Co víme o čtverci?

Co plati pro úhlopříčky ve čtverci

Ve čtverci o straně a tvoří uhlopříčka přeponu pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami délky a. Pro délku uhlopříčky u tedy platí u 2 = a 2 + a 2 u^2 = a^2 + a^2 u2=a2+a2.

Jak se popisují strany čtverce

Čtverec – Rovinný útvar ohraničený čtyřmi úsečkami stejné délky. Sousední strany spolu svírají pravý úhel. Protější strany jsou rovnoběžné.

Jak se rýsuje čtverec

15. Jak sestrojit čtverec, známe-li délku jeho stranySestrojíme úsečku AB o délce 6 cm.V bodě A sestrojíme kolmici k AB.Sestrojíme oblouk kružnice o poloměru 6 cm. Tento oblouk protne kolmici v bodě D.Z bodu D a z bodu B sestrojíme oblouky kružnice o poloměru 6 cm.Dokončíme konstrukci čtverce ABCD.

Jak se počítá čtverec

Jelikož má čtverec všechny strany stejně dlouhé, stačí nám pro výpočet jeho obsahu znalost délky jedné jeho strany. Pro výpočet obsahu čtverce tedy do kalkulačky zadejte délku strany čtverce a. Obsah čtverce se spočítá jako délka strany [a] x délka strany [a].

Kdo vymyslel čtverec

Slovo čtverec bylo vytvořeno pod vlivem latinského quadratum a německého das Viereck, das Geviert(e). Autorem je Josef Vojtěch Sedláček a poprvé je použito v jeho Geometrii (Praha, 1822, str. 12): Čtverec (quadratum) jest rovnoběžník, v němž všickni úhlové přímí, a všecky strany mezi sebou stejné.

Jaký je rozdíl mezi čtvercem a kosočtvercem

Kosočtverec je rovnoběžník, který má všechny strany stejně dlouhé. Někdy bývá přidáván požadavek, že se nesmí jednat o čtverec, tedy jeho strany nesmí svírat pravý úhel, někdy bývá čtverec považován za zvláštní případ kosočtverce. V kontextu heraldiky a umění též označovaný jako routa.

Jaký je obsah čtverce

Výpočet obsahu čtverce

Jelikož má čtverec všechny strany stejně dlouhé, stačí nám pro výpočet jeho obsahu znalost délky jedné jeho strany. Pro výpočet obsahu čtverce tedy do kalkulačky zadejte délku strany čtverce a. Obsah čtverce se spočítá jako délka strany a x délka strany a.

Jak vypočítat výšku čtverce

Jak se to počítá Je na to nějaký vzorec výška čtverce je totéž, co strana čtverce.

Co je to obsah čtverce

Jelikož má čtverec všechny strany stejně dlouhé, stačí nám pro výpočet jeho obsahu znalost délky jedné jeho strany. Pro výpočet obsahu čtverce tedy do kalkulačky zadejte délku strany čtverce a. Obsah čtverce se spočítá jako délka strany a x délka strany a.

Jak zjistit obvod čtverce

Obvod čtverce je součet délek všech čtyř stran daného čtverce.

Co má čtverec

Čtverec je základní geometrický útvar, který má čtyři stejně dlouhé strany a každý vnitřní úhel má velikost právě 90 stupňů.

Jak se dělí Ctyruhelniky

Čtyřúhelník má čtyři vrcholy, čtyři strany, čtyři vnitřní úhly. Dvě strany, které mají společný vrchol, jsou sousední. Dvě strany, které nemají společný vrchol, jsou protější. Také dva vrcholy a dva vnitřní úhly čtyřúhelníku jsou buď sousední, nebo protější.

Co patří mezi Čtyřúhelníky

dělení podle velikosti úhlů

pravoúhlý čtverec, obdélník
kosoúhlý kosočtverec, kosodélník

Jak mám vypočítat obsah

Představte si, že byste měli spočítat plochu bytu na obrázku. Z obrázku vyplývá, že byt má rozměry 584 cm a 1183 cm a jeho plocha je obdélníková. Obsah obdélníku vypočítáme tak, že šířku násobíme délkou. Plocha bytu (obsah obdélníku) je tedy 69 metrů čtverečních.

Jak se počítá obvod čtverce

Obvod čtverce se počítá jako součet délek všech čtyř stran. Strany čtverce jsou stejně dlouhé a sousední svírají pravý úhel. Pokud má strana délku a, pak je obvodem čtverce 4násobek délky strany. Podobným vzorcem se dá vypočítat obvod pravidelného pětiúhelníku i jiných mnohoúhelníků.

Jak se počítá obsah a obvod čtverce

Obsah čtverce není o nic složitější než jeho obvod. Vezmete jeho jednu stranu a vynásobíte druhou stranou. Vzhledem k tomu, že čtverec má všechny strany stejně dlouhé, vzniká vzorec: S = a·a = a2 .

Co je Úhlopříčka čtverce

Úhlopříčka čtverce je úsečka, která spojuje protilehlé vrcholy čtverce. Pro výpočet její délky potřebujete znát délku základny, tedy strany a.

Jak vypadá čtyřúhelník

Čtyřúhelník se na základní škole definuje pomocí svých základních vlastností. Čtyřúhelník má čtyři vrcholy, čtyři strany, čtyři vnitřní úhly. Dvě strany, které mají společný vrchol, jsou sousední. Dvě strany, které nemají společný vrchol, jsou protější.

Co jsou Ctyruhelniky

Čtyřúhelník (cizím slovem tetragon) je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník se čtyřmi vrcholy a čtyřmi stranami.

Jak dělíme čtyřúhelník

Obdélník – podle os stran, čtverec – podle os stran a podle úhlopříček, kosočtverec – podle úhlopříček, rovnoramenný lichoběžník – podle osy základny, deltoid ("drak") – podle hlavní úhlopříčky.

Jak se počítá objem

Vzorec pro výpočet objemu místnosti je tedy: V = a * b * c, kde a je délka, b je šířka a c je výška místnosti. Například, pokud má místnost délku 5 metrů, šířku 4 metry a výšku 3 metry, objem místnosti bude V = 5 * 4 * 3 = 60 metrů krychlových.

Co je to obvod

Obvod je součet délek čar, které útvar vymezují. Obvod se měří v jednotkách délky.

Jak zjistím obsah čtverce

Výpočet obsahu čtverce

Jelikož má čtverec všechny strany stejně dlouhé, stačí nám pro výpočet jeho obsahu znalost délky jedné jeho strany. Pro výpočet obsahu čtverce tedy do kalkulačky zadejte délku strany čtverce a. Obsah čtverce se spočítá jako délka strany a x délka strany a.

Co je to obvod a obsah

Obsah vyjadřuje, kolik „místa v rovině“ útvar zaujímá. Měří se v jednotkách obsahu. Obvod značíme o. Obvod je součet délek čar, které útvar vymezují.

Co je čtyřúhelník

Čtyřúhelník (cizím slovem tetragon) je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník se čtyřmi vrcholy a čtyřmi stranami.