedna z definic přenosu je: „nevhodné opakování vztahu, který byl důležitý v dětství člověka, v jeho současném životě.

Co je projekce v psychologii

(Psychologická) projekce je jev popsaný Sigmundem Freudem coby obranný mechanismus ega spočívající v popírání podvědomých (pozitivních i negativních) impulzů a charakteristik u sebe sama a naopak připisování jich jiným. Před Freudem se tomto principu zmínil italský filosof Giambattista Vico na začátku 18. století.

Co je to Regelace

Regelace je jev tání pod tlakem a opětovného zmrazení, když je tlak následně snížen. Regelaci lze demonstrovat smyčkou jemného drátu kolem bloku ledu, k níž je připojena velká váha. Tlak vyvíjený na led jej pomalu místně taví a umožňuje drátu projít celým blokem.

Co je to bod varu

Teplota varu je teplota, při níž kapalina vře. Fyzikálně je teplota varu definována tak, že se jedná o teplotu, při které se právě vyrovná tlak par kapaliny s tlakem okolního plynu. Teplota varu závisí na atmosférickém tlaku (nebo obecněji na tlaku, který na kapalinu působí).

Jak se prenasi infekce

Přenos kontaktem – při doteku, líbání, pohlavní styk, pokousání, poškrabání – např. původci infekční mononukleózy, AIDS, vztekliny, nemoci z kočičího škrábnutí. Kapénkový přenos – EA se přenáší v kapénce z HDC (nebo aerosolu) zdroje do HDC vnímavého jedince − např. akutní respirační infekce (chřipka, parachřipka aj.).

Co je to Protipřenos

Protipřenos (z ang. counter-transference) je komunikační porucha, která nastává mezi dvěma subjekty (nadřízený – podřízený, rodič – dítě, lékař – pacient, prodavač – zákazník apod.), pokud je chování jednoho subjektu („nositel“) ovlivněno jeho minulými vztahy.

Co je efekt mírnosti

Efekt mírnosti a shovívavosti – sympatické osoby subjekt hodnotí v pozitivních vlastnostech výše a negativních níže, tj. pozitivní vlastnosti přeceňuje a negativní podceňuje. Kategorizace – zařazování vnímaných objektů, ať jsou to věci, osoby nebo události, do určitých tříd podle shodnosti znaků.

Jaká je hustota ledu

Fyzikální vlastnosti: Lze rýpat nehtem (má tvrdost 1,5), hustota 0,917 g/cm³, křehký, neštěpný, lom je lasturnatý. Při dlouhodobém působení tlaku plastický, tepelně nestálý – taje při teplotě 0 °C. Při teplotách pod −80 °C krystaluje v krychlové soustavě.

Co je Regelace ledu a čím je způsobena

Regelace ledu

Jev je důsledkem toho, že led plave na vodě. Při zvýšení tlaku je totiž stabilnější fáze o vyšší hustotě (voda), a proto led pod drátkem taje. Skupenské teplo, které je pro tání potřeba, se získá opětnou krystalizací vody v místech s menším tlakem, tedy nad drátkem.

Co je to vroucí voda

Za normálního atmosférického tlaku (101,3 kPa) vře voda právě při 100oC, při nižším atmosférickém tlaku má však vodní pára dostatečný tlak už při nižší teplotě. Teplota varu vody tedy závisí na velikosti vnějšího tlaku: čím je tento tlak nižší, tím nižší je i teplota varu. Platí to i pro ostatní kapaliny.

Jak se projevuje infekce v těle

Chronický zánět se projevuje symptomy, které si vůbec nedáme do souvislosti se zánětem. Jsou to únava, bolest v krku, ucpaný nos, častá nachlazení, zažívací potíže- ať už to je nadýmání, průjem či zácpa, dále bolesti kloubů a svalů, psychické obtíže – úzkosti a deprese.

Jak se zbavit bakteriální infekce bez antibiotik

Česnek, cibule, křen i zázvor vyženou nemoc z těla

U všech těchto zmíněných přírodních antibiotik se můžete kromě antibiotického spolehnout také na antivirové a antimykotické působení.

Co je přenos a Protipřenos

Přenos lékaře na pacienta je určen individuální historií lékaře. Protipřenos není totéž: je to jen první nekorigovaná reakce lékaře na přenos pacienta k němu. Nic více, nic méně.

Co to je atribuce

Atribuce je sociálně-psychologický pojem označující nevnímání události jako úplně náhodné dění, přičemž lidé podléhají tendenci připisovat věcem významy, tj. mít potřebu věcem rozumět a vysvětlovat si je.

Co je to haló

Co je to Haló efekt Haló efekt nebo také efekt prvního dojmu je kognitivní zkreslení, při kterém dochází k chybě ve vnímání a posuzování osob či věcí. Vzniká v době, kdy objekt nebo osobu vidíme poprvé či po delší době. Získané první dojmy na základě vnějších vlivů a povrchových kritérií pak ovlivňují dojmy pozdější.

Proč led plave

Led plave na vodě

Vědecky řečeno to znamená, že hustota vody je větší než ledu, a to v poměru 12:11. Toto chování není příliš časté, běžné látky (vosk, kovy) mají poměr hustot opačný – jistě víte, že hladina vosku se ve vychladlé svíčce propadne, podobně lité vánoční olovo.

Jaká je teplota ledu

Teplota tání ledu je za normálních podmínek 0 °C. Pokud do něj ale přidáme nějakou vhodnou příměs, v našem případě sůl, změníme složení ledu, který už není tvořen pouze vodou.