Co uctovat na 528?

Co se účtuje na účet 528

Na tento účet se účtují ostatní sociální náklady, jejichž společným znakem je jejich daňová neúčinnost. Účet má význam jen u těch účetních jednotek, které uhrazují zaměstnancům další sociální náklady, které jsou nad limit nebo daňově neuznatelné z hlediska ZDP.
Archiv

Co se účtuje na účet 538

538 – na tento účet se účtují kolky, dálniční známky.

Co se účtuje na účet 518

Nákup drob. nehmot. majetku, poštovní poplatky, známky, telefoní služby,rozhlasové poplatky, úhrady za inzerci, propagaci, výstavy, úklid, praní a čistění prádla, poradenskou činnost, právnickou pomoc, vzdělávání pracovníků a ostatní náklady.

Jak poznat Má dáti dál

Jestli máte alespoň základní znalosti účetnictví, pak nejspíš víte, že levá strana účtu se v odborné terminologii nazývá „Má dáti“ a pravá strana účtu „Dal“. Často se zapisují pomocí jednoduchých zkratek – MD a D. To asi víte taky.

Co se účtuje na 513

513 – Náklady na reprezentaci

Nebo se jedná o předměty, které splňují ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP , které jsou také daňově uznatelným nákladem a měly by být účtovány na 501 – Spotřeba materiálu nebo 548 – Ostatní provozní náklady.

Co se počítá do osobních nákladů

Osobní náklady obsahují mzdové náklady zahrnující příjmy společností obchodních korporací ze závislé činnosti, odměny členům orgánů obchodních korporací, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a právě i zákonné a ostatní sociální náklady, a to včetně sociálních nákladů fyzické osoby.

Jak zaúčtovat daňovou povinnost

Splatnou daňovou povinnost zaúčtujete v agendě Interní doklady na účty 591/341 u daně z běžné činnosti. Zápornou daňovou povinnost účtujete obráceně, tedy ve prospěch nákladových účtů a jako snížení závazku z titulu daně z příjmů. Připomínáme, že u daňového přiznání fyzických osob se rozlišují tzv. dílčí základy daně.

Jak se účtuje srážková daň

Účtování srážkové daně

V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle ZDP zdaňují zvláštní sazbou daně a u kterých lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň z příjmů zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací.

Co patří do časového rozlišení

Patří sem účetní případy, které jsou výdajem běžného období, ale nákladově souvisí s následujícím účetním obdobím. Ide o „předplacení” nákladu, který bude realizován až v příštím účetním období. Tento účet je rozvahový účet aktiv, účetní jednotka zde účtuje pohledávku vůči příjemci peněz.

Jak se účtují přijaté faktury

Přijaté faktury pak účtujete vždy na účet 321 – Dodavatelé závazky z obchodních vztahů. Plátci DPH na tento účet účtují i daň. Evidenci a uchování přijatých faktur vám nařizuje zákon o účetnictví.

Na jaké straně účtu se zaznamenává výnos

Rozvahové účty

Členíme je na nákladové a výnosové. Narozdíl od rozvahových účtů však nemají počáteční stav. Náklady se zaznamenávají na straně MD a výnosy na straně D.

Jak se účtuje přijatá faktura

Faktura přijatá

Vždy zaúčtujete na účet 321 – Dodavatelé v celkové částce na stranu DAL (zvýšení závazku) a až poté řešíte, za co tato faktura byla: Například máte zaúčtovat fakturu přijatou za právní služby. Kontace tohoto případu je: 518/321.

Co patří na účet 512

Na tomto účtu se účtují cestovní náhrady k úhradě výdajů za ubytování, zvýšených stravovacích výdajů (stravné), k úhradě nutných vedlejších výdajů spojených s pracovní cestou a kapesné. Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 512/003) počáteční zůstatek.

Kam se účtuje občerstvení

Výdaje na občerstvení, pohoštění a dary účtujeme na účet 513 – Náklady na reprezentaci.

Co se uctuje na 527

Účet 527 – Zákonné sociální náklady

2023. Na tomto účtu se účtují zákonné sociální náklady. Jak je v obecné rovině uvedeno u skupiny 52 měly by být v této skupině účtovány všechny náklady vynaložené účetní jednotkou na zaměstnance.

Co patří mezi mzdové náklady

Ve statistickém výkaznictví se zahrnují do mezd základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu.

Jak účtovat zaplacenou daň z příjmů

Platby záloh mají být účtovány na účet 341 – Daň z příjmů. Účet 341 slouží pro účtování daně z příjmů účetní jednotky – daně z příjmů právnických osob nebo daně z příjmů fyzických osob u podnikatele fyzické osoby účtující v podvojném účetnictví.

Kdy se neplatí srážková daň

Pokud z dohody vydělal více než 10 000 Kč měsíčně nebo u jednoho zaměstnavatele podepsal prohlášení, je účasten na zdravotním a sociálním pojištění, příjem není zdaňován srážkovou daní a zaměstnavatel srazí z tohoto příjmu zálohu na daň.

Jak se počítá srážková daň

Pokud nepodepíšete prohlášení poplatníka daně z příjmu, bude Vám do limitu 10 000 Kč sražena daň srážková, která činí 15 %. Odečte ji Váš zaměstnavatel a příjem už pak dále nemusíte (ale můžete) vykazovat v daňovém přiznání. Při překročení limitu 10 000 Kč se Vám bude strhávat tzv. zálohová na daň z příjmu.

Jak se účtuje nájemné

V případě placení nájemného na příští rok se vypočtené nájemné zaúčtuje společně s předchozí účetní operací na účet 381 – Náklady příštích období na stranu MD. V následujícím roce se přeúčtuje z účtu 381 – Náklady příštích období na stranu D a poté na účet 518 – Ostatní služby na stranu MD.

Co je časově rozlišení aktiv

Časové rozlišení je možné členit na aktivní (náklady příštích období, komplexní náklady příštích období a příjmy příštích období) a pasivní (výdaje příštích období a výnosy příštích období). Ve většině článků, které se věnují problematice časového rozlišení, je typickým příkladem ČR nájemné.

Co se účtuje na 604

Poskytované slevy odběratelům se účtují v průběhu účetního období na účet 604 v okamžiku poskytnutí slevy. Při poskytnutí slev v jiném účetním období je nutné provést časové rozlišení těchto slev do období, kdy došlo k prodeji a tím i zaúčtování prodaného zboží.

Kdy je DUZP

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je dnem, kdy dodavatel dodal zboží či službu. Pro uskutečnitele daňového plnění (dodavatele) je tento den také datem, podle něhož se bude řídit při přiznání DPH na výstupu. DUZP je povinným údajem pro faktury plátců DPH.

Jak se účtují výnosy

Výnosy jsou sledovány v 6. účtové třídě od začátku účetního období a účtují se do toho období, s nimiž časově souvisí. Prvotní výnosy jsou zachycovány v této účtové třídě časově rozlišené. Slevy a srážky jsou součástí tržeb u dodavatele a lze pro ně zřídit samostatné analytické účty.

Co je má dáti a dál

Na stranu má dáti připisujeme peníze, které nám přibývají, které vyděláváme, na stranu dal pak peníze, které ubývají, které utrácíme. Každý účetní případ na účtech se zapisuje na jeden řádek a zůstatek na účtu zjistíme, když odečteme stranu dal od strany má dáti.